Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. janvārīNr. 5

protokols Nr. 1, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58
“ Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi” īstenošanu”

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 75 “ Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem " 141.5 punktu, ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam , kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15 .septembra lēmumu Nr. 409 „Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes “Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai” (S), rīcības virziena “Iekļaujoša un saliedēta sabiedrība” (S5), uzdevuma S5.1. “Sekmēt sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu iekļaušanu sabiedrībā” darbību S5.1.1. “Sociāli mazāk aizsargāto un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu iekļaušana sabiedriskajā dzīvē, paplašinot pieejamo pasākumu un aktivitāšu klāstu” un Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles 2023. gada 2. janvāra vēstuli Nr. 25.2-1.1/6 (reģistrācijas numurs DKOR-SAN-JUR/64) “ Par ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” piešķirtajām darba vietām 2023. gada 1. pusgadam ” atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8. punktu, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58“ Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

“ 4. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku no 2019. gada 1. marta līdz 2023. gada 30. jūnijam.

5. Noteikt pasākuma kopējās izmaksas 292 922,87 euro (divi simti deviņdesmit divi tūkstoši deviņi simti divdesmit divi euro un 87 centi) apmērā saskaņā ar pielikumu, t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa, kas 89,70 % tiek finansēta no valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta līdzekļiem, sastāda 202 429,70 euro (divi simti divi tūkstoši četri simti divdesmit deviņi euro un 70 centi) un 10,30 % tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, sastāda 23 250,00 euro (divdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 00 centi);

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kas 100 % apmērā tiek finansēta no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta, sastāda 67 243,17 euro (sešdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs euro un 17 centi).”.

2. Aizstāt 9. punktā vārdus “ Projektu nodaļai ” ar vārdiem “Stratēģiskās plānošanas nodaļai”.

3. Aizstāt pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF