Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2024.gada 21.marta 11.nolikumu
Grozījumi ar domes 2023.gada 21.decembra 83.nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2023. gada 25. maijāNr. 18

protokols Nr. 5, 7. punkts

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības
nodaļas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73. panta pirmās
daļas 1.punktu un Pašvaldību
likuma 10. panta pirmās
daļas 8. punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Centrālā administrācija) Personāla pārvaldības nodaļas mērķus, uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.

2. Nodaļa ir Centrālās administrācijas struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izpilddirektoram (turpmāk – izpilddirektors).

3. Nodaļas mērķis ir sekmēt pašvaldības iestāžu (turpmāk – iestādes) personāla attīstību, izaugsmi un atbalsta procesu optimizāciju un nodrošināt Centrālo administrāciju ar profesionāliem un motivētiem darbiniekiem, kuri īsteno pašvaldības mērķus.

4. Nodaļā ir Metodoloģijas daļa (turpmāk – Daļa), kas ir tiešā Personāla pārvaldības nodaļas (turpmāk - Nodaļa) pakļautībā.

II. Nodaļas uzdevumi

5. Nodaļas uzdevumi ir:

5.1. izstrādāt vienotu personāla politiku un stratēģiju un koordinēt tās ieviešanu pašvaldībā;

5.2. nodrošināt efektīvas un motivējošas atlīdzības politikas izstrādi un ieviešanu pašvaldībā;

5.2.1 plānot un pārraudzīt pašvaldības darbinieku (izņemot pedagogu) atlīdzības budžetu; Papildināts ar domes 2023.gada 21.decembra 83.nolikumu

5.3. ieviest pašvaldības darbinieku (izņemot pedagogu) darba snieguma novērtēšanas sistēmu, nosakot personāla vērtēšanas kritērijus, kā arī apkopot un analizēt novērtēšanas rezultātus;

5.4. sadarbībā ar Centrālās administrācijas struktūrvienību vadītājiem veidot darbinieku attīstības un apmācību plānus, koordinēt regulāras Centrālās administrācijas darbinieku apmācības;

5.5. konsultēt darbiniekus profesionālās karjeras, kvalifikācijas celšanas vai pārkvalificēšanās jautājumos;

5.6. koordinēt Centrālās administrācijas jauno darbinieku ievadapmācības procesu; Grozīts ar domes 2024.gada 21.marta 11.nolikumu

5.7. organizēt Centrālās administrācijas, Jūrmalas bāriņtiesas un Jūrmalas Izglītības pārvaldes darbinieku un iestāžu vadītāju atlasi, viņu pieņemšanu darbā, pārcelšanu un atbrīvošanu no darba; Grozīts ar domes 2024.gada 21.marta 11.nolikumu

5.8. nodrošināt personāla dokumentācijas sagatavošanu Jūrmalas domes deputātiem, Centrālās administrācijas, Jūrmalas bāriņtiesas, Jūrmalas Izglītības pārvaldes darbiniekiem un iestāžu vadītājiem, kārtot, veidot un uzturēt darbinieku personas lietas un personāla uzskaites datu bāzi personāla pārvaldības sistēmā; Grozīts ar domes 2024.gada 21.marta 11.nolikumu

5.9. gatavot domes lēmumu projektus un rīkojumus personāla jautājumos;

5.10. izstrādāt un aktualizēt Centrālās administrācijas, Jūrmalas bāriņtiesas un Jūrmalas Izglītības pārvaldes iekšējos normatīvos aktus personāla jautājumos; Grozīts ar domes 2024.gada 21.marta 11.nolikumu

5.11. nodrošināt iestāžu darbinieku amatu saraksta aktualizāciju;

5.12. konsultēt domes deputātus un iestāžu darbiniekus darba tiesību un personāla vadības jautājumos, lai nodrošinātu vienotu personāla vadības principu ievērošanu un ārējo normatīvo aktu piemērošanu pašvaldībā;

5.13. nodrošināt domes deputātu un Centrālās administrācijas, Jūrmalas bāriņtiesas un Jūrmalas Izglītības pārvaldes valsts amatpersonu saraksta aktualizāciju Valsts ieņēmumu dienesta sistēmā; Grozīts ar domes 2024.gada 21.marta 11.nolikumu

5.14. organizēt veselības apdrošināšanas polišu iegādi un izsniegšanu iestāžu darbiniekiem.

5.15. Organizēt Centrālās administrācijas darbinieku attīstības, labbūtības un motivācijas pasākumus. Papildināts ar domes 2024.gada 21.marta 11.nolikumu

6. Daļas uzdevumi ir:

6.1. veicināt un koordinēt pašvaldības iekšējo atbalsta procesu nepārtrauktu attīstību un pilnveidošanu resursu un dokumentu vadības jomās;

6.2. analizēt, optimizēt un aprakstīt atbalsta procesus resursu un dokumentu vadības jomās sadarbībā ar iesaistītajām struktūrvienībām un ņemot vērā tehnoloģiskās iespējas;

6.3. metodoloģiski atbalstīt struktūrvienību darbiniekus jaunu procesu ieviešanā un esošo pārveidē, lai nodrošinātu vienotu procesu pārvaldību;

6.4. nodrošināt atbalsta procesu resursu un dokumentu vadības jomās reglamentējošo dokumentu izstrādi, saskaņošanu, izvērtēšanu un aktualizēšanu;

6.5. koordinēt atbalsta procesu resursu un dokumentu vadības jomās informācijas sistēmu ieviešanas un attīstības projektus;

6.6. izveidot, uzturēt un aktualizēt pašvaldības resursu un dokumentu vadības jomas zināšanu bāzi, sistematizējot informāciju par atbalsta procesiem, to aprakstiem, instrukcijām un apmācībām;

6.7. sniegt konsultācijas un metodoloģisko atbalstu pašvaldības darbiniekiem par esošajiem procesiem resursu un dokumentu vadības jomās un to funkcionālajiem risinājumiem.

III. Nodaļas tiesības

7. Nodaļai un Daļai ir tiesības:

7.1. lūgt un saņemt no visām Centrālās administrācijas struktūrvienībām, iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru Nodaļas vai Daļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

7.2. iesniegt priekšlikumus iestāžu darba uzlabošanas jautājumos, kas ietilpst Nodaļas vai Daļas kompetencē;

7.3. pieaicināt speciālistus ārpakalpojuma ietvaros sarežģītu, specifisku vai liela apjoma Nodaļas/Daļas uzdevumu veikšanai, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju vai izpilddirektoru;

7.4. sadarboties ar iestādēm un to struktūrvienībām darbinieku personāla jautājumu risināšanā;

7.5. sadarboties ar valsts pārvaldes iestādēm, citām pašvaldībām, sabiedriskām un starptautiskām organizācijām;

7.6. sagatavot un iesniegt domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram priekšlikumus vai ierosinājumus personāla jautājumos un ar tiem saistīta darba organizācijā.

IV. Nodaļas vadība un struktūra

8. Nodaļu vada Nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Nodaļas un Daļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors. Izpilddirektors saskaņo Nodaļas vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

9. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par Nodaļas uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

10. Nodaļas vadītāja amata pienākumus tā prombūtnes laikā pilda un to izpildi organizē Nodaļas vadītāja vietnieks vai ar izpilddirektora rīkojumu nozīmēts Nodaļas/Daļas darbinieks.

11. Nodaļas vadītājs nosaka Nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē Nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

12. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti Nodaļas darbinieki.

13. Daļas vadītajam ir tieši pakļauti Daļas darbinieki.

14. Daļas vadītājs nosaka Daļas darbinieku pienākumu sadali un organizē Daļai noteikto uzdevumu izpildi.

15. Daļu vada Daļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Daļas vadītājs ir tieši pakļauts Nodaļas vadītājam.

16. Daļas vadītājs lemj par Daļas darbiniekiem uzticamo pienākumu sadali un organizē Daļai noteikto uzdevumu izpildi.

17. Nodaļas un Daļas darbiniekus pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors.

V. Nodaļas darbinieku pienākumi un tiesības

18. Nodaļas un Daļas darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

19. Uzdevumu izpildei Nodaļas un Daļas darbinieki sadarbojas ar citām iestādēm un to struktūrvienībām.

20. Ja Nodaļas vai Daļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora, viņš par to nekavējoties informē Nodaļas vadītāju.

21. Nodaļas darbinieki atbild par Nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

22. Daļas darbinieki atbild par Daļas kompetencē esošo jautājumu risināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

VI. Noslēguma noteikumi

23. Šis nolikums stājas spēkā 2023. gada 1. jūnijā.

24. Ar nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2022. gada 31. marta nolikums Nr. 19 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla nodaļas nolikums”.

25. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs Nodaļas vadītājs.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe