Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 09.08.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 28.jūlijāNr. 362

protokols Nr. 12, 31. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019. gada 20. jūnija lēmumu Nr. 298 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr. 298) zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, ir izstrādāts detālplānojums (turpmāk – detālplānojums). Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr. 628) 39.1. apakšpunkts un Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2451.1. apakšpunkts.

2020. gada 29. oktobrī tika pieņemts Jūrmalas domes lēmums Nr. 573 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

2021. gada 16. decembrī tika pieņemts Jūrmalas domes lēmums Nr. 613 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, pilnveidošanu”.

2022. gada 17. februārī tika pieņemts Jūrmalas domes lēmums Nr. 69 “Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (turpmāk – Lēmums Nr. 69).

Atbilstoši Jūrmalas domes Lēmumam Nr. 69 par detālplānojumu ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas ietvaros nav saņemti iedzīvotāju priekšlikumi par detālplānojuma pilnveidoto redakciju. Detālplānojuma pilnveidotās redakcijas saskaņošanas procesā veikti redakcionāli labojumi atbilstoši iesaistīto institūciju norādījumiem, kas nemaina kopējo koncepciju un neprasa papildu teritorijas attīstības risinājumus, līdz ar to veiktie labojumi uzskatāmi par nebūtiskiem. Detālplānojums izstrādāts atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Domes Lēmumu Nr. 298 un normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu un Noteikumu Nr. 628 119.1. apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 20. jūlija atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/7), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 1209. Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24433 un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldes arhīvā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

3. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un paziņojuma par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā.

4. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF.


Lejupielāde: DOC un PDF