Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.novembrīNr. 534

protokols Nr. 19, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija nolikumu Nr.10 “Jūrmalas pašvaldības policijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra nolikumu Nr.18 “Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti” nolikums”, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumu Nr.42 “Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Lēmuma 14.pielikumā (Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra darbinieku skaita saraksts) 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

2.

Galvenais grāmatvedis

1,00

1071

1071

1.2. Lēmuma 21.pielikumā (Jūrmalas Mūzikas vidusskolas darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

16.

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

4,50

830

3735

1.2.2. Papildināt ar 17.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

17.

Interešu izglītības skolotājs

1.07

830

888

1.3. Lēmuma 28.pielikumā (Labklājības pārvaldes darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. Izteikt 18.punku šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

18.

Klientu apkalpošanas vecākais speciālists

1,00

896

896

1.3.2. Papildināt ar 18.1 un 18.2 punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

18.1

Klientu apkalpošanas vecākais speciālists (līdz 28.02.2023.)

1,00

896

896

18.2

Klientu apkalpošanas vecākais speciālists

1,00

984

984

1.3.3. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

26.

Kontu operators

1,00

788

788

1.3.4. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

43.

Projektu koordinators

1,00

984

984

1.4. Izteikt lēmuma 29.pielikumu (Jūrmalas pašvaldības policijas darbinieku skaita saraksts) jaunā redakcijā:

1.4.1. Likvidēt 11.amata vienību – Dežūrdienesta priekšnieks;

1.4.2. Likvidēt 15.amata vienību – Glābšanas dienesta priekšnieks;

1.4.3. Likvidēt 19.amata vienību – Administratīvās nodaļas priekšnieks;

1.4.4. Izteikt 29.pielikumu jaunā redakcijā:

“29.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 22.decembra lēmumam Nr.859

(protokols Nr.24, 1.punkts)

Jūrmalas pašvaldības policijas

darbinieku skaita saraksts

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

1.

Priekšnieks

1,00

2264

2264

2.

Priekšnieka vietnieks

1,00

1917

1917

3.

Struktūrvienības priekšnieks

3,00

1647

4941

4.

Personāla vadītājs

1,00

1382

1382

5.

Vecākais jurists

1,00

1382

1382

6.

Jurists

7,00

1287

9009

7.

Galvenais grāmatvedis

1,00

1382

1382

8.

Grāmatvedis

2,00

1190

2380

9.

Ekonomists

0,50

996

498

10.

Sistēmanalītiķis

1,00

1382

1382

11.

Saimniecības vadītājs

1,00

1287

1287

12.

Saimniecības pārzinis

1,00

1093

1093

13.

Struktūrvienības priekšnieka vietnieks

1,00

1382

1382

14.

Vecākais inspektors 8st.

1,00

1382

1382

15.

Vecākais inspektors 8st.

1,00

1190

1190

16.

Vecākais inspektors (summētais darba laiks)

8,00

1190

9520

17.

Inspektors 8st.

10,00

1093

10930

18.

Inspektors (summētais darba laiks)

10,00

1093

10930

19.

Inspektors (summētais darba laiks)

31,00

996

30876

20.

Pludmales glābējs (sezonas) (summētais darba laiks) 1.05.-31.08.

22,00

996

21912

21.

Vecākais inspektors - lietvedis

2,00

1093

2186

22.

Vecākais lietvedis

1,00

1093

1093

23.

Lietvedis

14,00

996

13944

24.

Apkopējs

4,60

500

2300

25.

Sētnieks

1,60

500

800

26.

Apkopējs (sezonas)

2,00

500

1000

No maksas pakalpojumiem finansētais amata vienību skaits

27.

Apkopējs

0,40

500

200

28.

Sētnieks

0,40

500

200

Kopā

130,50

138762

1.5. Izteikt Lēmuma 32.pielikumā (Jūrmalas Kultūras centra darbinieku skaita saraksts) 33.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

33.

Koncertmeistars (JTDK “Zālīte”)

0,35

896

314

1.6. Lēmuma 33.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts):

1.6.1. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

15.

Lietvedis

1,00

994

994

1.6.2. Papildināt ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

16.1

Apmeklētāju apkalpošanas vecākais speciālists

1,00

1287

1287

1.7. Lēmuma 34.pielikumā (Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” darbinieku skaita saraksts):

1.7.1. Likvidēt 8.amata vienību – Daļas vadītājs;

1.7.2. Likvidēt 11.amata vienību – Diētas māsa;

1.7.3. Likvidēt 18.amata vienību – Kultūras pasākumu organizators;

1.7.4. Likvidēt 54.amata vienību – Sociālais darbinieks (darbam ar personu grupām);

1.7.5. Likvidēt 57.amata vienību – Pavāra palīgs.

1.7.6. Izteikt 34.pielikumu jaunā redakcijā:

“34.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 22.decembra lēmuma Nr.859

(protokols Nr.24, 1.punkts)

Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Jaundubulti"

darbinieku skaita saraksts

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

1. ADMINISTRĀCIJA

1.

Vadītājs

1,00

2038

2038

2.

Personāla vadītājs

1,00

1244

1244

3.

Galvenais grāmatvedis

1,00

1244

1244

4.

Vecākais grāmatvedis

1,00

1071

1071

5.

Grāmatvedis

1,00

922

922

6.

Ekonomists

1,00

1071

1071

7.

Juriskonsults

1,00

1071

1071

8.

Lietvedis

1,00

896

896

9.

2. ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES DAĻA

10.

Daļas vadītājs

1,00

1647

1647

11.

Vecākā medicīnas māsa

1,00

1093

1093

12.

Medicīnas māsa

3,00

996

2988

13.

Aprūpētājs

23,00

608

13984

14.

Frizieris

0,50

619

310

15.

Sociālais darbinieks

1,00

984

984

16.

Sociālais aprūpētājs

2,00

802

1604

17.

Sociālais rehabilitētājs

2,00

802

1604

18.

Virtuves vadītājs

1,00

984

984

19.

Pavārs

2,00

896

1792

20.

Pavāra palīgs

3,50

619

2167

21.

Viesmīlis

4,00

500

2000

22.

Virtuves darbinieks

3,00

500

1500

23.

Sanitārs

1,00

500

500

24.

Sanitārs-aprūpētājs

5,00

513

2565

25.

Veļas mazgātājs

1,00

500

500

26.

Apkopējs

1,00

500

500

27.

Ārsts

0,30

1158

347

28.

Fizioterapeits

0,50

1071

536

29.

Ergoterapeits

0,20

1071

214

30.

Podologs

0,30

996

299

31.

3. APRŪPES MĀJĀS NODAĻA

32.

Nodaļas vadītājs

1,00

1158

1158

33.

Sociālais darbinieks

1,00

984

984

34.

Sociālais aprūpētājs

1,60

802

1283

35.

Aprūpētājs

31,00

608

18848

36.

Ergoterapeits

0,50

1071

536

37.

4. NAKTSPATVERSME

38.

Naktspatversme vadītājs

1,00

1071

1071

39.

Aprūpētājs

6,00

608

3648

40.

Sociālais darbinieks

0,50

984

492

41.

5. SPECIĀLĀ TRANSPORTA DAĻA

42.

Nodaļas vadītājs - dispečers

1,00

984

984

43.

Autovadītājs

2,00

809

1618

44.

Pavadonis

1,00

557

557

45.

6. SAIMNIECĪBAS DAĻA

46.

Daļas vadītājs

1,00

1647

1647

47.

Ēku sistēmu inženieris

1,00

1071

1071

48.

Elektriķis

1,00

722

722

49.

Tehniskais strādnieks

2,00

619

1238

50.

Noliktavas pārzinis

1,00

809

809

51.

Noliktavas darbinieks

1,00

635

635

52.

Apkopējs

1,00

500

500

53.

Ēkas dežurants

5,00

619

3095

54.

Sētnieks

1,00

500

500

55.

Dārznieks

0,35

500

175

56.

Saimniecības vadītājs

1,00

809

809

57.

7. CENTRS "Ķemeri";

58.

Centra vadītājs

1,00

1244

1244

59.

Sociālais darbinieks

2,00

984

1968

60.

Sociālais aprūpētājs

1,00

802

802

61.

Interešu pulciņa vadītājs

3,50

619

2167

62.

Psihologs

0,50

984

492

63.

Aprūpētājs

4,50

608

2736

64.

Sociālais rehabilitētājs

1,00

802

802

65.

Apkopējs

1,00

500

500

Kopā

140,75

100766

1.8. Lēmuma 40.pielikumā (Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālo pakalpojumu centrs"Kauguri"”; darbinieku skaita saraksts):

1.8.1. Likvidēt 8.amata vienību – Sporta organizators;

1.8.2. Likvidēt 18.amata vienību – Logopēds;

1.8.3. Likvidēt 29.amata vienību – Daļas vadītājs;

1.8.4. Izteikt 40.pielikumu jaunā redakcijā:

“40.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 22.decembra lēmuma Nr.859

(protokols Nr.24, 1.punkts)

Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri" darbinieku skaita saraksts

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

1.

Direktors

1,00

1725

1725

2.

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1,00

1244

1244

3.

Galvenais grāmatvedis

1,00

1071

1071

4.

Personāla vadības speciālists/vecākais lietvedis

1,00

1190

1190

5.

Automobiļa vadītājs

1,00

809

809

6.

Tehniskais strādnieks

1,00

619

619

Bērnu un jauniešu māja "Sprīdītis";

7.

Sociālais darbinieks

2,00

984

1968

8.

Sociālais audzinātājs

 10,00

722

7 220

9.

Aprūpētājs

2,00

557

1114

Atbalsta centrs bērniem “Paspārne”

10.

Sociālais darbinieks

1,00

984

984

11.

Sociālais audzinātājs

2,50

722

1805

12.

Sociālais aprūpētājs

2,50

619

1393

13.

Psihologs

0,50

984

492

14.

Apkopējs

0,50

500

250

Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

15.

Dienas aprūpes centra vadītājs

1,00

1158

1158

16.

Sociālais darbinieks

1,00

984

984

17.

Fizioterapeits

1,00

1071

1071

18.

Audiologopēds

1,00

1071

1071

19.

Ergoterapeits

0,50

1071

536

20.

Sociālais aprūpētājs

1,00

619

619

21.

Apkopējs

0,25

500

125

Dienas centrs bērniem

22.

Dienas centra vadītājs

1,00

1158

1158

23.

Ārpusskolas nodarbību vadītājs

0,50

722

361

24.

Sociālais aprūpētājs

0,50

619

310

25.

Apkopējs

0,25

500

125

Dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem

26.

Dienas centra vadītājs

1,00

1071

1071

27.

Sociālais darbinieks

0,35

984

344

28.

Interešu pulciņa vadītājs

0,50

619

310

29.

Apkopējs

0,50

500

250

Veselības veicināšanas daļa

30.

Sporta instruktors

1,00

809

809

31.

Veselības veicināšanas koordinētājs

0,50

984

492

32.

Fizioterapeits

1,00

1071

1071

33.

Fizioterapeita asistents

1,00

984

984

34.

Ergoterapeits

0,30

1071

321

Kopā mēnesī

40,40

34 900

2. Lēmuma 1.1., 1.3., 1.4., 1.7., un 1.8.apakšpunkts stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.

3. Lēmuma 1.5.un 1.6.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 1.decembrī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF