Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2022.gada 24.novembra 558.lēmumu

2022. gada 18. augustāNr. 400

protokols Nr. 13, 35. punkts

Par zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 017 4205, ar kopējo platību 3711 m2, (turpmāk – zemesgabals) 2005. gada 18. februārī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000166029.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprinātas ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta noteikumiem Nr. 8“Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS15).

Zemesgabalam saskaņā ar Aizsargjoslu likumu noteikti šādi apgrūtinājumi:

- zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

- ievērot Gulbju ielas sarkanās līnijas, ko apliecina Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes 2022. gada 10. jūnija izziņa Nr. 14-2/32.

Zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumu Nr. 471 “Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu” zemesgabals ir iekļauts atsavināmo īpašumu sarakstā (lēmuma 1. pielikuma 18. punkts).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4. panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) funkciju nodrošināšanai vai tās institūciju vajadzībām, un nav paredzēts arī nākotnē to izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē.

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2022. gada 29. jūnijā

VZD kadastrālā vērtība 2022. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2022. gada 2. augustā

57 900

32 096

32 096

Ievērojot iepriekš minēto, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2022. gada 4. augusta sēdē (protokols Nr. 8.2-7/8) izskatīja jautājumu par zemesgabala pirmās izsoles organizēšanu un nolēma atsavināt zemesgabalu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu, nosakot pirmās izsoles sākumcenu saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 57 900 euro (piecdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti euro) un izsoles soli noteikt 4 053 euro (četri tūkstoši piecdesmit trīs euro). Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3. apakšpunktam, izsoles dalības maksa ir 20 euro (divdesmit euro).

Pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu , 4. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 15. pantu, kā arī, ievērojot Jūrmalas M antas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022. gada 4. augusta sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/8) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2022. gada 9. augusta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-26/8) Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo zemesgabalu Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 017 4205, ar kopējo platību 3711 m2.

2. Apstiprināt zemesgabala:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 57 900 euro (piecdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti euro);

2.2. izsoles soli – 4 053 euro (četri tūkstoši piecdesmit trīs euro);

2.3. izsoles dalības maksu – 20 euro (divdesmit euro).

3. Apstiprināt zemesgabala izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

5. Gadījumā, ja tiek organizēta otrā vai trešā zemesgabala izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3. punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu un izsoles soli.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas domes

2022. gada 18. augusta lēmumam Nr. 400

(protokols Nr. 13, 35. punkts)

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības

zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā,

kadastra Nr. 1300 017 4205,

ELEKTRONISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 017 4205, elektroniskās izsoles noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas administrācija organizē zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 017 4205, ar kopējo platību 3711 m2, (turpmāk – Objekts), elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pircēja noteikšanai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Civillikumu.

1.2. Ziņas par Objektu:

1.2.1. adrese – Gulbju iela 73A, Jūrmala;

1.2.2. kadastra Nr. 1300 017 4205;

1.2.3. kadastra apzīmējums Nr. 1300 017 4205;

1.2.4. īpašuma tiesības uz Objektu 2005. gada 18. februārī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000166029;

1.2.5. Objekta apgrūtinājumi:

1.2.5.1. zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

1.2.5.2. ievērot Gulbju ielas sarkanās līnijas.

1.3. Objekta izsoli organizē Jūrmalas valstspilsētas administrācija.

1.4. Objekta izsoli rīko Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija (turpmāk – izsoles komisija).

1.5. Objekta izsoles rezultātus apstiprina Jūrmalas dome.

1.6. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai Objekta atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem Jūrmalas dome.

1.7. Sludinājums par Objekta elektronisko izsoli tiek publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un Jūrmalas valstspilsētas https://izsoles.ta.gov.lv.

2. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība

2.1. Objekta atsavināšanas veids ir elektroniskā izsole ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu.

2.2. Maksāšanas līdzekļi – 100 % euro.

2.3. Objekta izsoles sākumcena (nosacītā cena, turpmāk – sākumcena) ir 57 900 euro (piecdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti euro).

2.4. Objekta nodrošinājums – 10 % no Objekta sākumcenas, t.i. 5 790 euro (pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro). Personai, kura vēlas piedalīties izsolē Objekta nodrošinājums 20 (divdesmit) dienu laikā no izsoles sākuma datuma jāpārskaita Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000056357, AS “Citadele banka” norēķinu kontā LV36PARX0002484571022, norādot maksājuma mērķi “Zemesgabala Gulbju iela 73A, Jūrmalā, izsoles nodrošinājums”.

2.5. Maksa par dalību e-izsolē – 20 euro (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

2.6. Objekta izsoles solis noteikts 4 053 euro (četri tūkstoši piecdesmit trīs euro).

2.7. Samaksa par pirkumu – jāpārskaita Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000056357, AS “Citadele banka” norēķinu kontā LV36PARX0002484571022, norādot maksājuma mērķi “Zemesgabala Gulbju iela 73A, Jūrmalā, pirkuma maksa”, viena mēneša laikā no 6.1. apakšpunktā noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas.

2.8. Izsoles uzvarētājam Objekta nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma maksā. Izsoles dalībniekiem, kuri nav atzīti par izsoles uzvarētāju, Objekta nodrošinājumu atmaksā – kredītiestādes kontā, kuras numurs norādīts norēķinu rekvizītos, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

3. Izsoles dalībnieki

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem iegūt savā īpašumā Objektu, kura līdz reģistrācijas brīdim ir iemaksājusi šo Noteikumu 2.4. apakšpunktā noteikto nodrošinājumu un autorizēta dalībai izsolē, un kurai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu Latvijas Republikā, vai valstī, kurā tas reģistrēts, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopumā pārsniedz 150 euro, kā arī maksājumu (nodokļi, nomas maksājumi utt.) parādu attiecībā pret Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību.

3.2. Izsoles dalībniekiem nedrīkst būt pasludināta maksātnespēja, tiem nav uzsākts likvidācijas process, to saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.

4. Izsoles pretendentu reģistrācija Izsoļu dalībnieku reģistrā

4.1. Pretendentu reģistrācija notiek no 2022. gada 28. septembra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 18. oktobra plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

4.2. Izsoles pretendenti – fiziskas personas, kuras vēlas savā vai cita vārdā vai juridiskās personas vārdā pieteikties izsolei, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norāda:

4.2.1. Fiziska persona:

4.2.1.1. Vārdu, uzvārdu;

4.2.1.2. Personas kodu vai dzimšanas datumu (persona, kurai nav piešķirts personas kods);

4.2.1.3. Kontaktadresi;

4.2.1.4. Personu apliecinoša dokumenta veidu un numuru;

4.2.1.5. Norēķinu rekvizītus (kredītiestādes konta numurs, uz kuru personai

atmaksājama nodrošinājuma summa);

4.2.1.6. Personas papildu kontaktinformāciju – elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru (ja tāds ir).

4.2.2. Fiziska persona, kura pārstāv citu fizisku vai juridisku personu, papildus punktā norādītajam, sniedz informāciju par:

4.2.2.1. Pārstāvamās personas veidu;

4.2.2.2. Vārdu, uzvārdu fiziskai personai vai nosaukumu juridiskai personai;

4.2.2.3. Personas kodu vai dzimšanas datumu (ārzemniekam) fiziskai personai vai reģistrācijas numuru juridiskai personai;

4.2.2.4. Kontaktadresi;

4.2.2.5. Personu apliecinoša dokumenta veidu un numuru fiziskai personai;

4.2.2.6. Informāciju par notariāli apliecinātu pilnvaru, ja reģistrēts lietotājs izsolē pārstāv citu fizisku personu, vai informāciju par rakstiski noformētu pilnvaru vai dokumentu, kas apliecina reģistrēta lietotāja tiesības pārstāvēt juridisku personu bez īpaša pilnvarojuma, ja reģistrēts lietotājs pārstāv juridisku personu;

4.2.2.7. Informāciju par pilnvarojuma apjomu (pārstāvības tiesības konkrētai izsolei, vairākām konkrētām izsolēm, uz noteiktu laiku, pastāvīgi);

4.2.2.8. Attiecīgās lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi juridiskajai personai.

4.3. Reģistrējoties Izsoļu dalībnieku reģistrā, persona iepazīstas ar elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumiem un apliecina noteikumu ievērošanu, kā arī par sevi sniegto datu pareizību.

4.4. Ziņas par personu iekļauj Izsoļu dalībnieku reģistrā, pamatojoties uz personas iesniegumu. Iesniegumu persona iesniedz patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē pieejamo elektronisko pakalpojumu “Par e-izsoļu vietnes dalībnieka dalību konkrētā izsolē” un identificējoties ar vienu no vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv piedāvātajiem identifikācijas līdzekļiem.

4.5. Reģistrēts lietotājs, kurš vēlas piedalīties izsludinātajā izsolē, elektronisko izsoļu vietnē nosūta izsoles rīkotājam lūgumu par autorizēšanu dalībai konkrētā izsolē un izsoles sludinājumā norādītajā izsoles rīkotāja kontā iemaksā izsoles nodrošinājuma summu sludinājumā noteiktajā apmērā, kā arī sedz maksu par dalību izsolē vietnes administratoram normatīvajos aktos noteiktajā apmērā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotu rēķinu.

4.6. Izsoles rīkotājs autorizē izsoles pretendentu, kurš izpildījis izsoles priekšnoteikumus, dalībai izsolē septiņu dienu laikā, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē pieejamo rīku.

4.7. Informāciju par autorizēšanu dalībai izsolē izsoles rīkotājs reģistrētam lietotājam nosūta elektroniski uz elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam izveidoto kontu.

4.8. Autorizējot personu izsolei, katram solītājam elektronisko izsoļu vietnes sistēma automātiski izveido unikālu identifikatoru.

4.9. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:

4.9.1.  nav vēl iestājies vai ir beidzies pretendentu reģistrācijas termiņš;

4.9.2. ja nav izpildīti visi šo Noteikumu 4.2.1. vai 4.2.2. apakšpunktā minētie norādījumi;

4.9.3. konstatēts, ka pretendentam ir izsoles Noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās parādsaistības.

4.10. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles pretendentiem.

4.11. Izsoles pretendentam pirms reģistrācijas izsolei ir tiesības iepazīties ar Objektu, tā tehniskajiem rādītājiem – dokumentiem, kuri raksturo Objektu un ir Jūrmalas valstspilsētas administrācijas rīcībā, iepriekš sazinoties e-pastā: eva.sipola@jurmala.lv , vai pa tālruni 67093906 vai 20282909.

5. Izsoles norise

5.1. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 28. septembrī plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 28. oktobrī plkst. 13.00.

5.2. Izsolei autorizētie dalībnieki drīkst izdarīt solījumus visā izsoles norises laikā.

5.3. Ja pēdējo piecu minūšu laikā pirms izsoles noslēgšanai noteiktā laika tiek reģistrēts solījums, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts par piecām minūtēm.

5.4.  Ja pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēgšanas tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi, kas var ietekmēt izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas drošības pārkāpumiem, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts līdz nākamās darba dienas plkst. 13.00.

5.5. Pēc izsoles noslēgšanas solījumus nereģistrē un elektronisko izsoļu vietnē tiek norādīts izsoles noslēgums datums, laiks un pēdējais izdarītais solījums.

5.6. Izsoles organizētājs var pārtraukt izsoli, ja tās norises laikā saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu. Paziņojumu par izsoles pārtraukšanu publicē elektronisko izsoļu vietnē.

5.7. Pēc izsoles slēgšanas sistēma automātiski sagatavo izsoles aktu, kuru izsoles komisija apstiprina septiņu dienu laikā pēc izsoles.

5.8. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet nav nosolījuši izsoles Objektu, septiņu darba dienu laikā izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts – kredītiestādes kontā, kuras numurs norādīts norēķinu rekvizītos, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

5.9. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis otru augstāko cenu Objekta nodrošinājums tiek atmaksāts septiņu darba dienu laikā pēc Jūrmalas domes lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanas pieņemšanas kredītiestādes kontā, kuras numurs norādīts norēķinu rekvizītos, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

5.10. Izsole tiek atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma noslēgšana

6.1. Izsoles komisija septiņu darba dienu laikā pēc izsoles komisijas izsoles akta apstiprinājuma izsniedz izsoles uzvarētājam paziņojumu par pirkuma summu.

6.2. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas jāpārskaita norādītajā kontā pirkuma summu, kas atbilst starpībai starp augstāko nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu. Pēc maksājumu veikšanas maksājumu apliecinošie dokumenti iesniedzami Jūrmalas valstspilsētas administrācijā, Jomas ielā 1/5, vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv . Ja ir spēkā attiecīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, maksājumu apliecinošie dokumenti ievietojami Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pastkastītē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, pirms tam informējot pa tālruni 67093816 vai 67093971.

6.3.  Ja Objektu nosolījušais izsoles dalībnieks šo Noteikumu 6.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā nav norēķinājies šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Izsoles nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts.

6.4. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu noteiktajā termiņā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.

6.5. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo Jūrmalas valstspilsētas administrācijai par Objekta pirkšanu un ir veicis Noteikumu 2.7. apakšpunktā noteikto pirkuma maksājumu, izsoles rīkotājs atzīst par izsoles uzvarētāju jauno izsoles uzvarētāju un uzaicina viņu noslēgt Objekta pirkuma līgumu.

6.6. Ja Noteikumu 6.5. apakšpunktā noteiktais izsoles dalībnieks no Objekta pirkuma atsakās vai norādītajā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu. Izsoles nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts.

6.7. Lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņem Jūrmalas dome. Lēmums par izsoles rezultātu apstiprināšanu tiek publicēts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: www.jurmala.lv .

6.8. Jūrmalas dome izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Noteikumu 6.2. vai 6.5. apakšpunktā noteiktā maksājuma saņemšanas.

6.9. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa septiņu darba dienu laikā pēc Jūrmalas domes lēmuma pieņemšanas par Objekta izsoles rezultātu apstiprināšanu uzaicina izsoles uzvarētāju noslēgt Objekta pirkuma līgumu.

6.10. Objekta pirkuma līgums (pielikums) izsoles uzvarētājam ir jāparaksta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Jūrmalas domē.


7. Nenotikusi izsole

7.1. Objekta izsole uzskatāma par nenotikušu:

7.1.1. ja uz izsoli nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

7.1.2. ja izsole bijusi izziņota, pārkāpjot šos Noteikumus vai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu;

7.1.3. ja izsole bijusi izziņota, pārkāpjot šos Noteikumus vai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu;

7.1.4. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

7.1.5. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;

7.1.6. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo īpašumu, nav parakstījis izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu;

7.1.7. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, neveic pirkuma maksas samaksu šajos Noteikumos norādītajā termiņā;

7.1.8. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē.

7.2. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu vai izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, nokavējot Noteikumu 6.10. apakšpunktā noteikto Objekta pirkuma līguma parakstīšanas termiņu, zaudē iemaksāto Objekta nodrošinājumu, kā arī Objekta pirkšanas tiesības saskaņā ar Noteikumiem.

8. Izsoles rezultātu apstrīdēšanu

Izsoles rezultātus var apstrīdēt Jūrmalas domē 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc izsoles noslēguma dienas.

9. Citi noteikumi

9.1. Īpašuma tiesības uz Objektu izsoles uzvarētājs iegūst ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Izsoles uzvarētāja vai Jaunā izsoles uzvarētāja pienākums ir ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no Objekta pirkuma maksas samaksas pilnā apmērā dienas iesniegt Rīgas rajona tiesā dokumentus īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā. Visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, sedz Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs.

9.2. Jūrmalas valstspilsētas administrācija nenes atbildību par attiesājumu, ja iestājas kāds no Civillikuma 1603. pantā noteiktajiem gadījumiem. Izsoles uzvarētāja pienākums ir pašam uzņemties visus riskus, tai skaitā izdevumus, kas varētu rasties attiesājuma gadījumā. Izsoles uzvarētājs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no Jūrmalas valstspilsētas administrācijas.


Pielikums

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības

zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā,

elektroniskās izsoles noteikumiem

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā,

202_. gada___.________________

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora ________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas domes _______________________________, no vienas puses, un

_____________, _____________ (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas domes 20__. gada __._______ lēmumu Nr. ____ „______________________”, savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk izsolē nosolīto OBJEKTU – zemesgabalu Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 017 4205, ar kopējo platību 3711 m2, (turpmāk – Objekts).

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. PĀRDEVĒJAM īpašuma tiesības uz OBJEKTU 2005. gada 18. februārī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000166029.

1.4. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. OBJEKTA pirkuma maksa ir _______ euro (_____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz Līguma noslēgšanai.

2.2. PIRCĒJS līdz Līguma noslēgšanai ir veicis šādus maksājumus:

2.2.1. OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10 % apmērā no sākumcenas, tas ir, _______ euro (_____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā saņemts 202__. gada _______;

2.2.2. OBJEKTA pirkuma maksu _______ euro (_____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā saņemta 202_. gada ______________.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.5. PĀRDEVĒJS ne ilgāk kā viena mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas izsniedz PIRCĒJAM nostiprinājuma lūgumu PIRCĒJA īpašuma tiesību uz OBJEKTU reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums trīs mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas nostiprināt īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.apakšpunktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603. panta 5. punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru septiņu dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.3. PIRCĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros (t.sk. personas kodu).

5.4. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā PIRCĒJAM (tai skaitā tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēt tiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt PIRCĒJU darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tās valdes vai padomes loceklim patiesajam labuma guvējam, pārstāvēt tiesīgajai personai vai prokūristam, ja PIRCĒJS ir personālsabiedrība) ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

5.5. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

5.6. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.7. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

5.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām un parakstīts trīs eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams reģistrācijai zemesgrāmatā, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

5.10. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz vienas lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Reģistrācijas Nr. 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: _________; e-pasts: ___________

__________________________

PIRCĒJS

____________

Reģ. Nr./P.k. ____________

Deklarētā/juridiskā adrese: ____________

Tālr.: _________

____________________


Pielikums

202_. gada _______

Pirkuma līgumam Nr._________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 202_. gada __._________ noslēgto Pirkuma līgumu Nr. __________, Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora___________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _____________________________________________________, nodod un

________________, personas kods / reģistrācijas Nr.____________, pārņem savā valdījumā nekustamo īpašumu __________, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 017 4205, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 017 4205, ar kopējo platību 3711 m2, (turpmāk – zemesgabals).

____________ nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms zemesgabala faktiskais stāvoklis un pieņem zemesgabalu tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz vienas lapas un parakstīts trīs eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs iesniedzams reģistrācijai zemesgrāmatā.

NODOD

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Reģistrācijas Nr. 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: _________; e-pasts: ___________

__________________________

PIEŅEM

____________

Reģ. Nr./P.k. ____________

Deklarētā/juridiskā adrese: _________

Tālr.: _________

____________________