Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.novembrīNr. 545

protokols Nr. 19, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364
“Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta
„PROTI un DARI” īstenošanā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.385 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” 9.punktu, 17.2.apakšpunktu un 46.punktu, Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmu 2014.-2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pasākumi” aktivitāti Nr.180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” un aktivitāti Nr.181 ”Jauniešu nodarbinātības veicināšana Jūrmalas pilsētā”, kā arī Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018. – 2020.gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.58 “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Jaunatnes politikas attīstības plāns), kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.562 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.58 “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu”” pagarinot Jaunatnes politikas attīstības plāna īstenošanas termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, Rīcības plāna mērķa “AM 5 Veicināt sociālo palīdzību, drošību un veselību jauniešiem vecumā no 13 - 25 gadiem” uzdevuma “U5.4. Veicināt jauniešu no riska grupām iesaistīšanos dažādos pasākumos, projektos” pasākumu “5.4.2. NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana, veicinot NEET jauniešu iesaisti izglītībā, darba tirgū un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā (NAP2027 R.222)”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2016.gada 22.jūnijā noslēgto līgumu “Par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI” NR. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā” Nr.6-13/16, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.maijam, tajā skaitā projekta atbalstāmo darbību īstenošanas laiku līdz 2022.gada 31.martam, projekta koordinatora darbu līdz 2022.gada 31.maijam.”

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Projekta kopējās izmaksas 247 735,42 euro (divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci euro un 42 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. :

5.1. pieejamā Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma, kas 100% apmērā tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem ir 188 276,42 euro (viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši divi simti septiņdesmit seši euro un 42 centi), no tās:

5.1.1. Projekta mērķa grupas jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai pieejamais finansējums ir 11 385,00 euro (vienpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro un 00 centi);

5.1.2. Projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pieejamais finansējums ir 176 891,42 euro (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši astoņi simti deviņdesmit viens euro un 42 centi).

5.2. neattiecināmās izmaksas Projekta administratīvajai ieviešanai un Projekta mērķa grupas jauniešu sasniegšanai un uzrunāšanas aktivitāšu īstenošanai līdz 59 459,00 euro (piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi euro un 00 centi), kas 100% apmērā tiek finansēts no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.”

3. Aizstāt 2.pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF