Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. janvārīNr. 13

protokols Nr. 1, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr. 364
“Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta
“PROTI un DARI” īstenošanā”

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 12. punktu, Jaunatnes likuma 5. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2021. gada 14. decembra noteikumu Nr. 810 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumu Nr. 385 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” 5.1. punktu, kas paredz projekta attiecināmo darbību īstenošanu līdz 2023. gada 31. oktobrim, un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 13.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” īstenošanas noteikumi” 46. punktu, kā arī ņemot vērā ar 2023. gada 1. janvāri spēkā esošo Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmu 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes: “Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujoša izglītība” (I), rīcības virziena “Izglītības satura un procesa attīstība” (I2.), uzdevuma I2.4. “Rast risinājumu atbalsta nodrošināšanai ikviena izaugsmei”, darbību I2.4.5. “Komplekss, individualizēts atbalsts jauniešiem, kas nav iesaistīti ne izglītības apguvē, ne nodarbinātībā, lai sekmētu viņu atgriešanos izglītības apguvē vai nodarbinātība, kā arī, lai veicinātu viņu piederību vietējai kopienai” un rīcības virziena “Augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi” (I1), uzdevuma I1.1. “Nodrošināt intelektuālo kapacitāti izglītības iestādēs, veicinot zināšanu apmaiņu”, darbību I1.1.7. “Starptautiskās sadarbības veicināšanas mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības attīstībai”, ņemot vērā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2016. gada 22. jūnijā noslēgto līgumu “Par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā” Nr. 6-13/16, Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojumu Nr. 1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8. punktu, Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2023. gada 24. janvāra atzinumu Nr. 1.2-20/1, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2022. gada 23. decembra vēstuli Nr. 6-15/448 “Par grozījumiem sadarbības līgumā”, Jūrmalas dome nolemj:

ÿ�ir೜̎

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Projekta kopējās izmaksas 330 161,91 euro (trīs simti trīsdesmit tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro un 91 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. :

5.1. pieejamā Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma, kas 100 % apmērā tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem ir 253 064,91 euro (divi simti piecdesmit trīs tūkstoši sešdesmit četri euro un 91 centi), no tās:

5.1.1. 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros 177 428,91 euro (viens simts septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti divdesmit astoņi euro un 91 centi):

5.1.1.1. projekta mērķa grupas jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai pieejamais finansējums 9 836,64 euro (deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši euro un 64 centi);

5.1.1.2. projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pieejamais finansējums 167 592,27 euro (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi euro un 27 centi);

5.1.2. 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” ietvaros 75 636,00 euro (septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit seši euro un 00 centi):

5.1.2.1. projekta mērķa grupas jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai pieejamais finansējums 4 087,08 euro (četri tūkstoši astoņdesmit septiņi euro un 08 centi);

5.1.2.2. projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pieejamais finansējums 71 548,92 euro (septiņdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit astoņi euro un 92 centi);

5.2. neattiecināmās izmaksas Projekta administratīvajai ieviešanai un Projekta mērķa grupas jauniešu sasniegšanai un uzrunāšanas aktivitāšu īstenošanai līdz 77 097,00 euro (septiņdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit septiņi euro un 00 centi), kas 100 % apmērā tiek finansēts no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.”.

2. Aizstāt Lēmuma 2. pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF