Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 30.jūnijāNr. 260

protokols Nr. 11, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.382
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
(Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un
meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu”

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) 2020. gada 27. augusta lēmumam Nr.382 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu ” (turpmāk – lēmums Nr.382) un domes 2020. gada 26. novembra lēmumam Nr.642 “ Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu” (turpmāk – lēmums Nr.642) , tiek īstenoti divi savstarpēji saistīti, Eiropas Savienības fondu līdzfinansēti projekti, kuru ietvaros šobrīd notiek trīs būvprojektu realizācija, t.i., tiek izbūvēts Daudzfunkcionāls dabas tūrisma centrs (turpmāk – centrs), izveidojot tajā pastāvīgo ekspozīciju par dabas tēmu, tiek veikta šai ēkai funkcionāli saistītas teritorijas – meža parka labiekārtošana, kā arī tiek izbūvēta Sēravotu iela, veidojot centra funkcionālu savienojumu ar Emīla Dārziņa ielu (turpmāk kopā - investīciju projekts).

Pamatojoties uz domes Eiropas Savienības fondu Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas 2020. gada 31.jūlija lēmumu Nr.1.1.2-3/10 “Lēmums par projekta iesnieguma “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” (Nr.5.6.2.0/19/I/012) nosacījumu izpildi” un domes lēmumu Nr.382, ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru 2020. gada 31. augustā tika noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/19/I/012, paredzot, ka projekta ietvaros tiek veikti ieguldījumi investīciju projektā un tā rezultātā tiek sasniegti projekta iznākumu rādītāji:

1) atjaunota degradēta teritorija 15,74 ha platībā, kas pielāgota jaunu komersantu izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu ekonomisko aktivitāti Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

2) jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā – vismaz 85 darba vietas;

3) no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – līdz 5 006 224,14 euro (pieci miljoni seši tūkstoši divi simti divdesmit četri euro un 14 centi).

Projekta īstenošanai līdz 2022. gada 31. maijam, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, ir veikta samaksa par būvdarbu izpildi un sniegtajiem pakalpojumiem 2 188 749.90 euro (divi miljoni viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit deviņi euro un 90 centi) apmērā.

Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumu Nr.61 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” īstenošanai” un 2022. gada 20. aprīļa Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes Izrakstu no sēdes protokola Nr.7 2.2.punktā noteikto noslēgti līgumi ar Valsts kasi par aizdevuma piešķiršanu 2022. gada 31. maijā par kopējo aizdevuma summu 3 170 946.00 euro (trīs miljoni viens simts septiņdesmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši euro un 00 centi).

Krievijas Federācijas 2022. gada 24. februārī uzsāktā militārā agresija pret Ukrainu un Eiropas Savienības ieviestās sankcijas ir radījušas būtisku negatīvu ietekmi uz būvniecības nozari, izraisot strauju un neprognozējamu būvizstrādājumu un būvmateriālu cenu kāpumu, kā arī atsevišķu būvizstrādājumu kā piemēram, tērauda, koka, betona un bitumena nepieejamību.

Saskaņā ar 2022. gada 5. aprīlī Ministru kabineta apstiprināto, Ekonomikas ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par situāciju būvniecības nozarē saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā un nepieciešamajiem risinājumiem publisko investīciju projektos” (turpmāk - Informatīvais ziņojums), 2022. gada janvārī, salīdzinot ar 2021. gada janvāri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 14,2 %, kur būvmateriālu cenas palielinājās par 20,4 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 9,6 %, strādnieku darba samaksa pieauga par 5,9 %.

Informatīvajā ziņojumā tiek norādīts, ka esošās ģeopolitiskās situācijas ietekme uz izejvielu un būvmateriālu nepieejamību un būvizstrādājumu cenu straujais pieaugums atbilst Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktā minētajiem apstākļiem, kurus pasūtītājs un būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, attiecīgi līgumslēdzējpusēm ir tiesības veikt būtiskus līguma grozījumus, tai skaitā pagarinot līguma izpildes termiņu un palielinot līgumcenu līdz 50 % no sākotnējās līgumcenas, nemainot līguma vispārējo raksturu. Papildus, ņemot vērā šī brīža ģeopolitisko situāciju un 2022. gada 3. jūnijā apstiprināto Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajām vadlīnijās “Līgumu vadība krīzes apstākļos!”, norādīto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta piekto daļu ir pieļaujams veikt grozījumus, nevērtējot to būtiskumu, ja grozījumu kopējā vērtība nesasniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenas robežvērtību un 15 % no sākotnējās būvdarbu līguma vērtības. Ņemot vērā augstāk minētos, Iepirkumu uzraudzības biroja un Ekonomikas ministrijas skaidrojumus, ir pieļaujams līgumcenas pieaugums 65 % apjomā. Būvdarbu veicējam ir tiesības ierosināt būtiskus grozījumus būvdarbu līgumā, vēršoties ar attiecīgu lūgumu un iesniedzot pamatojumu neprognozēto apstākļu ietekmei uz konkrēto līgumsaistību izpildi.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) ir saņemta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Arčers” (turpmāk – būvuzņēmējs) 2022. gada 11. marta vēstule Nr.ARC-66/22 “Par ārkārtējiem apstākļiem, būvmateriālu pieejamību un cenu pieaugumu” (lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr.1.1-37/22S-4870), 2022. gada 4. aprīļa vēstule Nr.ARC-97/22 “Par būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma kompensēšanu” (lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr.1.1-37/22S-6472), 2022. gada 28. aprīļa vēstule Nr.ARC-117/22 “Par būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma kompensēšanu” (lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr.1.1-37/22S-8093) un 2022. gada 20. maija vēstule Nr.ARC-125/22 “Par būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu” (lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr.1.1-37/22S-9462), kurās būvuzņēmējs informē Administrāciju, ka neskaidrās ģeopolitiskās situācijas dēļ varētu tikt apgrūtināta līguma izpilde, jo būvmateriālu piegādātāji nespēj piegādāt materiālus nepieciešamajā daudzumā un termiņā, kā arī būvmateriālu cenas vairumtirgotāju piedāvājumos ir derīgas 2-3 stundas un lūdz Administrāciju kompensēt būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu, kā arī pagarināt būvdarbu līguma izpildes termiņu līdz 2023. gada 10. novembrim. Orientējošais kopējais investīciju projekta sadārdzinājums, ietverot, būvdarbu, būvuzraudzības un līdz 2022. gada 31. maijam konstatēto papildus darbu izmaksu apjomu 5 235 185,32 euro (pieci miljoni divi simti trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro un 32 centi). Atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajām vadlīnijām, Administrācijai ir iespēja veikt iepriekš neparedzētus grozījumus līgumā, pirms tam izvērtējot visus apstākļus, kas ir bijuši par pamatu neparedzētiem grozījumiem, papildus, tiek secināts, ka investīciju projekta īstenošana ir uzsākta 2014. gadā, ir ieguldīti ievērojami pašvaldības budžeta un Eiropas Savienības fondu līdzekļi, šobrīd norisinās būvdarbi trīs zemes vienībās un pilnībā būvdarbus bija plānots pabeigt līdz 2022. gada 29. novembrim.

Gadījumā, ja tiktu pieņemts lēmums būvdarbu līgumus izbeigt pirms termiņa un investīciju projektu īstenošanu neturpināt, būvdarbu atsākšanai cita būvdarbu līguma ietvaros būs nepieciešams veikt būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādi, būvprojekta dokumentācijā atspoguļojot izpildīto un atlikušo būvdarbu apjomu, būvdarbu un būvuzraudzība iepirkuma organizēšanu. Ņemot vērā būvobjekta apjomu un Administrācijas struktūrvienību uzkrāto pieredzi būvobjekta konservācijas un liela apjoma būvdarbu iepirkumu norisē, būvdarbu atsākšana cita būvdarbu līguma ietvaros būtu iespējama orientējoši 32 mēnešu laikā pēc brīža, kad pieņemts lēmums investīciju projekta īstenošanu atsākt. Šobrīd nav iespējams noteikt, kādas būtu papildu izmaksas pašvaldībai atsākot investīciju projekta īstenošanu, jo nav zināms laiks, kad lēmums atsākt investīciju projektu īstenošanu tiktu pieņemts un kādā stāvoklī būtu iekonservētās būves pamati, jeb būves nulles cikls, tāpēc izmaksas tiktu noteiktas jaunu būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumu rezultātā. Ņemot vērā energoresursu un būvdarbu izmaksu straujo kāpumu, kā arī pastāvošo inflāciju, nav iespējams prognozēt jaunā būvdarbu līgumcenas palielinājumu. Jaunā būvdarbu līguma finansēšana nebūs iespējama esošo Aizdevuma līgumu ietvaros, jo Aizdevuma līgumu noteiktais aizdevuma izsniegšanas beigu termiņš ir 2023. gada 29. decembris. Šobrīd pārtraucot uzsāktos būvdarbus, esošo Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros nebūtu iespējams saņemt līdzfinansējumu un sasniegt projektu ietvaros nodefinētos mērķus un iznākumu rādītājus, līdz ar to nākamajā Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ietvaros, būtu nepieciešams izstrādāt jaunu projekta iesniegumu, kas atbilstu aktuālajiem plānošanas perioda nosacījumiem un atbildīgo iestāžu izstrādātajiem noteikumiem.

Pagarinot būvdarbu līguma darbu izpildes termiņu, nepieciešamas pagarināt būvuzraudzības līguma termiņu, paredzot papildu finansējumu norēķiniem sniegtajiem būvuzraudzības pakalpojumiem 20 763,42 euro (divdesmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit trīs euro un 42 centi) apmērā.

Papildu būvdarbi ietver Sēravotu ielas pieslēguma izbūvi, kas nepieciešama, lai savienotu Sēravotu ielu ar Tūristu ielu, mežu parka celiņu un taciņu profilēšanu papildu darbus, kuri nepieciešami, lai nebijātu koku saknes, jo sākotnēji būvprojekta risinājumos tika paredzēts rakt tranšeju, lai veidotu pilnu grunts apmaiņu, savukārt, uzsākot darbus, tika konstatēts, ka koku un to sakņu sistēmu blīvums tik liels, ka nepieciešams cits risinājums, jo pretējā gadījumā ir nepieciešams izcirst lietu daudzumu koku, kuriem tiks bojāta sakņu sistēma vai atstājot tos gar parka taciņām ar bojātām sakņu sistēmām, tie laika gaitā izkaltīs un radīs bīstamību parka apmeklētājiem, centra pāļu garuma izmaiņas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, kas kopā sastāda 157 710.84 euro (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti desmit euro un 84 centi), ekspozīcijas zāles grīdas risinājuma izmaiņas saskaņā ar 2022. gada 18. maija iesūtīto cenu piedāvājumu sastāda 9 922.00 euro (deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit divi euro un 00 centi), paredzot, ka netiek izbūvēts padziļinājums, jeb upe un baseins, lai ekspluatācijas laikā samazinātu ēkas uzturēšanas izmaksas un maksimāli nodrošinātu pēc iespējas lielāku drošību apmeklētājiem, jo ūdens esamība telpās, palielina paslīdēšanas, paklupšanas risku, kas var veicināt iespējamību, ka apmeklētāji gūs traumas. Ņemot vērā, ka ekspozīcijas zāles grīdas izmaiņas skar būves nesošās konstrukcijas un tās stiprību, nepieciešami papildu līdzekļi būvprojekta izmaiņu risinājumu ekspertīzei, kas saskaņā ar 2022. gada 30. maija cenu piedāvājumu sastāda 5 082.00 euro (pieci tūkstoši astoņdesmit divi euro un 00 centi). Atbilstoši 2015. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.3. pasākuma “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” īstenošanas noteikumi” 36.punktā noteiktajam, ka projekta iesniedzējs atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem veic izmaksu un ieguvumu analīzi, un ņemot vērā prognozēto izmaksu sadārdzinājumu un palielinājumu, nepieciešams veikt precizējumus izmaksu un ieguvumu analīzē, ko nepieciešams iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, veicot grozījumus noslēgtajos līgumos, līdz ar to nepieciešamas papildus izmaksas, šīs izmaksu un ieguvu analīzes sagatavošanai, kas plānots 726.00 euro (septiņi simti divdesmit seši euro un 00 centi) apmērā. Ņemot vērā visu augstāk minēto, papildu darba apjoms veido 194 204,26 euro (viens simts deviņdesmit četri tūkstoši divi simti četri euro un 26 centi).

Atbilstoši iepriekš minētajai būvuzņēmēja 2022. gada 20. maija vēstulei, būvuzņēmējs informē, ka tā apzinātais, esošās ģeopolitiskās situācijas rezultātā radītais trīs būvdarbu līguma summu sadārdzinājums atlikušo būvdarbu izpildei, papildu darbiem, papildu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai ir 49,37 % apmērā no sākotnējām paredzamajām projektu izmaksām ar pievienotās vērtības nodokli jeb 7 735 355,58 euro (septiņi miljoni septiņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro un 58 centi), kas tiek sadalītas starp domes apstiprinātajiem lēmumiem Nr.382 un Nr.642. Izmaksu pieaugums domes apstiprinātā lēmuma Nr.382 ietvaros ir 5 235 185,32 euro (pieci miljoni divi simti trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro un 32 centi). Vēstules pielikumā būvuzņēmējs ir iesniedzis precizētās būvdarbu līguma darbu tāmes, kur iekļautas atlikušo darbu šī brīža faktiskās izmaksas, kas pamatotas ar vairāku būvizstrādājumu piegādātāju sniegtiem cenu piedāvājumiem, kā arī plānotās prognozētās būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma pozīcijas.

Pamatojoties uz 2020. gada nogalē izsludinātajiem būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumiem un 2021.gadā pieņemtajiem lēmumiem par iepirkumu rezultātiem, projekta budžeta attiecināmo izmaksu daļā vairākās pozīcijās izveidojusies līdzekļu ekonomija 754 745,26 euro (septiņi simti piecdesmit četri tūkstoši septiņi simti četrdesmit piecu euro un 26 centi) apmērā, kā rezultātā papildus naudas līdzekļi, kas nepieciešami projekta īstenošanai un veiksmīgai tā pabeigšanai ir 4 480 440,06 euro (četri miljoni četri simti astoņdesmit tūkstoši četri simti četrdesmit euro un 06 centi).

Pamatojoties uz augstāk minēto, lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu apguvi, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ievērojot Likuma par budžetu un finanšu vadību 46.pantā noteikto, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt domes 2020. gada 27. augusta lēmumā Nr.382 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punkta preambulu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 13 786 254,11 euro (trīspadsmit miljoni septiņi simti astoņdesmit seši tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro un 11 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:”

2. Izteikt 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

”5.1. projekta apstiprinātās izmaksas 12 297 227,28 euro (divpadsmit miljoni divi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši divi simti divdesmit septiņi euro un 28 centi):”

3. Izteikt 5.1.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 2 736 208,27 euro (divi miljoni septiņi simti trīsdesmit seši tūkstoši divi simti astoņi euro un 27 centi), no tā:

5.1.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 132 517,69 euro (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti septiņpadsmit euro un 69 centi);

5.1.1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 2 603 690,58 euro (divi miljoni seši simti trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit euro un 58 centi), no kurām:

5.1.1.2.2.1. līdzfinansējums publisko attiecināmo izmaksu segšanai ir 800 151,59 euro (astoņi simti tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro un 59 centi);

5.1.1.2.2.2. līdzfinansējums privāto attiecināmo izmaksu segšanai ir 1 803 538,99 euro (viens miljons astoņi simti trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi euro un 99 centi).”

4. Svītrot 5.1.1.2.3. un 5.1.1.2.4.apakšpunktus.

5. Izteikt 5.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.1.2. projekta neattiecināmās izmaksas ir 4 554 794.87 euro (četri miljoni pieci simti piecdesmit četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri euro un 87 centi), kur:

5.1.2.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums publisko neattiecināmo izmaksu segšanai ir 773 133,68 euro (septiņi simti septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs euro un 68 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums privāto neattiecināmo izmaksu segšanai ir 3 781 661,19 euro (trīs miljoni septiņi simti astoņdesmit viens tūkstotis seši simti sešdesmit viens euro un 19 centi).”

6. Izteikt 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

”5.2. ārpus projekta izmaksas 1 489 026,83 euro (viens miljons četri simti astoņdesmit deviņi tūkstoši divdesmit seši euro un 83 centi), kur:”

7. Izteikt 5.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

”5.2.2. izmaksas 1 083 314,49 euro (viens miljons astoņdesmit trīs tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro un 49 centi), kas nav iekļautas projekta iesniegumā, jo neatbilst MK noteikumu Nr.645 nosacījumiem, taču ir nepieciešamas projekta īstenošanai un ietver izmaksas gāzes un siltumapgādes tīklu infrastruktūras, iekšējo (balss izziņošanas sistēmas) un ārējo (elektronisko sakaru) tīklu izbūvei, apzaļumošanai un labiekārtošanai, kā arī videokameru, mēbeļu un aprīkojuma iegādei.”

8. Izteikt 7.punkta preambulu šādā redakcijā:

“7. Noteikt, ka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 7 672 379,63 euro (septiņi miljoni seši simti septiņdesmit divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi euro un 63 centi) apmērā no aizdevuma līdzekļiem finansē šādas pozīcijas:”

9. Izteikt 7.2. un 7.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

”7.2. šī lēmuma 5.1.1.2.2.1.apakšpunktā noteikto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projekta publisko attiecināmo izmaksu segšanai un šī lēmuma 5.1.2.1.apakšpunktā noteikto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projekta publisko neattiecināmo izmaksu segšanai, kopā 1 573 285,27 euro (viens miljons pieci simti septiņdesmit trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro un 27 centi) apmērā;

7.3. šī lēmuma 5.1.1.2.2.2.apakšpunktā, 5.1.2.2.apakšpunktā norādītās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības projekta privātās attiecināmās un privātās neattiecināmās izmaksas 5 585 220,18 euro (pieci miljoni pieci simti astoņpadsmit pieci tūkstoši divi simti divdesmit euro un 18 centi) apmērā.”

10. Aizstāt pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF