Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 381

protokols Nr. 9, 47. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra
lēmumā Nr. 58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma
“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma Pašvaldību likums 4. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 75 “ Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem ” 141.5 punktu, ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam , kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes “Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai” (S), rīcības virziena “Iekļaujoša un saliedēta sabiedrība” (S5), uzdevuma S5.1. “Sekmēt sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu iekļaušanu sabiedrībā” darbību S5.1.1. “Sociāli mazāk aizsargāto un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu iekļaušana sabiedriskajā dzīvē, paplašinot pieejamo pasākumu un aktivitāšu klāstu” un Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles 2023. gada 9. augusta vēstuli Nr. 25.2-1.1/249 (reģistrācijas numurs DKOR-SAN-JUR/10232) “ Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu ” no 2023. gada septembra līdz 2023. gada decembrim, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8. punktam, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

“ 4. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku no 2019. gada 1. marta līdz 2024. gada 31. janvārim.

5. Noteikt pasākuma kopējās izmaksas 328 495,90 euro (trīs simti divdesmit astoņi tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro un 90 centi) apmērā saskaņā ar pielikumu, t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 252 301,70 euro (divi simti piecdesmit divi tūkstoši trīs simti viens euro un 70 centi), kas 87,61 % tiek finansēta no valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta līdzekļiem, sastāda 221 029,70 euro (divi simti divdesmit viens tūkstotis divdesmit deviņi euro un 70 centi) un 12,39 % tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, sastāda 31 272,00 euro (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti septiņdesmit divi euro un 00 centi);

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kas 100 % apmērā tiek finansēta no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta, sastāda 76 194,20 euro (septiņdesmit seši tūkstoši viens simts deviņdesmit četri euro un 20 centi).”.

2. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF