Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 25. janvārīNr. 29

protokols Nr. 2, 36. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada
21. februāra lēmumā Nr. 58 “Par aktīvā
nodarbinātības pasākuma “Algoti
pagaidu sabiedriskie darbi”
īstenošanu”

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 75 “ Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem ” 141.5 punktu, ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam , kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes “Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai” (S), rīcības virziena “Iekļaujoša un saliedēta sabiedrība” (S5), uzdevuma S5.1. “Sekmēt sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu iekļaušanu sabiedrībā” darbību S5.1.1. “Sociāli mazāk aizsargāto un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu iekļaušana sabiedriskajā dzīvē, paplašinot pieejamo pasākumu un aktivitāšu klāstu” un Nodarbinātības valsts aģentūras 2024. gada 10. janvāra vēstuli Nr. 8-3.1/53 (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmas reģistrācijas numurs DKOR-SAN-JUR/343) “ Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 2024. gadā ”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8. punktam, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “ Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

Izteikt 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

“ 4. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku no 2019. gada 1. marta līdz 2025. gada 31. janvārim.

5. Noteikt pasākuma kopējās izmaksas 360 053,27 euro (trīs simti sešdesmit tūkstoši piecdesmit trīs euro un 27 centi) apmērā saskaņā ar finansēšanas plāna pielikumu, t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 268 403,68 euro (divi simti sešdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīs euro un 68 centi), kur 88,67 % tiek finansēta no valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta līdzekļiem un sastāda 238 005,82 euro (divi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši pieci euro un 82 centi) un 11,33 % tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un sastāda 30 397,86 euro (trīsdesmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi euro un 86 centi);

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kas 100 % apmērā tiek finansēta no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta ir 91 649,59 euro (deviņdesmit viens tūkstotis seši simti četrdesmit deviņi euro un 59 centi).”.

2. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF