Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 178

protokols Nr. 5, 15. punkts

Par zemes vienību Vidus prospektā 40, Jūrmalā, un Meža prospektā 43,
Jūrmalā atjaunošanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu

Izskatot Valsts zemes dienesta 2021.gada 16.marta vēstuli, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēta 2021.gada 16.martā ar Nr.1.1-19/21S-4738, ar lūgumu noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un tiem piekrītošās platības zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 1300 007 0116 un 1300 007 0117, Dome konstatē turpmāk minēto.

Pamatojoties uz Domes 2019.gada 25.jūlija lēmumu Nr.352 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmuma Nr.710 “Par zemesgabalu Jūrmalā, Vidus prospektā 40, Jūrmalā, Meža prospektā 43 apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēkā neesošu” (turpmāk – Lēmums Nr.352), iepriekšējā statusā tika atjaunotas divas zemes vienības:

1. Zemes vienība Vidus prospekts 40, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 007 0107, ar kopējo platību 1525 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve - (kods 0601).

2. Zemes vienība Meža prospekts 43, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 007 3603, ar kopējo platību 1910 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve - (kods 0601).

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktam zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu. Atbilstoši minētā likuma 9.panta trešajai daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4.punkts nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Lietošanas mērķim nosaka piekrītošo zemes platību.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienības atrodas publiskās apbūves teritorijā (P26).

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4.punktu, 16.1. un 16.2.apakšpunktu, Domes 2019.gada 25.jūlija lēmumu Nr.352 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmuma Nr.710 “Par zemesgabalu Jūrmalā, Vidus prospektā 40, Jūrmalā, Meža prospektā 43 apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēkā neesošu” un 2021.gada 14.aprīļa Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atjaunot zemes vienību Vidus prospekts 40, Jūrmala, ar kopējo platību 1525 m2, kadastra apzīmējums 1300 007 0116, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Noteikt, ka zemes vienībai Vidus prospektā 40, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve 1525 m2 platībā (kods: 0601).

3. Atjaunot zemes vienību Meža prospekts 43, Jūrmala, ar kopējo platību 1910 m2, kadastra apzīmējums 1300 007 0117, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Meža prospektā 43, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve 1910 m2 platībā (kods: 0601).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF