Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 235

protokols Nr. 7, 21. punkts

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Interaktīva izstāde
“Saulains stūrītis”” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Attīstības programmas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.191 “Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētā” un Jūrmalas pilsētas Kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu” un kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.547 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 3.rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana” uzdevuma U3.2. “Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā interpretācijā” pasākumu P3.2.2. “Muzeju krājuma pieejamības veicināšana, veicot krājuma digitalizāciju, izstāžu un tematisku izdevumu veidošanu” un uzdevuma U3.3. “Izstrādāt mantojumā balstītus kultūrtūrisma produktus un pakalpojumus” pasākumu P3.3.1. “Jaunu pakalpojumu (vēsturiski izglītojošas, radoši izzinošas, aktīvā tūrisma programmas, tematiski pasākumi u.tml.) ieviešana vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, īpaši skolēnu-tūristu un ģimeņu piesaistei” un pasākumu P3.3.3. “Ar izcilām personībām – jūrmalniekiem – saistītā kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana, kultūras tūrisma produktu veidošana (izstādes, pilsētvides objekti, pasākumi)”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta lēmumu Nr.104 “Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta ”Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”" īstenošanu ”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, un ņemot vērā 2020.gada 28.jūlija projekta finansēšanas līguma Nr.2020-2-KMA020, kas noslēgts starp Valsts kultūrkapitāla fondu un Jūrmalas pilsētas muzeju, 6.5.punktu (atskaiti 2021.gada 22.martā akceptējusi Valsts kultūrkapitāla fonda administrācija), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Valsts kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma nozares projekta “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”” (turpmāk – projekts) īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 3395,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi), (2.pielikums “Projekta “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk., attiecināmo izmaksu summa 3395,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi), kur Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 88% jeb 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi) un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 12 jeb 395,00 EUR (trīs simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 27.maija lēmumam Nr.235

(protokols Nr.7, 21.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

“Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis

Līguma/vienošanās Nr.

2020-2-KMA020

Darbības programmas nosaukums:

Valsts kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma nozare

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Kultūras mantojuma programma

Projekta mērķis

Iepazīstināt un ieinteresēt ar Aspazijas dzejas pasauli jaunāko paaudzi, pirms viņi izcilās dzejnieces daiļradi sāk padziļināti apgūt skolā, un ar interaktīvās izstādes palīdzību popularizēt Aspazijas māju kā bērniem draudzīgu, interesantu un izglītojošu apskates vietu.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Izstādes saturiskās un mākslinieciskās koncepcijas izstrāde

(07.-08.2020)

Izstrādāt interaktīvās izstādes “Saulains stūrītis” satura un māksliniecisko koncepciju.

Izstrādāta izstādes saturiskā un mākslinieciskā koncepcija, kā arī sagatavotas izstādes vizualizācijas.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts. Projekta aktivitātes ietvaros izstrādātas koncepcijas un vizualizācijas.

Izstādes sagatavošanai nepieciešamā aprīkojuma un materiālu iegāde

(08.-09.2020)

Iegādāties nepieciešamo aprīkojumu un materiālus izstādes sagatavošanai.

Veikti nepieciešamie izstādes sagatavošanas darbi (zīmējumi, to izdruka, dzejoļu audioieraksts, tekstu sagatave, nepieciešamo konstrukciju un telpisko elementu izgatavošana, montāža, dažādu palīgmateriālu un rekvizītu iegāde).

Izvirzītais mērķis tika sasniegts. Plānotājā laika periodā tika iegādāti un pasūtīt visi materiāli un aprīkojums, veikta visu koka elementu izgatavošana galdniecībā, auduma izstrādājumu izgatavošana pie šuvējas un nogādāti materiāli uz lielformāta drukas darbnīcu.

Interaktīvās izstādes “Saulains stūrītis” iekārtošana, noformēšana un īstenošana

(09.-12.2020)

Izveidota un atklāta Aspazijas mājas izstāžu zālē interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”

Saskaņā ar Aspazijas mājas darba plānu, muzeja izstāžu zālē izveidota un atvērta apmeklētājiem interaktīva izstāde “Saulains stūrītis.”

Izvirzītais mērķis ir sasniegts.

Izstādes publicitāte

(09.-12.2020)

Veicināt bērnu interesi par Aspazijas personību un dzeju.

Sagatavoti un izplatīti publicitātes materiāli par izstādi (preses relīze, plakāti, intervijas ar projektā iesaistītajām māksliniecēm), informatīvais darbs ar skolām un bērnudārziem, informācija ievietota sociālajos tīklos.

Izvirzītais mērķis ir sasniegts. Interaktīvo izstādi apmeklēja 2212 apmeklētāju, un līdz valstī izsludinātājiem ierobežojumiem 2020. gada oktobrī tika novadītas 28 skolēnu grupu ekskursijas.

Projektā veiktie grozījumi

Projektā netika veikti grozījumi.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

2020.gada 24.jūlijs - 2020.gada 31.decembris.

2020.gada 24.jūlijs - 2020.gada 31.decembris.

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmums Nr.338 “Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta " Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”" īstenošanu”.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (2020.gads/ pa ceturkšņiem)

1. cet.

2. cet.

3. cet.

4. cet.

Izstādes saturiskās un mākslinieciskās koncepcijas izstrāde

X

Izstādes sagatavošanai nepieciešamā aprīkojuma un materiālu iegāde

X

Interaktīvās izstādes “Saulains stūrītis” iekārtošana, noformēšana un īstenošana

X

X

Izstādes publicitāte

X

X

Izmaiņas laika grafikā netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (2020.gads/ pa ceturkšņiem)

1. cet.

2. cet.

3. cet.

4. cet.

Izstādes saturiskās un mākslinieciskās koncepcijas izstrāde

X

Izstādes sagatavošanai nepieciešamā aprīkojuma un materiālu iegāde

X

Interaktīvās izstādes “Saulains stūrītis” iekārtošana, noformēšana un īstenošana

X

X

Izstādes publicitāte

X

X

Projekta komanda

Projekta vadītājs - Endijs Melnis, Jūrmalas pilsētas muzeja projektu vadītājs.

Projekta īstenotāji: – Ārija Vanaga, Aspazijas māja vadītāja; Signe Cīrule, Aspazijas māja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja; Dace Goldmane, Aspazijas mājas apmeklētāju apkalpošanas speciāliste;

Gundega Muzikante, grafiķe un bērnu grāmatu ilustratore;.

Projekta grāmatvedis – Ieva Prokopčika, Jūrmalas pilsētas muzeja galvenā grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis ir sasniegts. Projekta ietvaros tika sagatavota aicinoša interaktīva izstāde bērniem, kuru novērtēja arī Valsts prezidents, kā arī izstādi pirms ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 pandēmiju apmeklēja 28 skolēnu grupas, kas kopā ar individuālajiem apmeklētājiem veido vairāk nekā 2000 apmeklējumus. Izstādi apmeklētāji novērtēja pozitīvi, izstāde savu galveno mērķi Aspazijas dzejas popularizēšana sasniedza.

Finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši projekta mērķim un plānotajā apmērā. Tika veiktas visas plānotās aktivitātes, projekts ir uzskatāms par veiksmīgi īstenotu un līdzīgus projektus ir nepieciešams īstenot arī nākotnē.


Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF