Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2022.gada 31.marta 9.saistošajiem noteikumiem

2022.gada 17.februārīNr. 6

protokols Nr. 3, 23. punkts

Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei,
kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu,
izmaksas par programmas īstenošanu

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta pirmo un 2.4daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) nodrošina privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par izglītības programmas īstenošanu un ēdināšanas izdevumu segšanu (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi un ēdināšanas izdevumiem privātā izglītības iestādē par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta pamatizglītības ieguve, ja bērns ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) uzņemšanai pašvaldības vispārējās izglītības iestādē un nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu pašvaldības dibinātā izglītības iestādē.

3. Atbalstu piešķir, pamatojoties uz bērna likumīgā pārstāvja Jūrmalas valstspilsētas administrācijai (turpmāk – Centrālā administrācija) iesniegtu iesniegumu (1.pielikums), ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un pēc informācijas sistēmā norādītā vēlamā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laika bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums. Saņemot iesniegumu, Centrālās administrācijas Izglītības pārvalde pārbauda iesniegumā norādīto datu atbilstību informācijas sistēmā esošajiem datiem.

4. Atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam (2.pielikums) Centrālās administrācijas Budžeta nodaļa aprēķina atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai metodikai un publicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Izglītība”.

5. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu, ievērojot šo noteikumu 2. un 3.punktā minētos priekšnoteikumus, vai lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu, atbalsta pārtraukšanu vai atbalsta apmēra izmaiņām pieņem Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītājs. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde piecu darba dienu laikā elektroniski informē bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.

6. Atbalsts tiek nodrošināts, noslēdzot trīspusēju līgumu (3.pielikums) starp pašvaldību, bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi par atbalsta izmaksāšanu. Atbalsta apmēru nosaka Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītājs un izmaksu uzsāk pēc tam, kad saņemta privātās izglītības iestādes iepriekšējā gada izmaksu tāme (4.pielikums) un Centrālajā administrācijā reģistrēts šajā punktā minētais līgums.

7. Centrālā administrācija pārtrauc pašvaldības atbalsta izmaksu:

7.1. ar datumu, kad bērna dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldībā;

7.2. ar datumu, ar kuru bērns reģistrēts informācijas sistēmā kā pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais.

8. Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram (Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV – 2015).

9. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa saistošie noteikumi Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF (DOC)

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF (DOC)


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2022.gada 17.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6
“Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei,
kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu,
izmaksas par programmas īstenošanu”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība nodrošina privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par programmas īstenošanu segšanu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu atbilstību Izglītības likuma 17.panta 2.4daļai un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Finansējums tiks garantēts atbilstoši pieprasījumam, saskaņā ar apstiprināto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumi labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo vecākiem dotā iespēja atteikties no pašvaldības izglītības iestādes pakalpojuma gadījumā, ja bērns jau ir uzsācis apmeklēt privāto izglītības iestādi, nodrošinās privātajām izglītības iestādēm lielāku pastāvīgo klientu skaitu.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Atbalstu piešķir, pamatojoties uz bērna likumīgā pārstāvja Jūrmalas valstspilsētas administrācijai iesniegta iesnieguma, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un pēc informācijas sistēmā norādītā vēlamā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laika bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu, ievērojot noteikumu 2. un 3.punktā minētos priekšnoteikumus, pieņem Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītājs. Par pieņemto lēmumu Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvalde piecu darba dienu laikā elektroniski informē bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi. Noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvalde, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav nepieciešamas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF