Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 30.jūnijāNr. 278

protokols Nr. 11, 33. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr.364
“Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā
projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu, Jaunatnes likuma 5. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2021. gada 14. decembra noteikumu Nr. 810 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumu Nr. 385 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” 5.1. punktu, kas paredz projekta attiecināmo darbību īstenošanu līdz 2023. gada 31. oktobrim, un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 13.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” īstenošanas noteikumi” 46. punktu, atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.–2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu”, 2. daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” “g” apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pasākumi” aktivitāti Nr. 180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” un aktivitāti Nr. 181 ”Jauniešu nodarbinātības veicināšana Jūrmalas valstspilsētā”, kā arī Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.–2020. gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. februāra lēmumu Nr.58 “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.–2020. gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Jaunatnes politikas attīstības plāns), kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra lēmumu Nr.562 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. februāra lēmumā Nr.58 “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020. gadam apstiprināšanu”” pagarinot Jaunatnes politikas attīstības plāna īstenošanas termiņu līdz 2022. gada 31. decembrim, Rīcības plāna mērķa “AM 5 Veicināt sociālo palīdzību, drošību un veselību jauniešiem vecumā no 13 - 25 gadiem” uzdevuma “U5.4. Veicināt jauniešu no riska grupām iesaistīšanos dažādos pasākumos, projektos” pasākumu “5.4.2. NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana, veicinot NEET jauniešu iesaisti izglītībā, darba tirgū un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā (NAP2027 R.222)”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2016. gada 22. jūnijā noslēgto līgumu “Par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā” Nr. 6-13/16, Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojumu Nr. 1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8. punktu, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2015. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim, tajā skaitā projekta atbalstāmo darbību īstenošanas laiku līdz 2023. gada 31. oktobrim, projekta koordinatora darbu līdz 2023. gada 31. decembrim.”.

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Projekta kopējās izmaksas 314 405,25 euro (trīs simti četrpadsmit tūkstoši četri simti pieci euro un 25 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.:

5.1. pieejamā Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma, kas 100 % apmērā tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem ir 237 308,25 euro (divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši trīs simti astoņi euro un 25 centi), no tās:

5.1.1. 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros 173 821,05 euro (viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit viens euro un 05 centi):

5.1.1.1. projekta mērķa grupas jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai pieejamais finansējums 9836,64 euro (deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši euro un 64 centi);

5.1.1.2. projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pieejamais finansējums 163 984,41 euro (viens simts sešdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit četri euro un 41 centi);

5.1.2. 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” ietvaros 63 487,20 euro (sešdesmit trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi euro un 20 centi):

5.1.2.1. projekta mērķa grupas jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai pieejamais finansējums 3 596,40 euro (trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši euro un 40 centi);

5.1.2.2. projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pieejamais finansējums 59 890,80 euro (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro un 80 centi);

5.2. neattiecināmās izmaksas Projekta administratīvajai ieviešanai un Projekta mērķa grupas jauniešu sasniegšanai un uzrunāšanas aktivitāšu īstenošanai līdz 77 097,00 euro (septiņdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit septiņi euro un 00 centi), kas 100 % apmērā tiek finansēts no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.”.

3. Aizstāt 2.pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF