Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 205

protokols Nr. 5, 44. punkts

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja
filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīgas kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.191 “Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētā” un aktivitāti Nr.193 “Jūrmalas kā kultūras un mākslas pilsētas identitātes un konkurentspējas nostiprināšana”, un Jūrmalas pilsētas Kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu” un kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.547 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 3.rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana” uzdevuma U3.2. “Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā interpretācijā” pasākumu P3.2.2. “Muzeju krājuma pieejamības veicināšana, veicot krājuma digitalizāciju, izstāžu un tematisku izdevumu veidošanu” un uzdevuma U3.3. “Izstrādāt mantojumā balstītus kultūrtūrisma produktus un pakalpojumus” pasākumu P3.3.1. “Jaunu pakalpojumu (vēsturiski izglītojošas, radoši izzinošas, aktīvā tūrisma programmas, tematiski pasākumi u.tml.) ieviešana vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, īpaši skolēnu-tūristu un ģimeņu piesaistei” un pasākumu P3.3.3. “Ar izcilām personībām – jūrmalniekiem – saistītā kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana, kultūras tūrisma produktu veidošana (izstādes, pilsētvides objekti, pasākumi)”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.564 “Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” īstenošanu”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, un ņemot vērā 2020.gada 29.oktobra projekta finansēšanas līguma Nr. 2020-1-KMA-M88021, kas noslēgts starp Valsts kultūrkapitāla fondu un Jūrmalas pilsētas muzeju, 6.5. punktu (atskaiti 2021.gada 22. martā akceptējusi Valsts kultūrkapitāla fonda administrācija), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” (turpmāk – projekts) īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 2900,00 euro (divi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi), (2.pielikums “Projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa 2900,00 euro (divi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi), kur Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 100%.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.205

(protokols Nr.5, 44.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija

Līguma/vienošanās Nr.

2020-1-KMA-M88021

Darbības programmas nosaukums:

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs”

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Kultūras mantojuma programma

Projekta mērķis

Radīt Bulduru Izstāžu nama apmeklētājiem viegli pieejamu un ērti lietojamu digitālu datu bāzi par mākslinieku Valdi Bušu un viņa daiļradi un popularizēt V. Buša kultūras mantojumu, kā arī radīt interesi par mākslu bērniem un jauniešiem.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Sagatavot informāciju un atlasīt studijas un gleznas digitālajam stendam. Veikt biedrības “Sidegunde” V.Buša digitalizēto darbu izpēti un sagatavošanu digitālajam stendam

(10.-11.2020)

Turpināt Valda Buša radošā mantojuma izpēti, veikt 100 mākslas darbu atlasi digitālajai ekspozīcijai.

Veikta Valda Buša radošā mantojuma izpēte un atlasīti vairāk nekā 100 mākslas darbi digitālajai ekspozīcijai.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts. Sagatavota informācija un atlasīti mākslas darbi digitālajai ekspozīcijai.

Veikt iepirkuma procedūru par digitālā stenda piegādi un uzstādīšanu Jūrmalas pilsētas muzeja filiālē, Bulduru Izstāžu namā

(11.2020)

Iepirkuma procedūras organizēšana, digitālā stenda satura (datu bāzes, digitālās ekspozīcijas) izveidošana, digitālā stenda piegāde un uzstādīšana Bulduru Izstāžu nama 1. stāvā.

Veikts iepirkums digitālā stenda satura izveidošanai, digitālā stenda piegādei un uzstādīšanai Bulduru Izstāžu namā.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts. Plānotajā laika periodā tika veikta iepirkuma procedūra digitālā stenda satura izveidošanai un piegādei, kā arī tika iegādāts TV uz statīva video materiālu demonstrēšanai

Organizēt interaktīvā ekrāna prezentācijas izveidi iesaistot piegādātāju un Jūrmalas pilsētas muzeja speciālistus

(11.-12.2020)

Izveidot darba grupu, iesaistot Jūrmalas pilsētas muzeja speciālistus, kas sadarbībā ar piegādātāju veic digitālā stenda satura veidošanu, izmantojot apkopoto informāciju.

Izveidota darba grupa, kas, sadarbojoties ar piegādātāju, izstrādā digitālo ekspozīciju.

Izvirzītais mērķis ir sasniegts. Tika izveidota digitālā ekspozīcija par mākslinieku Valdi Bušu.

Atklāt sagatavoto digitālās ekspozīcijas un informācijas stendu

(Nav īstenots)

Ar digitālās ekspozīcijas un interaktīvo uzdevumu palīdzību popularizēt Valda Buša daiļradi, bērniem un jauniešiem radīt interesi un izpratni par mākslu.

Valstī izsludinātās pandēmijas dēļ digitālā ekspozīcija nav atklāta, plānots veikt ekspozīcijas atklāšanu pēc ierobežojumu atcelšanas.

Izvirzītais mērķis tiks sasniegts pēc valstī noteikto ierobežojumu atcelšanas.

Projektā veiktie grozījumi

Projektā netika veikti grozījumi.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

2020.gada 30.oktobris - 2020.gada 31.decembris.

2020.gada 30.oktobris - 2020.gada 31.decembris.

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmums Nr.564 “Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” īstenošanu”.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks

(2020.gads pa ceturkšņiem)

1. cet.

2. cet.

3. cet.

4. cet.

Sagatavot informāciju un atlasīt studijas un gleznas digitālajam stendam. Veikt biedrības “Sidegunde” V.Buša digitalizēto darbu izpēti un sagatavošanu digitālajam stendam

X

Veikt iepirkuma procedūru par digitālā stenda piegādi un uzstādīšanu Jūrmalas pilsētas muzeja filiālē, Bulduru Izstāžu namā

X

Organizēt interaktīvā ekrāna prezentācijas izveidi iesaistot piegādātāju un Jūrmalas pilsētas muzeja speciālistus

X

Atklāt sagatavoto digitālās ekspozīcijas un informācijas stendu

X

Projekta aktivitāti “Atklāt sagatavoto digitālās ekspozīcijas un informācijas stendu” nav iespējams īstenot valstī noteikto ierobežojumu dēļ. Digitālās ekspozīcijas un informācijas stends tiks atklāts pēc valstī izsludināto ierobežojumu atcelšanas.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks

 (2020.gads pa ceturkšņiem)

1. cet.

2. cet.

3. cet.

4. cet.

Sagatavot informāciju un atlasīt studijas un gleznas digitālajam stendam. Veikt biedrības “Sidegunde” V.Buša digitalizēto darbu izpēti un sagatavošanu digitālajam stendam

X

Veikt iepirkuma procedūru par digitālā stenda piegādi un uzstādīšanu Jūrmalas pilsētas muzeja filiālē, Bulduru Izstāžu namā

X

Organizēt interaktīvā ekrāna prezentācijas izveidi, iesaistot piegādātāju un Jūrmalas pilsētas muzeja speciālistus

X

Atklāt sagatavoto digitālās ekspozīcijas un informācijas stendu

Projekta komanda

Projekta vadītājs - Endijs Melnis, Jūrmalas pilsētas muzeja projektu vadītājs.

Projekta īstenotāji: – Guna Kalnača, Jūrmalas pilsētas muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratore; Līga Banķiere, Bulduru Izstāžu nama ekspozīciju un izstāžu kuratore; Līvija Baumane – Andrejevska, Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma glabātāja.

Projekta grāmatvedis – Ieva Prokopčika, Jūrmalas pilsētas muzeja galvenā grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis ir sasniegts. Izveidots viegli pieejams un ērti lietojams digitāls stends ar Valda Buša dzīves un daiļrades aprakstu un mākslas darbu ekspozīciju stendā, ietverot vairāk nekā 100 dažādus mākslas darbus. Apkopoti video materiāli par Valdi Bušu demonstrēšanai uz TV ekrāna Bulduru Izstāžu nama otrajā stāvā.

Finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši projekta mērķim un plānotajā apmērā. Tika veiktas visas plānotās aktivitātes, izņemot valstī izsludinātās pandēmijas saistībā ar COVID-19 dēļ nav veikta digitālās ekspozīcijas un informācijas stendu atklāšana, bet projekts ir uzskatāms par veiksmīgu un līdzīgus projektus ir nepieciešams īstenot arī nākotnē.


Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF