Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 50

protokols Nr. 3, 14. punkts

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas
peldbaseina ēkas pārbūve un energoefektivitātes
paaugstināšana” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”, 2019.gada 29.martā starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līguma aģentūru noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/18/I/013 un saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2021.gada 1.novembra vēstuli Nr.39-2-40.2/6702 “Par vienošanās Nr.4.2.2.0/18/I/013 noslēguma maksājuma pieprasījuma Nr.7 apstiprināšanu un maksājuma veikšanu”, Jūrmalas dome nolemj:

1. Noslēgt Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 2 958 864.97 euro (divi miljoni deviņi simti piecdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit četri euro un 97 centi) (2.pielikums Projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa 1 288 847.96 euro (viens miljons divi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro un 96 centi), kur:

2.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 36.58% jeb 471 460.59 euro (četri simti septiņdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit euro un 59 centi);

2.1.2. Valsts budžeta dotācija ir 9.51% jeb 122 569.44 euro (viens simts divdesmit divi tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi euro un 44 centi);

2.1.3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 53.91% jeb 694 817.93 euro (seši simti deviņdesmit četri tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit euro un 93 centi).

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura tika segta no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta, sastāda 1 669 595.66 euro (viens miljons seši simti sešdesmit deviņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro un 66 centi);

2.3. ārpus projekta izmaksu summa, kura tika segta no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta, sastāda 421.35 euro (četri simti divdesmit viens euro un 35 centi).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.pielikums Jūrmalas domes

2022.gada 17.februāra lēmumam Nr.50

(protokols Nr.3, 14.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija[1]

Projekta nosaukums

“Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana”

Līguma/vienošanās Nr.

4.2.2.0/18/I/013

Darbības programmas nosaukums

“Izaugsme un nodarbinātība”

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums

4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”

Projekta mērķis

Samazināt primārās enerģijas gada patēriņu Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkā, Rūpniecības ielā 13 k-4, Jūrmalā par 318,09 kWh/m2, veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā, sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi. Ēka kļūs modernāka, ērtāka lietošanai, uzlabosies mācību vides kvalitāte un komforta līmenis, kā arī uzlabosies ēkas vizuālais izskats un pilsētas tēls kopumā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13, k-4, Jūrmalā, pārbūves būvprojekta izstrāde

Pamatojoties uz 2017.gada 17.maijā starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "BŪVDIZAINS" noslēgto pakalpojuma līgumu Nr. 1.2-16.4.3/713, 23.05.2018. vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/699 par grozījumiem 2017.gada 17.maija pakalpojumu līgumā nr. 1.2-16.4.3/699, izstrādāt Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13, k-4, Jūrmalā, pārbūves būvprojektu.

1 līgums

Izstrādāts 1 Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13, k-4, Jūrmalā, pārbūves būvprojekts

1 projekts

Ekspertīze - Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13, k-4, Jūrmalā, būvprojektam

Pamatojoties uz 2018.gada 28.februārī starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "MV Būveksperti" noslēgto pakalpojuma līgumu Nr. 1.2-16.4.3/238 veikt Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas būvprojekta ekspertīzi.

1 līgums

Pamatojoties uz 2020.gada 16.marta starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Arhitektu birojs Arteks” noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/20-344 veikt atkārtotu būvprojekta ekspertīzi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Būvdizains” 2018.gadā izstrādātajam būvprojektam “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve” un un ekspertīzi būvprojekta izmaiņu rasējumiem.

1 līgums

Sagatavots Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūves būvprojekta ekspertīzes atzinums.

1 ekspertīzes atzinums

Sagatavots Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūves būvprojekta un būvprojekta izmaiņu rasējumu ekspertīzes atzinums

1.ekspertīzes atzinums

Autoruzraudzība - Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem

Pamatojoties uz 2017.gada 17.maijā starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "BŪVDIZAINS" noslēgto pakalpojuma līgumu Nr. 1.2-16.4.3/713, 23.05.2018. noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/699 par grozījumiem 2017.gada 17.maija pakalpojumu līgumā nr. 1.2-16.4.3/699 veikt autoruzraudzību objektā.

1 līgums

Izpildīts 1 autoruzraudzības līgums

Būvuzraudzība - Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem

Pamatojoties uz 2019.gada 11.jūlijā starp Jūrmalas pilsētas domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BŪVUZRAUGI LV” noslēgto pakalpojuma līgumu Nr. 1.2-16.4.3/1020 , veikt būvuzraudzību objektā.

1 līgums

Izpildīts 1 būvuzraudzības līgums

Būvdarbi – projekta "Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros

Pamatojoties uz 2019.gada 11.jūlija starp Jūrmalas pilsētas domi un Pilnsabiedrību “AKN” noslēgto Būvdarbu līgumu Nr. 1.2-16.4.2/1019 , 2020.gada 16.jūlija vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/20-886 un 2020.gada 31. augusta vienošanos par grozījumiem 2019.gada 11.jūlija būvdarbu līgumā Nr. 1.2-16.4.2/1019, Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros veikt šādus darbus:

1. Ēkas fasādes ārsienu, ieskaitot pamata, cokola, pārejas grīdas pārseguma siltināšana, cokola apmales izveide, fasādes un aiļu apdare ar apdares plāksnēm, ieejas mezgla izbūve

2. Augšējā pārseguma (jumta plaknes) siltināšana ar 240 mm biezu siltumizolācijas materiālu, jauna jumta seguma izveidošana, zibens aizsardzības sistēmas izbūve;

3. Esošo logu un durvju nomaiņa uz jauniem blīviem logiem un durvīm, jaunu ārējo palodžu uzstādīšana;

4. Apkures sistēmas pārbūve, t.sk. siltummezgla modernizācija, paredzot regulēšanas iespējas, silto grīdu pārbūve baseinu telpās;

5. Jauna LED tipa energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana un jauna iekšējās elektroinstalācijas sistēmas izbūve;

6. Ventilācijas sistēmas pārbūve;

7. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pārbūve;

8. Ēkas iekštelpu pārbūve un inženierkomunikāciju pārbūve.

9.Mazā baseina pārklāja ierīkošana.

10.Apkārtnes labiekārtošana, t.sk. stāvvietu izbūve.


Projekta īstenošanas rezultātā plānotais vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas – 61,87 kWh/m2 gadā, primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums pēc darbu pabeigšanas – 318,09 kWh/m2 gadā, aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā (CO2 ekvivalents tonnās) – 193,35 t gadā, kā arī veikta ēkas ar kopējo platību 3020,20 m2 energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve.

1 līgums

Veikti Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūves un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi:

1. Nosiltināta ēkas fasāde, cokols, pamati, veikta fasādes un aiļu apdare ar fasādes plāksnēm (izbūvēta ventilējamā fasāde), nosiltināts pārejas uz Mežmalas vidusskolu grīdas pārsegums, izbūvēta cokola apmale un ieejas mezgl, izbūvēts panduss, nodrošinot ēkai vides pieejamību;

2. Nosiltināts augšējais pārsegums, t.sk jumta plakne , izbūvēts jauns jumta segums un zibens aizsardzības sistēma;

3. Nomainītas vecās durvis un logi uz energoefektīviem koka logiem un durvīm, uzstādītas jaunas ārējās palodzes

4. Veikta apkures sistēmas pārbūve, modernizēts siltummezgls, paredzot apkures sistēmas regulēšanas iespējas, veikta siltās grīdas pārbūve baseina telpās;

5. Ēkā uzstādīts jauns , energoefektīvs LED apgaismojums un izbūvēta jauna iekšējās elektroinstalācijas sistēma;

6. Pārbūvēta ventilācijas sistēma;

7. Pārbūvēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma;

8. Veikta iekštelpu un inženierkomunikāciju pārbūve;

9. Mazajam baseinam ierīkots pārklājs;

10. Veikta apkārtnes labiekārtošana, izbūvēta stāvvieta, t.sk. invalīdu stāvvieta.

Izpildīts 1 būvdarbu līgums

Projektā veiktie grozījumi

Projekta īstenošana apstiprināta 2019.gada 21.februārī ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” un ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2019.gada 29.martā noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/18/I/013.

Projektā grozījumi veikti ar 2019.gada 30.augusta vienošanos Nr.4.2.2.0/18/I/013 Grozījumi Nr.1 precizējot saistības ar cietiem projektiem, grozījumi veikti ar 2020.gada 24.augusta vienošanos Nr.4.2.2.0/18/I/013 Grozījumi Nr.2 precizējot projektā īstenošanas termiņu, projektā veikti vienpusēji grozījumi no CFLA puses ar 2021.gada 1.novembra vēstuli Nr.39-2-40.2_6702 precizējot projekta un īstenošanas aprakstu, finansēšanas plānu un budžeta kopsavilkumu.

Projekta budžetā grozījumi veikti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmumu Nr.219 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” precizējot projekta darbības laiku un palielinot projekta neattiecināmās izmaksas ņemot vērā būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumu rezultātus. Grozījumi veikti ar 2019.gada 20.jūnija lēmumu Nr.279 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” precizējot projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošinājuma sadali pa finansējuma avotiem un gadiem. Grozījumi veikti ar 2019.gada 19.decembra lēmumu Nr.653 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” precizējot projekta izmaksas un papildinot ar projekta ārpus projekta izmaksām, saskaņā ar CFLA piemēroto līdzekļu korekciju 399.18 euro apmērā. Grozījumi veikti ar 2020.gada 23.jūlija lēmumu Nr.330 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” pagarinot projekta darbības laiku līdz 2021.gada 28.janvārim.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

29.03.2019.-15.07.2020.

29.03.2019.- 28.01.2021.

Saskaņā ar 2019.gada 29.marta Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu

Nr.4.2.2.0/18/I/013 noteikts sākotnēji plānotais ieviešanas laiks, bet faktiskais ieviešanas laiks noteikts ar vienošanās Nr. 4.2.2.0/18/I/013 Grozījumiem Nr. 2.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2017

2018

2019

2020

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

Būvprojekta izstrāde

X

X

X

X

X

X

Būvprojekta ekspertīze

X

X

Būvprojekta autoruzraudzība

X

X

X

X

X

X

X

Būvprojekta būvuzraudzība

X

X

X

X

X

X

X

Būvdarbi

X

X

X

X

X

X

X

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta laika grafikā izmaiņas netika veiktas, bet tika pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2021.gada 28.janvārim, dokumentu iesniegšanai un sakārtošanai.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2017

2018

2019

2020

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

Būvprojekta izstrāde

X

X

X

X

X

X

Būvprojekta ekspertīze

X

X

Būvprojekta autoruzraudzība

X

X

X

X

X

X

X

Būvprojekta būvuzraudzība

X

X

X

X

X

X

X

Būvdarbi

X

X

X

X

X

X

X

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Dace Dūzele, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja;

Projekta būvniecības speciālists -Elīna Ēdolfa, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļas vecākais eksperts būvniecības jautājumos’;

Projekta finanšu speciāliste - Kadrija Millere, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projekta nodaļas vecākā finansiste;

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede;

Projekta grāmatvedes asistente – Inga Bulgaka, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta ietvaros ēka tiks monitorēta turpmākos 5 gadus un sekots līdzi energoefektivitātes rezultātiem vai projekta mērķis ir sasniegts, un sekots vai samazinās primārās enerģijas gada patēriņš Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkā, Rūpniecības ielā 13 k-4, Jūrmalā par 318.09 kWh/m2, pēc veiktajiem ieguldījumiem pašvaldības ēkā, tiks sekots vai ir sekmēta energoefektivitātes paaugstināšana un pašvaldību izdevumu samazināšanās par siltumapgādi.


Saskaņā ar ēkas pagaidu energosertifikātu (BIS-EĒD-2-2020-1166) primārās enerģijas novērtējums pēc veiktajiem būvdarbiem- 150,06 kWh/m2 jeb 451327,60kWh/ gadā , kas atbilst vērtībai, kuru plānots sasniegt projektā veikto aktivitāšu rezultātā.


Projekta finanšu līdzekļi izlietoti atbilstoši mērķim.

Uzsākot projektu kopējās projekta izmaksas tika plānotas 2 817 286.06EUR. Pamatojoties uz iepirkumu rezultātu piedāvājumiem un noslēgtā Būvdarbu līguma veidojās neattiecināmo izmaksu pieaugums par 142 054.90EUR – no 1 527 540.76EUR uz 1 669 595.66EUR, jo saskaņā ar noslēgto iepirkumu rezultātiem pieauga būvdarbu izmaksas. Faktiski veiktās projekta izmaksas sastāda 2 958 864.97EUR apmērā.

Saskaņā ar 2017.gada 17.maija pakalpojuma līguma Nr.1.2-16.4.3/713 6.2.punktā noteikto Izpildītājam jāiesniedz saistību izpildes garantiju par autoruzraudzības kopējo līguma summu, kas netika iesniegta un Pasūtītājs tā rezultātā veicot gala maksājumu ieturēja no Izpildītāja līgumsodu. Pamatojoties uz 2015.gada 8.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 517 19.1. apakšpunktu un CFLA vienošanās vispārīgo noteikumu 10.1.9. punktu par neatbilstoši veikto izdevumu summu saistībā ar Izpildītāja garantijas neiesniegšanu Pasūtītājs samazināja apstiprinātā projektu kopējo summu par 22,17 EUR, pārnesot to uz ārpus projekta izmaksām.

Papildus tika veikti precizējumi attiecināmo un neattiecināmo izmaksu summās, saskaņā ar būvdarbu izmaiņu aktos iekļautajām izmaksām, kuras saskaņā ar 2016.gada 8.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.152 nav attiecināmas, jo nav paredzētas energopārskatā, kā rezultātā CFLA lika koriģēt attiecināmo/neattiecināmo izmaksu dalījumu samazinot attiecināmo izmaksu apmēru par 475.99EUR pārceļot uz neattiecināmām izmaksām, nesamazinot projekta kopējo apmēru.

Ņemot vērā ēkas pagaidu energosertifikātā konstatētos enerģijas ietaupījumus, līdzīgus energoefektivitātes projektus ieteicams īstenot pašvaldības ēkās arī nākotnē.

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF