Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 166

protokols Nr. 5, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.448 „Par izglītības iestādes „Jūrmalas Aspazijas pamatskola” dibināšanu reorganizējot izglītības iestādes: „Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola” un „Jūrmalas Alternatīvā skola””, Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.marta lēmumu Nr.106 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „ Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Likvidēt 18.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas darbinieku skaita saraksts) 9.amata vienību – ēkas un teritorijas dežurants.

1.2. Likvidēt 23.pielikumā (Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita saraksts) 20.amata vienību – interešu izglītības skolotājs.

1.3. Izteikt 30.pielikumā (Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku skaita saraksts) 5.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

5.

Sabiedrisko attiecību speciālists

1,00

984

984

1.4. Likvidēt 2.pielikumā (Jūrmalas Aspazijas pamatskolas darbinieku skaita saraksts) 31.amata vienību – ēkas un teritorijas dežurants.

2. Lēmuma 1.1.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 1.jūnijā.

3. Lēmuma 1.2. un 1.3.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 1.maijā.

4. Lēmuma 1.4.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 16.jūnijā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF