Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 16.decembrīNr. 602

protokols Nr. 20, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97
“Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija”
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002
“Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi
personām ar invaliditāti un bērniem”
īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 7., 8.punktu, 19.1.apakšpunktu un 66.punktu, balstoties uz Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā 2014.-2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virziena R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitātēm Nr.216 “Sociālā atbalsta infrastruktūras attīstība” un Nr.220 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība”, kā arī Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.564 “Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” projektā”, 2016.gada 29.decembrī starp Rīgas plānošanas reģionu, reģistrācijas Nr.90002222018, un Jūrmalas pilsētas pašvaldību noslēgto sadarbības līgumu “Par ES struktūrfondu projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” Nr.2.2-16.8/1818, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ieviešanu pašvaldībā, veikto klientu grupu un sociālo pakalpojumu aktualizāciju, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, kā arī Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2021.gada 26.augusta atzinumu (protokola Nr.1.2-25/11), Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.punktā vārdus un ciparus “līdz 2022.gada 31.decembrim” ar vārdiem un cipariem “līdz 2023.gada 31.decembrim”.

2. Izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“7. Noteikt pašvaldības kā projekta sadarbības partnera projekta kopējās izmaksas 925 136,00 euro (deviņi simti divdesmit pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit seši euro un 00 centi) apmērā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

7.1. attiecināmo izmaksu summa 802 792,00 eur (astoņi simti divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi euro un 00 centi) apmērā, kas 100% apmērā ir Projekta īstenotāja finansējums, no kura Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums ir 15%;

7.2. neattiecināmo izmaksu summa - ar projekta koordinēšanu saistītie izdevumi 122 041, 00 euro (viens simts divdesmit divi tūkstoši četrdesmit viens euro un 00 centi) tiek segta no Projekta īstenotāja pārskaitītajiem naudas līdzekļiem par pakalpojuma organizēšanu saistītajām izmaksām (administrēšanu 15% apmērā) un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta;

7.3. neattiecināmo izmaksu summa, kura tiek segta no iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem, 303,00 euro (trīs simti trīs euro un 00 centi) apmērā.

8. Projekta priekšfinansējumu 654 175,00 euro (seši simti piecdesmit četri tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci euro un 00 centi) apmērā nodrošināt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta projekta attiecināmo izmaksu segšanai saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. Noteikt, ka projekta īstenotāja pārskaitītā priekšfinansējuma kompensācija tiek ieskaitīta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžetā.

3. Aizstāt pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF