Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 403

protokols Nr. 14, 55. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97
“Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija”
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002
“Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi
personām ar invaliditāti un bērniem”
īstenošanu”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 7., 8.punktu un 19.1.apakšpunktu, balstoties uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības attīstības programmas 2014.-2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu,” 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virziena R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitātēm Nr.216 “Sociālā atbalsta infrastruktūras attīstība” un Nr.220 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.564 “Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” projektā”, 2016.gada 29.decembrī starp Rīgas plānošanas reģionu, reģistrācijas Nr.90002222018, un Jūrmalas pilsētas pašvaldību noslēgto sadarbības līgumu “Par ES struktūrfondu projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” Nr.2.2-16.8/1818, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ieviešanu pašvaldībā, veiktajiem pārrēķiniem pēc faktiskās situācijas un šobrīd zināmiem paredzamiem izdevumiem, un Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2021.gada 26.augusta atzinumu (protokola Nr.1.2-25/11), un lai nodrošinātu finanšu naudas plūsmu, ievērojot finanšu vadības principus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Projekta priekšfinansējumu 665 041,00 EUR (seši simti sešdesmit pieci tūkstoši četrdesmit viens euro un 00 centi) apmērā nodrošināt no pašvaldības budžeta projekta attiecināmo izmaksu segšanai saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. Noteikt, ka projekta īstenotāja pārskaitītā priekšfinansējuma kompensācija tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā.”

2. Aizstāt pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF