Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 24. novembrīNr. 558

protokols Nr. 17, 48. punkts

Par zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 017 4205, ar kopējo platību 3711 m2, (turpmāk – zemesgabals) 2005. gada 18. februārī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000166029. Uz zemesgabala atrodas līdz galam nenojauktas būves drupas (grausts), kas nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprinātas ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta noteikumiem Nr. 8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS15).

Zemesgabalam saskaņā ar Aizsargjoslu likumu noteikti šādi apgrūtinājumi:

- zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

- ievērot Gulbju ielas sarkanās līnijas, ko apliecina Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldes 2022. gada 10. jūnija izziņa Nr. 14-2/32.

Zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumu Nr. 471 “Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu” zemesgabals ir iekļauts atsavināmo īpašumu sarakstā (lēmuma 1. pielikuma 18. punkts).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4. panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) funkciju nodrošināšanai vai tās institūciju vajadzībām, un nav paredzēts arī nākotnē to izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē.

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2022. gada 29. jūnijā

VZD kadastrālā vērtība 2022. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2022. gada 2. augustā

57 900

32 096

32 096

Jūrmalas dome 2022. gada 18. augustā pieņēma lēmumu Nr. 400 “Par zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma pārdot zemesgabalu, elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. Lai precizētu informāciju par izsoles objektu, zemesgabala elektroniskā izsole tika pārtraukta, līdz ar to iepriekš minētais lēmums atceļams.

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2022. gada 8. novembra sēdē (protokols Nr. 8.2-7/12) izskatīja jautājumu par zemesgabala pirmās izsoles organizēšanu un nolēma atsavināt zemesgabalu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu, nosakot pirmās izsoles sākumcenu saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 57 900,00 euro (piecdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) un izsoles soli noteikt 4 053,00 euro (četri tūkstoši piecdesmit trīs euro un 00 centi). Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3. apakšpunktam, izsoles dalības maksa ir 20,00 euro (divdesmit euro un 00 centi).

Pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 15. pantu, kā arī, ievērojot Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022. gada 8. novembra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/12) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2022. gada 15. novembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-26/11), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo zemesgabalu Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 017 4205, ar kopējo platību 3711 m2, uz kura atrodas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā nereģistrētas līdz galam nenojauktas būves drupas (grausts).

2. Apstiprināt zemesgabala:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 57 900,00 euro (piecdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi);

2.2. izsoles soli – 4 053,00 euro (četri tūkstoši piecdesmit trīs euro un 00 centi);

2.3. izsoles dalības maksu – 20,00 euro (divdesmit euro un 00 centi).

3. Apstiprināt zemesgabala izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

5. Gadījumā, ja tiek organizēta otrā vai trešā zemesgabala izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3. punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu un izsoles soli.

6. Atcelt Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta lēmumu Nr. 400 “Par zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF