Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 380

protokols Nr. 9, 46. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra
lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības
institūciju darbinieku skaita (darba vietu)
sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 320 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Sporta servisa centrs” reorganizāciju par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs””, Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija nolikumu Nr. 31 “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra nolikums”, Jūrmalas domes 2023 .gada 24. augusta nolikumu Nr. 65 “Jūrmalas muzeja nolikums”, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2023. gada 27. jūlija atzinumiem Nr. 17-18/49, Nr. 17-18/50, Nr. 17-18/51, 2023. gada 31. jūlija atzinumu Nr. 17-18/53, 2023. gada 1. augusta atzinumu Nr. 17-18/52, 2023. gada 2. augusta atzinumu Nr. 17-18/54, 2023. gada 11. augusta atzinumu Nr. 17-18/56, 2023. gada 15. augusta atzinumiem Nr. 17-18/58, Nr. 17-18/59, Nr. 17-18/60, 2023. gada 16. augusta atzinumu Nr. 17-18/63, 2023. gada 21. augusta atzinumu Nr. 17-18/64 ir nepieciešams papildināt un precizēt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” pielikumu “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības amatu saraksts”, izdarot šādus grozījumus:

1. Jūrmalas Mežmalas vidusskolā:

1.1. likvidēt amata vienību – ēkas un teritorijas dežurants;

1.2. izveidot vienu amata vienību – garderobists, nosakot 16. amatu saimi, I saimes līmeni, 1. mēnešalgas grupu.

2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” likvidēt amata vienību – veļas pārzinis;

3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Lācītis” ar 2023. gada 1. oktobri likvidēt amata vienību – veļas pārzinis;

4. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Mārīte” ar 2023. gada 1. oktobri likvidēt amata vienību – veļas pārzinis;

5. Jūrmalas Valsts ģimnāzijā:

5.1. likvidēt 2 amata vienības – saimniecības pārzinis, 1 amata vienību – tehniskais strādnieks, 1 amata vienību – sētnieks;

5.2. ar 2023. gada 1. oktobri likvidēt 1 amata vienību – direktora vietnieks (saimnieciskajā darbā), 7 amata vienības – ēkas un teritorijas dežurants, 2.75 amata vienības – sētnieks, 2 amata vienības – tehniskais strādnieks.

6. Jūrmalas Izglītības pārvaldē:

6.1. Attīstības plānošanas nodaļā likvidēt amata vienību – izglītības jomas analītiķis;

6.2. Sporta un labbūtības nodaļā likvidēt amata vienību – izglītības darba speciālists;

6.3. izveidot Attīstības plānošanas nodaļā vienu amata vienību – saimniecības vadītājs, nosakot 3. amatu saimi, V saimes līmeni, 10. mēnešalgas grupu;

6.4. izveidot vienu amata vienību tiešā pārvaldes vadītāja pakļautībā – vecākais lietvedis, nosakot 20.3. amatu saimi, IV A saimes līmeni, 9. mēnešalgas grupu;

6.5. amata vienību “vecākais personāla speciālists” izteikt kā “personāla vadītājs”, nemainot amata klasifikāciju un pārcelt no Attīstības plānošanas nodaļas tiešā pārvaldes vadītāja pakļautībā;

6.6. amata vienību “juriskonsults” izteikt kā “vecākais jurists”, nemainot amata klasifikāciju un pārcelt no Attīstības plānošanas nodaļas tiešā pārvaldes vadītāja pakļautībā.

7. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrā:

7.1. amata vienību “vecākais lietvedis” izteikt kā “vecākais referents”, nosakot 2. amatu saimi, IV saimes līmeni, 9. mēnešalgas grupu;

7.2. Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Izglītības iestāžu daļā izveidot 1,5 amata vienības – sētnieks, nosakot 16. amatu saimi, I saimes līmeni, 1. mēnešalgas grupu;

7.3. Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Izglītības iestāžu daļā izveidot 1 amata vienību – tehniskais strādnieks, nosakot 16. amatu saimi, III saimes līmeni, 3. mēnešalgas grupu;

7.4. Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Izglītības iestāžu daļā izveidot 2 amata vienības – ēkas pārvaldnieks, nosakot 3. amatu saimi, III saimes līmeni, 8. mēnešalgas grupu;

7.5. ar 2023. gada 1. oktobri likvidēt divas amata vienības – tehniķis un trīs amata vienības – ēkas uzraugs;

7.6. ar 2024. gada 1. janvāri izveidot divas amata vienības – tehniskais speciālists, nosakot 16. amatu saimi, III saimes līmeni, 3. mēnešalgas grupu.

8. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Dokumentu aprites un arhīva nodaļā amata vienību “lietvedis” izteikt kā “vecākais lietvedis”, nemainot amata klasifikāciju.

9. Jūrmalas muzejā precizēt un papildināt darbinieku sarakstu, izsakot to jaunā redakcijā.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 8. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. pantu, Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumiem Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Lēmums stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF