Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 257

protokols Nr. 7, 48. punkts

Par nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā,
un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Veselības
veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra valdījumā
un pilnvarojuma līguma izbeigšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 011 2401, kas sastāv no zemesgabala 12952 m2 platībā, un divām pansionāta ēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 011 2401 001 un kadastra apzīmējumu 1300 011 2401 002, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 28.februāra lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5792 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība).

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 6108, kas sastāv no zemesgabala 11275 m2 platībā, administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6108 001, mācību korpusa ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6108 002, saimniecības korpusa ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6108 003, mācību korpusa ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6108 004, noliktavas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6108 005 un siltumnīcas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6108 006 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 9.decembra lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000039255 nostiprinātas Pašvaldībai.

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 26.septembra nolikums Nr.29 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums” noteic, ka Pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” (turpmāk – Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs) ir Domes izveidota un padotībā esoša iestāde, kas sniedz pakalpojumus veselīga dzīvesveida veicināšanas, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas jomās.

Pamatojoties uz Domes 2001.gada 19.decembra lēmumu Nr.799 “Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” starp Domi un Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centru 2002.gada 2.janvārī noslēgts pilnvarojuma līgums Nr.24 par nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, apsaimniekošanu.

Lai nodrošinātu vienotus Pašvaldības iestāžu apsaimniekošanā un lietošanā nodoto īpašumu pārvaldīšanas principus, ir pamatoti Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centram apsaimniekošanā nodoto Pašvaldības īpašumu nodot Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra valdījumā atbilstoši Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punkta prasībām.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punktu, kā arī ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 12.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), lai nodrošinātu vienotus Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas principus un kārtību, nodrošinātu Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centru ar telpām tā funkciju izpildes nodrošināšanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centru 2002.gada 2.janvārī noslēgto nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 011 2401, un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 6108, pilnvarojuma līgumu Nr.24.

2. Nodot Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 011 2401, un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 6108, šādā sastāvā:

Nr.p.k.

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m2

Uzskaites vērtība euro uz 30.04.2021.

Atlikusī vērtība euro uz 30.04.2021.

1.

Dūņu ceļš 2, zeme

13000266108

11275

46758,41

46758,41

2.

Dūņu ceļš 2, administratīvā ēka

13000266108001

482

85865,18

33676,07

3.

Dūņu ceļš 2 k-2, mācību korpuss

13000266108002

572,90

547533,58

485690,47

4.

Dūņu ceļš 2, saimniecības korpuss

13000266108003

376

61925,36

24657,06

5.

Dūņu ceļš 2 k -3, mācību korpuss

13000266108004

544,70

26889,02

9185,57

6.

Dūņu ceļš 2, noliktava

13000266108005

351,30

25633,76

8755,53

7.

Dūņu ceļš 2, siltumnīca

13000266108006

549,40

2180,20

0,00

8.

Strēlnieku prosp.38, zeme

13000112401

12952

423130,78

423130,78

9.

Strēlnieku prosp.38 k-1, pansionāts

13000112401001

1168

411215,83

314788,18

10.

Strēlnieku prosp.38, pansionāts

13000112401002

4911

1373608,11

1197748,70

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā:

3.1. sagatavot vienošanos par šā lēmuma 1.punktā minētā pilnvarojuma līguma izbeigšanu;

3.2. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā minēto īpašuma nodošanu Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu (pielikums).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šī lēmuma 3.punktā minēto vienošanos un nodošanas – pieņemšanas aktu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 27.maija lēmumam Nr.257

(protokols Nr.7, 48.punkts)

Nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38 Jūrmalā, un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā,

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.______________

Jūrmalā

2021.gada __.__________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 27.maija lēmumu Nr. __ “Par nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra valdījumā un pilnvarojuma līguma izbeigšanu”,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 27.maija lēmumu Nr.___ “Par nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra valdījumā un pilnvarojuma līguma izbeigšanu“, nodod, un

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, reģistrācijas Nr. 90010591438 (turpmāk – Valdītājs), tās direktora Uģa Iskrova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra nolikumu Nr.29 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums”, pieņem valdījumā Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 011 2401 un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 6108, šādā sastāvā:

Nr.p.k.

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m2

Uzskaites vērtība euro uz 30.04.2021.

Atlikusī vērtība euro uz 30.04.2021.

1.

Dūņu ceļš 2, zeme

13000266108

11275

46758,41

46758,41

2.

Dūņu ceļš 2, administratīvā ēka

13000266108001

482

85865,18

33676,07

3.

Dūņu ceļš 2 k-2, mācību korpuss

13000266108002

572,90

547533,58

485690,47

4.

Dūņu ceļš 2, saimniecības korpuss

13000266108003

376

61925,36

24657,06

5.

Dūņu ceļš 2 k -3, mācību korpuss

13000266108004

544,70

26889,02

9185,57

6.

Dūņu ceļš 2, noliktava

13000266108005

351,30

25633,76

8755,53

7.

Dūņu ceļš 2, siltumnīca

13000266108006

549,40

2180,20

0,00

8.

Strēlnieku prospekts 38, zeme

13000112401

12952

423130,78

423130,78

9.

Strēlnieku prospekts 38 k-1, pansionāts

13000112401001

1168

411215,83

314788,18

10.

Strēlnieku prospekts 38, pansionāts

13000112401002

4911

1373608,11

1197748,70

(turpmāk – Īpašums).

Īpašums tiek nodots Valdītājam uz nenoteiktu laiku, lai nodrošinātu Valdītāju ar telpām tā funkciju realizēšanai.

Tā kā Valdītājs jau šobrīd izmanto Īpašumu savu funkciju nodrošināšanai, Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā Īpašuma stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minēto Īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Valdītājs apņemas ar nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi kā krietns un rūpīgs saimnieks uzturēt šajā aktā minēto Īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”.

Nodošanas – pieņemšanas akts ir reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā, parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – viens eksemplārs glabājas pie Valdītāja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA

Jūrmalas pilsētas pašvaldības

izpilddirektors

_____________ E.Stobovs

PIEŅĒMA

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes

“Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”

direktors

_____________ U.Iskrovs


Lejupielāde: DOC un PDF