Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 27. jūlijāNr. 347

protokols Nr. 8, 64. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra
lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības
institūciju darbinieku skaita (darba vietu)
sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 163 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Izglītības pārvalde” izveidi”, Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumu Nr. 13 “Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums”, Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija nolikumu Nr. 31 “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra nolikums”, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2023. gada 11. jūlija atzinumiem Nr. 17-18/41, Nr. 17-18/42 un Nr. 17-18/43 un Nr. 17-18/44, 2023. gada 18. jūlija atzinumu Nr. 17-18/45, ir nepieciešams papildināt un precizēt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” pielikumu “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības amatu saraksts”, izdarot šādus grozījumus:

1. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” ar 2023. gada 1. septembri:

1.1. Likvidēt amata vienību – lietvedis.

1.2. Izveidot amata vienību – personāla speciālists, nosakot 34. amatu saimi, II A saimes līmeni, 9. mēnešalgas grupu.

2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”:

2.1. Ar 2023. gada 1. septembri likvidēt amata vienību – ēkas dežurants.

2.2. Ar 2023. gada 1. septembri likvidēt amata vienību – vecākais lietvedis.

2.3. Ar 2024. gada 1. janvāri likvidēt amata vienību – veļas apstrādes operators.

2.4. Ar 2023. gada 1. septembri izveidot amata vienību - personāla speciālists, nosakot 34. amatu saimi, II saimes līmeni un 9. mēnešalgas grupu.

3. Jūrmalas Sporta servisa centrs:

3.1. Mainīt nosaukumu no “Jūrmalas Sporta servisa centrs” uz “Pašvaldības Īpašumu pārvaldīšanas centrs”.

3.2. Ar 2023. gada 1. augustu apstiprināt šādu struktūru, nosakot šādas amatu saimes, saimes līmeni un mēnešalgas grupas:

3.2.1. Direktors – 1. 2 amatu saimi, II saimes līmeni, 13. mēnešalgas grupu.

3.2.2. Personāla speciālists – 34. amatu saimi, II A saimes līmenis, 9. mēnešalgas grupu.

3.3. Tehniskā nodrošinājuma nodaļa:

3.3.1. Nodaļas vadītājs – 3. amatu saimi, VI saimes līmeni, 11. mēnešalgas grupa.

3.3.2. Vecākais juriskonsults – 24. amatu saimi, III saimes līmeni, 11. mēnešalgas grupu.

3.3.3. Vecākais lietvedis – 20. 3 amatu saimi, III saimes līmeni, 8. mēnešalgas grupu.

3.3.4. Finansists – 15. 2 amatu saimi, III saimes līmeni, 9. mēnešalgas grupu.

3.4. Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa:

3.4.1. Nodaļas vadītājs – 3.amatu saimi, VI saimes līmeni, 11. mēnešalgas grupu.

3.5. Sporta objektu daļa:

3.5.1. Daļas vadītājs – 3. amatu saime, V saimes līmeni, 10. mēnešalgas grupu.

3.5.2. Administrators – 25. amatu saimi, I saimes līmeni,4. mēnešalgas grupu.

3.5.2. Apkopējs – 16. mēnešalgas grupu, I saimes līmeni, 1. mēnešalgas grupu.

3.5.3. Ēkas uzraugs – 4. amatu saimi, I A saimes līmeni, 3. mēnešalgas grupu.

3.5.4. Glābējs - uzraugs – 44. amatu saimi, II saimes līmeni,7. mēnešalgas grupu.

3.5.5. Sētnieks – 16. amatu saimi, I saimes līmeni, 1. mēnešalgas grupu.

3.5.6. Tehniķis – 16. amatu saimi, V saimes līmeni, 6. mēnešalgas grupu.

3.5.7. Tehniskais speciālists – 16. amatu saimi, V saimes līmeni, 6. mēnešalgas grupu.

3.6. Izglītības iestāžu daļa:

3.6.1. Daļas vadītājs – 3. amatu saimi, V saimes līmeni, 10. mēnešalgas grupu.

4. Jūrmalas valstspilsētas administrācija:

4.1. Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvā nodaļa ar 2023. gada 1. augustuamata vienībai “Vecākais referents” noteikt 26. amatu saimi, II saimes līmeni un 9. mēnešalgas grupu.

5. Jūrmalas Izglītības pārvalde :

5.1. Attīstības plānošanas nodaļa ar 2023. gada 1. augustu – amata vienībai “Vecākais personāla speciālists” noteikt 34. amatu saimi, III saimes līmeni, 11. mēnešalgas grupu.

5.2. Ar 2023. gada 1. septembri Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes ir Jūrmalas Izglītības pārvaldes funkcionālā pakļautībā.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 8. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. pantu, Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumiem Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu (turpmāk – pielikums).

2. Lēmums stājas spēkā 2023. gada 1. augustā.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF