Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 25. janvārīNr. 23

protokols Nr. 2, 28. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības
iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas
“Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”
projekta “Atbalsts Jūrmalas valstspilsētas
izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai”
noslēgumu

Pamatojoties uz Jaunatnes likuma 12. panta trešo daļu, atbilstoši atklāta projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” nolikumam (turpmāk – konkurss), kura organizēšanas pamats – Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumi Nr. 1243 “Kārtība kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr. 625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu”, 2. daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.1. “Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu” rīcības virziena R3.2.4: “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas Jaunatnes politikas attīstības plānā 2020.-2022. gadam Rīcības plāna apakšmērķa AM 1 “Jauniešu līdzdalības veicināšana jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanā pašvaldības un valsts mērogā, sekmēt jauniešu līdzdalību pārstāvniecības demokrātijā un attīstot jauniešu iesaistīšanos organizācijās, sabiedriskajā un kultūras dzīvē” uzdevuma U 1.1. “Pašvaldībai jānodrošina jauniešu līdzdalība pilsētas, valsts un pasaules sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” noteiktos pasākumus P 1.1.4. “Attīstīt Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu sadarbību pilsētā” un P 1.1.5. “Atbalstīt un sekmēt Jūrmalas jauniešu ierosinātos pasākumus Jūrmalas pilsētā. Veicināt finanšu plānošanas prasmes”, kā arī apakšmērķa A5 “Veicināt sociālo palīdzību, drošību un veselību jauniešiem vecumā no 13- 25 gadiem” uzdevuma U 5.1. “Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu” pasākumu P 5.1.1. “Organizēt lekcijas/seminārus/nodarbības ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu (piemēram, nodarbības par aktivitātēm “Stresa akadēmija” pirms valsts eksāmeniem 12. klasēm). Veicināt vienaudžu izglītības programmas ieviešanu pilsētā, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2023. gada 26. oktobra nolikumam Nr. 74 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11. punktu, kā arī, pamatojoties uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2023. gada 11. septembra vēstuli Nr. 4.2-1/336 “Par projekta “ Atbalsts Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai ” noslēguma pārskata apstiprināšanu”, Jūrmalas domes Izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2024. gada 11. janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-33/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Noslēgt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursa “ Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” projekta “Atbalsts Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai” īstenošanu, saskaņā ar 1. pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 4998,07 euro (četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro un 07 centi) (2. pielikums “ Projekta “ Atbalsts Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai ” budžeta kopsavilkums (euro) ” un 3. pielikums “Pārskats par projekta “ Atbalsts Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai ” finanšu līdzekļu apguvi”), tajā skaitā:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 4924,48 euro (četri tūkstoši deviņi simti divdesmit četri euro un 48 centi), kur valsts budžeta finansējums, piešķirts no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, ir 100 % un veido 98,5 % no Projekta kopējām izmaksām;

2.2. Neattiecināmo izmaksu summa ir 73,59 euro (septiņdesmit trīs euro un 59 centi), kas tiek segti no citiem ieņēmumiem, un veido 1,5 % no Projekta kopējām izmaksām.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe1. pielikums: Projekta noslēguma ziņojums PDF

2. pielikums: Projekta budžeta kopsavilkums PDF

3. pielikums: Pārskats par finanšu līdzekļu apguvi PDF


Lejupielāde: DOC un PDF