Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 20. decembrīNr. 611

protokols Nr. 18, 46. punkts

Par zemesgabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā,
daļas atsavināšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 025 1108, 25563/100000 domājamām daļām no zemesgabala kopējās platības 103627 m2, (turpmāk – zemesgabala daļa) 2012. gada 20. decembrī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000064236.

Saskaņā ar ierakstiem Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000064236 īpašuma tiesības uz zemesgabalu Kolkas ielā 2, Jūrmalā, reģistrētas:

- Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 25563/100000 domājamās daļas;

- Vārds Uzvārds – 74181/100000 domājamās daļas;

- Akciju sabiedrībai “Sadales tīkls” – 256/100000 domājamās daļas.

Uz zemesgabala atrodas transformatoru apakšstacijas ēka, kadastra apzīmējums Nr. 1300 025 1108 060, kas kā ēku (būvju) nekustamais īpašums ar adresi Kolkas iela 2 k- 60, Jūrmala, kadastra Nr. 1300 525 1102, ierakstīta Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000004244675, un īpašuma tiesības 2020. gada 27. martā nostiprinātas Akciju sabiedrībai “Sadales tīkls”, reģistrācijas Nr. 40003857687.

Saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā izdarīti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta noteikumiem Nr. 8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals Kolkas ielā 2, Jūrmalā, atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P47), ko apliecina Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2021. gada 30. marta izziņa Nr. 14-2/23.

Zemesgabalam saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un zemesgrāmatas nodalījuma ierakstiem noteikti šādi apgrūtinājumi:

- zemesgabals 103627 m2 platībā atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā -7311010300;

- zemesgabala daļa 88648 m2 atrodas nacionālā parka neitrālās zonas teritorijā-7313020600;

- zemesgabala daļa 14979 m2 atrodas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorijā -7313020500;

- zemesgabala daļa 317 m2 atrodas ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju-7312050201;

- uz zemesgabala daļas 43 m2 platībā atrodas zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa-7316020100;

- zemesgabala daļa 93 m2 atrodas ekspluatācijas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju -7312050500.

- zemesgabala daļa 692 m2 - ceļa servitūta teritorija -7315030100;

- transformatora ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 025 1108 060 piesaistītā platība – 265 m2.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem uz zemesgabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, atrodas mežaudze 43 029 m2 platībā.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) saņemts zemesgabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, 74181/100000 domājamās daļas īpašnieka Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Administrācijas lietvedības sistēmā 2022. gada 10. novembrī, Nr. 1.1-39/22S-18983) ar lūgumu pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošās zemesgabala daļas atsavināšanu.

Civillikuma 1073. panta pirmā daļa paredz pirmpirkuma tiesības zemesgabala kopīpašniekiem. Savukārt saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 4. panta ceturtās daļas 7. punktā noteikto, Vārds Uzvārds , kā zemesgabala kopīpašnieks, ir tiesīgs ierosināt zemesgabala daļas atsavināšanu, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumu Nr. 471 “Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu” pašvaldības zemesgabala daļa ir iekļauta atsavināmo īpašumu sarakstā (minētā lēmuma 1. pielikuma 25. punkts).

Atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Zemesgabala daļa netiek izmantota Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai tās institūciju vajadzībām, un nav paredzēts arī nākotnē to izmantot pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, līdz ar to zemesgabala daļu lietderīgāk ir nodot atsavināšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto kopsakarā ar lietas faktiskajiem apstākļiem atzīstams, ka zemesgabala daļa atsavināma vienam no zemesgabala kopīpašniekiem (t.sk. būves īpašniekam). Šajā gadījumā pirmpirkuma tiesības uz pašvaldībai piederošo zemesgabala daļu var izmantot divi kopīpašnieki. Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās abas iepriekš minētās personas, tiek rīkota izsole starp pirmpirkuma tiesīgajām personām. Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās tikai viena pirmpirkuma tiesīgā persona, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija izsoli nerīko un pirkuma līgums pēc nosacītās cenas samaksas pilnā apmērā (vai nomaksas pirkuma līgums pēc nodrošinājuma samaksas 10 % apmērā no nosacītās cenas) tiek noslēgts ar šo pirmpirkuma tiesīgo personu.

Atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 4. punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8. pants).

Savukārt Atsavināšanas likuma 37. panta piektā daļa noteic, ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu šā likuma 4. panta ceturtajā daļā minētajām personām, institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosūta tām atsavināšanas paziņojumu.

Zemesgabala daļai ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2021. gada 19. februārī

VZD kadastrālā vērtība 2022. gada 1. janvārī

Valsts meža dienesta noteiktā vērtība 2022. gada 22. novembrī

Atlikusī bilances vērtība (Administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2022. gada 7. decembrī

Zemesgabala daļa

121 300

533 870,98

-

533 867,57

Mežaudze (1,1 ha)

-

1 225,49

1 247,73

732,35

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 647 “Mežaudzes novērtēšanas kārtība” mežaudzes novērtēšanu veic Valsts meža dienests. Tā kā sertificēts vērtētājs nav tiesīgs vērtēt mežaudzi, tad vērtētāja noteiktā zemesgabala daļas vērtība ir bez mežaudzes izpirkšanas vērtības. Saskaņā ar Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 2022. gada 22. novembra izziņu Nr. B5.1.1-4/370 uz zemesgabala esošās mežaudzes izpirkšanas vērtība proporcionāli zemesgabala daļai noteikta 1247,73 euro apmērā.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punkts noteic, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir - manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

Lai veidotos vienveidīga prakse jautājumos, kas skar nekustamo īpašumu atsavināšanu ar atlikto maksājumu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2015. gada 24. jūlija sēdē (protokola Nr. 8.2-58/11) nolēma, ka gadījumos, kuros nosacītā cena lielāka par 100 000 euro nekustamos īpašumus var atsavināt ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem, nosakot, ka par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2022. gada 8. decembra sēdē (protokola Nr. 8.2-7/14) nolēma atsavināt zemesgabala daļu un nosacīto cenu noteikt – 535 119,00 euro (pieci simti trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņpadsmit euro un 00 centi), saskaņā ar Valsts zemes dienesta noteikto kadastrālo vērtību, kas palielināta par Valsts meža dienesta noteikto mežaudzes vērtību, noapaļojot līdz veselam euro, pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, izsoles soli – 26 756,00 euro (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit seši euro un 00 centi), noapaļojot līdz veselam euro, un izsoles reģistrācijas maksu 210,00 euro (divi simti desmit euro un 00 centi), nosakot, ka nekustamo īpašumu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles) vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma pirmā panta pirmo punktu, 37. panta pirmo daļu un 52. panta pirmās daļas 24. punktu, atbilstoši Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes 2022. gada 8. decembra vēstulē Nr. 14-1/2729 sniegtai informācijai, kā arī ievērojot, ka būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.7-2018-39 (2223) norādīta adrese: Kolkas iela 2, Jūrmala, kadastra Nr. 1300 025 1108, atsavinot zemesgabala daļu, piemērojama pievienotās vērtības nodokļa standartlikme 21 procenta apmērā.

Pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 4. panta ceturtās daļas 7. punktu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo un trešo daļu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022. gada 8. decembra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/14) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2022. gada 13. decembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/10), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, starp pirmpirkuma tiesīgajām personām Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 025 1108, 25563/100000 domājamo daļu.

2. Apstiprināt zemesgabala daļas:

2.1. nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 535 119,00 euro (pieci simti trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņpadsmit euro un 00 centi), pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2.2. izsoles soli – 26 756,00 euro (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit seši euro un 00 centi);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu – 210,00 euro (divi simti desmit euro un 00 centi).

3. Noteikt, ka zemesgabala daļa tiek atsavināta ar tūlītēju samaksu, norēķinu par zemesgabala daļu veicot viena mēneša laikā no izsoles dienas, vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pircējs maksā nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

4. Apstiprināt zemesgabala daļas izsoles noteikumus starp pirmpirkuma tiesīgajām personām saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

5. Pirmpirkuma tiesības uz zemesgabala daļu var realizēt zemesgabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 025 1108, kopīpašnieki un ēku (būvju) Kolkas ielā 2 k-60, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 525 1102, īpašnieks.

6. Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās vairāk kā viena no 5. punktā minētajām personām, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija rīko izsoli starp pirmpirkuma tiesīgajām personām saskaņā ar šī lēmuma 4. punktā apstiprinātiem izsoles noteikumiem.

7. Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās tikai viena pirmpirkuma tiesīgā persona, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija izsoli nerīko un Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa organizē pirkuma līguma vai nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu ar šo pirmpirkuma tiesīgo personu pēc nosacītās cenas samaksas pilnā apmērā, vai nomaksas pirkuma gadījumā – avansu 10 % apmērā no pirkuma maksas.

8. Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā nepiesakās neviena no pirmpirkuma tiesīgajām personām, Jūrmalas dome lemj par turpmāko rīcību ar zemesgabala daļu.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF