Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.februārīNr. 71

protokols Nr. 3, 25. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364
“Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta
“PROTI un DARI” īstenošanā”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.385 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” 9.punktu, 17.2.apakšpunktu un 46.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmuma Nr.859 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 14.pielikumu, un saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2016.gada 22.jūnijā noslēgto līgumu “Par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI” Nr.8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā” Nr.6-13/16, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Projekta kopējās izmaksas 194 874.42 EUR (viens simts deviņdesmit četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro un 42 centi), saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu, t.sk.:

5.1. pieejamā Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma, kas 100% apmērā tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem ir 141 350.42 EUR (viens simts četrdesmit viens tūkstotis trīs simti piecdesmit euro un 42 centi), no tās:

5.1.1. Projekta mērķa grupas jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai pieejamais finansējums ir 8652.60 EUR (astoņi tūkstoši seši simti piecdesmit divi euro un 60 centi);

5.1.2. Projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pieejamais finansējums ir 132 697.82 EUR (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi euro un 82 centi).

5.2. neattiecināmās izmaksas Projekta administratīvajai ieviešanai un Projekta mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitāšu īstenošanai līdz 53 524.00 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro un 00 centi), kas 100% apmērā tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.”

2. Aizstāt 2.pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF