Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 28. februārīNr. 70

protokols Nr. 2, 27. punkts

Par detālplānojuma zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā
un Babītes ielā 1D, Jūrmalā nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome 2018. gada 26. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 186 „ Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā” ar mērķi izvērtēt robežu pārkārtošanu, izveidojot no zemesgabala Babītes ielā 1C, Jūrmalā, un zemesgabala Babītes ielā 1D, Jūrmalā atsevišķus apbūvei paredzētus zemesgabalus, un nodrošinot katram izveidotajam apbūvei paredzētajam zemesgabalam piekļūšanu, nosakot konkrētas apbūves vietas un apbūves rādītājus, teritorijas atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM3) prasībām, kā arī ievērot aizsargjoslā ap kapsētu un aizsargjoslā gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskas vielas un produktus noteiktos ierobežojumus.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) 2022. gada 7. novembrī tika iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā (turpmāk – detālplānojums), reģistrēts Administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr. 1.1-37/22S-18744, un 2023. gada 6. februārī atkārtoti ir iesniegts precizēts detālplānojuma risinājums, reģistrēts Administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr. 1.1-37/23S-1764, atbilstoši detālplānojuma izstrādes vadītāja norādījumiem . Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojums izstrādāts, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei, Teritorijas plānojumā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu noteiktās prasības un saņemtos institūciju nosacījumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1. apakšpunktu, 111. punktu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2023. gada 8. februāra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojumu zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 006 1405) un Babītes ielā 1D, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 006 1417) , nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

2. Noteikt, ka ar detālplānojuma redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma publisko apspriešanu neklātienes formā, tai skaitā organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā un informācija par publiskās apspriešanas sanāksmi tiek izziņota ne vēlāk kā desmit dienas pirms sanāksmes noteiktā datuma.

6. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma saturu atbilstoši šī lēmumā 2. punktā noteiktajam.

7. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv.

8. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma publiskās apspriešanas beigām nodrošināt publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa:

Teritorijas esošā izmantošana un teritorijas esošie izmantošanas aprobežojumi PDF

Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi PDF

Inženierkomunikāciju plāns PDF

Zemes vienību sadalījums PDF

Plānotās apbūves un satiksmes organizācija PDF


Lejupielāde: DOC un PDF