Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 30.septembrīNr. 408

protokols Nr. 16, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumiem Nr.498 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi””, Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra nolikumu Nr.14 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums””, Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra nolikumu Nr.15 “Pilsētplānošanas pārvaldes nolikums”, Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra nolikumu Nr.16 “Kultūrtelpas un vides dizaina centra nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 6.pielikumā (Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euroEUR)

13.

Veļas pārzinis

0,40

549

220

1.1.2. Likvidēt 14.amata vienību – mazgāšanas operators.

1.2. Lēmuma 13.pielikumā (Ķemeru pamatskolas darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euroEUR)

2.

Galvenais grāmatvedis

1,00

1071

1071

1.2.2. Papildināt ar 16.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

16.

Skolotājs logopēds

0,50

830

415

1.3. Izteikt 14.pielikuma (Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra darbinieku skaita saraksts) 1.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

1.

Direktora vietnieks

1,00

983

983

1.4. Izteikt 15.pielikuma (Jūrmalas Sporta skolas darbinieku skaita saraksts) 1.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

1.

Direktora vietnieks izglītības jomā

2,00

1337

2674

1.5. Izteikt 21.pielikuma (Jūrmalas Mūzikas vidusskolas darbinieku skaita saraksts) 1.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

1.

Direktora vietnieks (izglītības jomā)

1,00

1075

1075

1.6. Lēmuma 26.pielikumā (Vaivaru pamatskolas darbinieku skaita saraksts):

1.6.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

2.

Galvenais grāmatvedis

1,00

1071

1071

1.6.2. Papildināt ar 22.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

22.

Skolotājs logopēds

1,50

830

1245

1.7. Lēmuma 33.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts):

1.7.1. Likvidēt 121.amata vienību – Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļas vadītājs;

1.7.2.  Likvidēt 122.amata vienību – Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļas eksperts būvniecības jautājumos;

1.7.3. Likvidēt 123.amata vienību – Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļas vecākais eksperts būvniecības jautājumos;

1.7.4. Likvidēt 235.amata vienību – Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas pilsētas galvenais inženieris- nodaļas vadītājs;

1.7.5. Likvidēt 236.amata vienību – Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītāja vietnieks;

1.7.6. Likvidēt 254.amata vienību – Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciālists;

1.7.7. Likvidēt 255.amata vienību – Pilsētplānošanas nodaļas vecākais konsultants.

1.8. Izteikt 33.pielikumu šādā redakcijā:

PDF

1.9. Papildināt ar 41.pielikumu šādā redakcijā:

PDF

2. Lēmuma 1.1., 1.2. un 1.6.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 1.oktobrī.

3. Lēmuma 1.3., 1.4., un 1.5.apakšpunkts piemērojams ar 2021.gada 1.septembri.

4. Lēmuma 1.7. un 1.9.apakšpunkts stājās spēkā 2021.gada 15.novembrī.

5. Lēmuma 1.8.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 15.novembrī, izņemot pielikuma 8. un 135.punktu, kas stājās spēkā 2021.gada 1.oktobrī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF