Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 19.09.2022.
Oficiālās publikācijas precizējums 29.09.2022. Stājas spēkā 16.09.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2023.gada 25.maija 8.saistošajiem noteikumiem

2022. gada 15. septembrīNr. 49

protokols Nr. 14, 41. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49
“Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu
un 24. pantu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 5.18. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.18. Jūrmalas Mežmalas pamatskola;”

1.2. Izteikt 5.20. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.20. Jūrmalas Jaundubultu pamatskola;”

1.3. Svītrot 5.25. apakšpunktu;

1.4. Izteikt 5.34.1.2. un 5.34.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.34.1.2. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa;

5.34.1.3. Bērnu un jauniešu nodaļa.”

1.5. Svītrot 5.34.2. apakšpunktu;

1.6. Aizstāt 19. punktā vārdus “Revīzijas un audita nodaļa” ar vārdiem “Iekšējā audita nodaļa”;

1.7. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

Pielikums PDF

2. Saistošo noteikumu 1.4. un 1.5. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. oktobrī.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49

“Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49

“Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām ” 24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

1.2. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek precizēti Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošie noteikumi Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” atbilstoši Jūrmalas domes pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Ar Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumu Nr. 56 “Par Jūrmalas Mežmalas vidusskolas reorganizāciju” nolemts reorganizēt Jūrmalas Mežmalas vidusskolu par Jūrmalas Mežmalas pamatskolu, līdz ar to Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” nepieciešams precizēt izglītības iestādes nosaukumu.

2.2.Ar Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumu Nr. 57 “Par Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas reorganizāciju” nolemts reorganizēt Jūrmalas Jaundubultu vidusskolu par Jūrmalas Jaundubultu pamatskolu, līdz ar to Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” nepieciešams precizēt izglītības iestādes nosaukumu.

2.3.Ar Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumu Nr. 58 “Par Jūrmalas Slokas pamatskolas likvidēšanu” nolemts likvidēt Jūrmalas Slokas pamatskolu, tās funkcijas pievienojot Jūrmalas Valsts ģimnāz ijai. Atbilstoši minētajam lēmumam, no Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” ir svītrojama attiecīgā izglītības iestāde.

2.4. Saskaņā ar Jūrmala domes 2022. gada 18. augusta lēmumu Nr. 384 “Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas reorganizāciju un Bulduru bibliotēkas pārcelšanu” nolemts r eorganizēt Jūrmalas Centrālo bibliotēku, likvidējot Asaru bibliotēku ar 2022. gada 1. oktobri un izveidojot Centrālās bibliotēkas apakšstruktūrvienību “Jauniešu nodaļa”. Savukārt, izvērtējot lietderību, Jūrmalas Centrālā bibliotēka ir nolēmusi, ka izveidojamā Centrālās bibliotēkas apakšstruktūrvienība - Jauniešu nodaļa – ir apvienojama ar jau esošo apakšstruktūrvienību - Bērnu nodaļa, izveidojot jaunu apakšstruktūrvienību – Bērnu un jauniešu nodaļa. Ņemot vērā minēto Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” ir precizējams Jūrmalas Centrālas bibliotēkas struktūrvienību uzskaitījums.

2.5. Ir izdarāmi tehniski labojumi, precizējot Iekšējā audita nodaļas nosaukumu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Izmaiņas Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un izglītības iestāžu reorganizācija tiks veikta esošā budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.4. Jūrmalas Mežmalas pamatskolā un Jūrmalas Jaundubultu pamatskolā netiek īstenota vispārējās vidējās izglītības programma;

5.5. Jūrmalas Slokas pamatskolā īstenotās izglītības programmas ir pievienotas Jūrmalas Valsts ģimnāzijai;

5.6. Centrālās bibliotēkas apakšstruktūrvienībā – Bērnu un jauniešu nodaļa - tiek nodalīta jauniešiem un bērniem paredzētā literatūra.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultācijas ar privātpersonām, jo tie tiek izstrādāti pamatojoties uz jau pieņemtiem Jūrmalas domes lēmumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis