Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 30.septembrīNr. 440

protokols Nr. 16, 53. punkts

Par “Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam”
2020.gada uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu
apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta otrās daļas 7.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk- Veselības veicināšanas plāns) 2.1.punktu, kurā veikti grozījumi ar Domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.566 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu” un uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu””, nosakot Veselības veicināšanas plāna darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, kā arī ņemot vērā Domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2021.gada 23.septembra atzinumu (protokola Nr.1.2-25/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt “Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam” uzraudzības ziņojumu par 2020.gadu (pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF