Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2001. gada 7. novembra 53. nolikumu

Mainīts ar Domes 2000. gada 11. maija 437. lēmumu
1999.gada 23.decembrīNr.1278

Par nolikuma
“Par nekustamā īpašuma
(nedzīvojamā un vasarnīcu fonda ēku vai
atsevišķu telpu un ar tām saistīto zemes platību)
iznomāšanas un izīrēšanas kārtība”
apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes finansu komitejas 1999.gada 15.decembra lēmumu, lai uzlabotu domes īpašumā un valdījumā esošā nekustamā īpašuma (nedzīvojamā un vasarnīcu fonda ēku vai atsevišķu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu apsaimniekošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Nolikumu par nekustamā īpašuma (nedzīvojamā un vasarnīcu fonda telpu un ar tām saistīto zemes platību) iznomāšanas un izīrēšanas kārtību (1.pielikums).

 2. Apstiprināt iesniegumu par nekustamā īpašuma nomu vai īri (2., 2a. pielikumi).

 3. Apstiprināt nekustamā īpašuma nomas parauglīgumu (3.pielikums).

 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma īres parauglīgumu (4.pielikums).

 5. Apstiprināt atsevišķa zemesgabala nomas parauglīgumus(5., 5a. pielikums).

 6. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 8.septembra lēmuma Nr.237 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamā un vasarnīcu fonda telpu) izmantošanas kārtības Nolikumu” 1., 2., 4., 5, 6, 7 punktus.

 7. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 15.decembra lēmumu Nr.609 “Par zemes nomu Jūrmalas pilsētā”.

 8. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 2.maija lēmumu Nr.375 “Par zemesgabalu nomāšanu no zemes īpašniekiem”.

 9. Lēmums stājas spēkā ar 2000.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis


1. pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 23.decembra lēmumu Nr.1278

NOLIKUMS
par nekustamā īpašuma (nedzīvojamā un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas, izīrēšanas un nomāšanas kārtību

 1. Nolikums attiecināms uz visiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām, nodaļām, pārvaldēm, budžeta un bezpeļņas organizācijām, kuru valdījumā nodots Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums.

 2. Nolikums paredz kārtību, kādā tiek iznomāts vai izīrēts sekojošs Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošais nekustamais īpašums: (turpmāk tekstā “NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS”).

  Bez tam nolikums paredz kārtību kādā tiek nomāti zemesgabali uz kuriem atjaunotas īpašuma tiesības gadījumos, ja uz tiem atrodas pašvaldības vai pašvaldības uzņēmumu valdījumā vai īpašumā esoši namīpašumi.

 3. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašavaldības īpašumā vai valdījumā esošā NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA īri vai nomu pēc konkursa izsludināšanas pieņem Jūrmalas pilsētas dome, pamatojoties uz Privatizācijas, nedzīvojamā un vasarnīcu fonda telpu izmantošanas komisijas (turpmāk tekstā “KOMISIJA”) lēmumu.

 4. Lai KOMISIJA izskatītu jautājumu par NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomu vai īri, pretendentam (juridiskai personai) jāiesniedz sekojoši dokumenti: Pagarinot NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomas vai vasarnīcu īres līgumu, gan juridiskām, gan fiziskām personām papildus jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 5. Lai KOMISIJA izskatītu jautājumu par NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomu vai īri, pretendentam (fiziskai personai) jāiesniedz šādi dokumenti:

 6. Dokumentus jautājuma par NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomu vai īri izskatīšanai KOMISIJĀ pieņem un apkopo:

 7. Ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms kārtējās KOMISIJAS sēdes NAMSAIMNIEKS iesniedz domes komercnodaļā atbilstoši šā nolikuma 4. vai 5.punktam sagatavotos dokumentus, kas attiecas uz NAMSAIMNIEKA valdījumā nodotā pašvaldības NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA īri vai nomu, kā arī KOMISIJAS dienas kārtībā iekļaujamā NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA zemesgabalu plānus un izziņas par zemesgabalu lietošanas mērķi, KOMISIJAS dienas kārtības sastādīšanai un protokola projekta sagatavošanai.

  Visos pārējos gadījumos zemesgabalu plānus un izziņas par zemesgabalu izmantošanas mērķi pieprasa un apkopo domes komercnodaļa.

  Piecu darba dienu laikā pēc KOMISIJAS sēdes domes komercnodaļa sagatavo KOMISIJAS sēdes protokolu.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2000. gada 11. maija 437. lēmumu
 1. Vasarnīcu telpas uz vienu sezonu izīrē ar NAMSAIMNIEKA komisijas lēmumu. NAMSAIMNIEKA izveidotās komisijas sastāvā ietilpst Domes pilnvarnieks, NAMSAIMNIEKA direktors un attiecīgā namsaimniecības rajona pārvaldnieks
 1. Nekustamo īpašumu uz vienu gadu (sezonu) izīrē vai iznomā ar Namsaimnieka komisijas lēmumu. Namsaimnieka izveidotās komisijas sastāvā ietilpst domes pilnvarnieks. Namsaimnieka direktors un attiecīgā namsaimniecības rajona pārvaldnieks.

 1. Pamatojoties uz KOMISIJAS lēmumu trīs nedēļu laikā pēc KOMISIJAS sēdes domes lēmuma projektu par NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomu vai īri sagatavo un iesniedz izskatīšanai domes sēdē: KOMISIJĀ noraidīto iesniegumu iesniedzējiem domes komercnodaļa 2 nedēļu laikā pēc KOMISIJAS sēdes izsūta KOMISIJAS protokola izrakstu.

 2. Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projekts par NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomu vai īri tiek saskaņots ar:

 3. Pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomu vai īri pieņemšanas tiek noslēgts NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomas (3.pielikums) vai īres (4.pielikums) līgums vai atsevišķa zemesgabala nomas līgums (5.,5a.pielikumi) (turpmāk tekstā (“LĪGUMS”).

  Ja dome noraida sagatavoto lēmuma projektu, lēmuma projekta sagatavotājs 2 nedēļu laikā pēc domes sēdes rakstiski informē par to pretendentu.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2000. gada 11. maija 437. lēmumu
 1. Gadījumā, ja ir izveidojusies situācija, kad uz zemesgabala, kuram ir atjaunotas īpašuma tiesības atrodas pašvaldības vai pašvaldības uzņēmumu valdījumā vai īpašumā esoši namīpašumi zemesgabalu nomāšanai no zemes īpašnieka tiek noteikta sekojoša kārtība:
  • zemesgabala īpašnieks griežas ar iesniegumu, kam pievienota zemesgrāmatu akta kopija:
   • NAMSAIMNIEKĀ, ja namīpašums, kas atrodas uz zemesgabala, nodots tā valdījumā,
   • domes komercnodaļā visos pārējos gadījumos,
  • domes lēmuma projektu, kurā tiek noteikta zemes nomas maksa un nomas maksas sākuma termiņš sagatavo:
   • NAMSAIMNIEKS, gadījumos, ja namīpašums, kas atrodas uz zemesgabala, nodots tā valdījumā,
   • domes komercnodaļā visos pārējos gadījumos,
  • pamatojoties uz domes lēmumu, zemes nomas līgumu (5a.pielikums) sagatavo:
   • NAMSAIMNIEKS, gadījumos, ja namīpašums, kas atrodas uz zemesgabala, nodots tā valdījumā,
   • domes komercnodaļā visos pārējos gadījumos,
  • nomas maksājumus veic uz zemesgabala esošā namīpašuma valdītājs vai īpašnieks.
 1. Ja uz zemesgabala, kuram ir atjaunotas īpašuma tiesības, atrodas pašvaldības vai pašvaldības uzņēmumu valdījumā vai īpašumā esoši namīpašumi, zemesgabalu nomāšanai no zemes īpašnieka tiek noteikta šāda kārtība:

  • gadījumos, ja namīpašums, kas atrodas uz zemesgabala, nodots Namsaimnieka valdījumā, zemesgabala īpašnieks ar iesniegumu, kam pievienota Zemesgrāmatu akta kopija, vēršas Namsaimiekā. Namsaimnieka izveidota komisija, kuras sastāvā ietilpst domes pilnvarnieks, Namsaimnieka direktors un attiecīgā namsaimniecības rajona pārvaldnieks, izskata un pieņem lēmumu, nosakot zemes nomas maksu un nomas maksas sākuma termiņu. Pēc lēmuma pieņemšanas Namsaimnieks viena mēneša laikā sagatavo un noslēdz zemes nomas līgumu (5a pielikums) vienojoties ar zemes īpašnieku. Nomas maksājumus veic uz zemesgabala esošā namīpašuma valdītājs vai īpašnieks;

  • visos pārējos gadījumos zemesgabala īpašnieks ar iesniegumu, kam pievienota Zemesgrāmatu akta kopija, vēršas domes komercnodaļā. Domes komercnodaļa sagatavo domes lēmuma projektu, kurā noteikta zemes nomas maksa un nomas maksas sākuma termiņš. Pamatojoties uz domes lēmumu komercnodaļa sagatavo zemes nomas līgumu (5a pielikums). Nomas maksājumus veic uz zemesgabala esošā namīpašuma valdītājs vai īpašnieks.

 1. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LĪGUMUS paraksta:

  un apstiprina

  Ja NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA sastāvā ir tikai zemesgabals LĪGUMUS paraksta:

 2. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LĪGUMI tiek sastādīti četros eksemplāros:

  LĪGUMS stājas spēkā pēc tā parakstīšanas un reģistrācijas domes lietu pārvaldē.

  Pēc LĪGUMU reģistrācijas Domes lietu pārvalde līgumu kopijas nosūta:

 3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA līgumsaistību un apsaimniekošanas noteikumu izpildi kontrolē NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA valdītājs vai īpašnieks.

  Zemes nomas maksas norēķinu veikšanu kontrolē domes finansu nodaļa.

  Atsevišķa zemesgabala nomas līgumsaistību izpildi (izņemot nomas maksājumu veikšanu) kontrolē domes Ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļa sadarbībā ar attiecīgajiem pilsētas dienestiem.

 4. Līgumsaistību un apsaimniekošanas noteikumu neizpildes gadījumā kontrolējošā (saskaņā ar domes lēmumu) institūcija nekavējoties iesniedz domes komercnodaļai līgumsaistību neizpildi apliecinošus dokumentus un priekšlikumus NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA turpmākai apsaimniekošanai, jautājuma iekļaušanai KOMISIJAS dienas kārtībā un prprotokola projekta sagatavošanai.

 5. Vienu reizi ceturksnī NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA valdītāji iesniedz domes komercnodaļai to valdījumā esošo brīvo nedzīvojamā fonda telpu sarakstu.


2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 23.decembra lēmumu Nr.1278

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMEI

...........................................................................

(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums)

...........................................................................

(iesniedzēja pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

IESNIEGUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMU VAI ĪRI

1.Ziņas par iesniedzēju

1.1. Uzņēmējdarbības forma ............................................................................................

1.2. Reģistrācijas datums .............................................., apliecības Nr. ...........................

1.3. Uzņēmuma vadītāja

vārds,uzvārds ........................................................................................................

personas kods.........................................................................................................

adrese ...................................................................................................................

1.4. Uzņēmuma juridiskā adrese ......................................................................................

..............................................................................................................................

tālrunis...................................................., fakss ....................................................

Banka ...................................................................................................................

Norēķinu konts .....................................................................................................

2.Ziņas par nekustamo īpašumu, ko vēlas nomāt (īrēt)

2.1. Adrese ......................................................................................................................

2.2.Norādīt nekustamā īpašuma izmantošanas veidu

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2.3.Nepieciešamo telpu kopējā platība (kv.m.) ................................................................

2.4.Zemesgabala platība (kv.m.) ......................................................................................

2.5. Vēlamais nomas (īres) termiņš (gados)......................................................................

2.6. Piešķirto telpu remonta un rekonstrukcijas iespējas (Ls gadā) ...................................

3. Piezīmes (papildus informācija, ko iesniedzējs uzskata par nepieciešamu sniegt)

 ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

PIELIKUMĀ:

1.Reģistrācijas apliecības kopija.

2.Uzņēmuma statūtu kopija.

3.Uzņēmuma dibināšanas līgums.

4. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu samaksu.

5.Līdzšinējās un plānojamās darbības raksturojums - uzņēmējdarbības (biznesa) plāns.

Pagarinot nomas (īres) līgumu, papildus jāiesniedz:

6.Iznomāto (izīrēto) telpu bilances turētāja izziņa par līgumsaistību izpildi.

7.Finansu nodaļas izziņa par zemes nomas maksas vai nekustamā īpašuma nodokļa veikšanu.

8. Būvvaldes izziņa, ka nav būvniecības noteikumu pārkāpumu.

/datums/

.....................................................................

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds) 

z.v.

..................................................................

(paraksts)   

Par iesniegumā norādītajām ziņām pilnībā atbild iesniedzējs. Ja pašvaldība konstatē, ka iesniegumā norādītās ziņas neatbilst patiesībai, tiek atteikts nomai (īrei) vai risināts jautājums par nomas līguma laušanu!


2a.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 23.decembra lēmumu Nr.1278

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMEI

IESNIEGUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMU VAI ĪRI

1. Ziņas par iesniedzēju

1.1. Vārds, uzvārds ..........................................................................................................

1.2. Personas kods ...........................................................................................................

1.3. Pieraksta adrese .........................................................................................................

1.4. Faktiskās dzīvesvietas adrese .....................................................................................

1.5.Tālrunis .....................................................................................................................

2. Ziņas par nekustamo īpašumu, ko vēlas nomāt (īrēt)

2.1. Adrese ......................................................................................................................

2.2. Norādīt nekustamā īpašuma izmantošanas veidu

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2.3. Nepieciešamo telpu kopējā platība (kv.m.) ................................................................

2.4. Zemesgabala platība (kv.m.) ......................................................................................

2.5. Vēlamais nomas (īres) termiņš (gados)......................................................................

2.6. Piešķirto telpu remonta un rekonstrukcijas iespējas (Ls gadā) ...................................

3. Piezīmes (papildus informācija, ko iesniedzējs uzskata par nepieciešamu sniegt)

 ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

PIELIKUMĀ:

1.Pases kopija.

2.Līdzšinējās un plānojamās darbības raksturojums - uzņēmējdarbības (biznesa) plāns (nomas gadījumā).

Pagarinot nomas (īres) līgumu, papildus jāiesniedz:

3.Iznomāto (izīrēto) telpu bilances turētāja izziņa par līgumsaistību izpildi.

4.Finansu nodaļas izziņa par zemes nomas maksas vai nekustamā īpašuma nodokļa veikšanu.

5.Būvvaldes izziņa, ka nav būvniecības noteikumu pārkāpumu.

/datums/      ..................................................................

(paraksts)

Par iesniegumā norādītajām ziņām pilnībā atbild iesniedzējs. Ja pašvaldība konstatē, ka iesniegumā norādītās ziņas neatbilst patiesībai, tiek atteikts nomai (īrei) vai risināts jautājums par nomas līguma laušanu!


3.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 23.decembra lēmumu Nr.1278

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS PARAUGLĪGUMS

Jūrmalā         2000.gada _____________

__________________________________________________,

(nekustamā īpašuma valdītāja nosaukums)

_______________ personā, kas darbojas uz ______________, turpmāk tekstā “IZNOMĀTĀJS”, no vienas puses, un …………………………………………………, kas darbojas uz ………………………….., turpmāk tekstā “NOMNIEKS”, no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada ____________ lēmumu Nr……….., savā starpā noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā, un NOMNIEKS pieņem nomā nekustamo īpašumu Jūrmalā, ……………………….., kas saskaņā ar .pielikumā pievienotajiem telpu un zemesgabala plāniem sastāv no:

- telpas ar kopējo platību …….. m2 un zemes gabalu ……… m2 platībā, turpmāk tekstā “OBJEKTS”.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

2.1. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz šī līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt šo nomas līgumu un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka OBJEKTS līdz šī līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

2.2. NOMNIEKS garantē, ka ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā un viņam ir likumīgas tiesības un attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo līgumu un uzņemtos šajā līgumā paredzētās saistības.

NOMNIEKS garantē, ka līguma slēgšanas brīdī NOMNIEKA darbību reglamentējošie dokumenti (statūti, sapulces protokoli u.c.) ir spēkā tādā redakcijā, kāda redzama IZNOMĀTĀJAM iesniegtajos dokumentos.

2.3. NOMNIEKAM ir zināma OBJEKTA apdrošināšanas summa un tehniskais stāvoklis līguma noslēgšanas brīdī, pret ko tam pretenziju nav.

3. LĪGUMSLĒDZĒJU SAISTĪBAS.

3.1. OBJEKTS tiek iznomāts NOMNIEKAM _____________________ vajadzībām.

3.2. IZNOMĀTĀJA tiesības un pienākumi:

3.2.1. Līdz šī līguma noslēgšanai IZNOMĀTĀJS apdrošina OBJEKTU par summu, kas nav mazāka par tirgus vērtību tā vērtēšanas momentā.

3.2.2. IZNOMĀTĀJS netraucē nomnieka darbību nomātajās telpās, ja tā atbilst šajā līgumā paredzētajiem noteikumiem.

3.2.3. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM, ja NOMNIEKS nav ievērojis ugunsdrošības normas, instalāciju un komunikāciju lietošanas un uzturēšanas vispārīgos noteikumus.

IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām, paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

3.2.4. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli par OBJEKTA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši šī līguma prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu NOMNIEKA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā - bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts.

IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no NOMNIEKA paskaidrojumus par iznomāto telpu stāvokli.

3.2.5. Ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības iekļūt OBJEKTĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar NOMNIEKU.

3.2.6. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības OBJEKTA vai tā aprīkojuma bojājuma gadījumā NOMNIEKA vainas dēļ, uz apsekošanas akta pamata, pieprasīt NOMNIEKAM bojājumu novēršanu vai atlīdzināšanu. Nomniekam jānovērš bojājumi vai jāatlīdzina bojājumu vērtība naudā 15 dienu laikā no apsekošanas akta sastādīšanas dienas.

3.2.7. IZNOMĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA izdarītos telpu uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi rakstiska vienošanās ar IZNOMĀTĀJU.

3.3. NOMNIEKA tiesības un pienākumi:

3.3.1. pēc līguma noslēgšanas samaksāt IZNOMĀTĀJAM OBJEKTA apdrošināšanas summu, kuru IZNOMĀTĀJS norāda piestādītajā nomas maksas rēķinā, kā arī apmaksāt OBJEKTA apdrošināšanas summu apdrošināšanas polises termiņa pagarinājuma gadījumos.

3.3.2. ekspluatējot un izmantojot OBJEKTU nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu.

3.3.3. pēc līguma parakstīšanas un apstiprināšanas stāties visās nepieciešamajās līgumattiecībās par elektroapgādi, gāzes, ūdens un siltuma apgādi, telefona sakariem, u.c.

3.3.4. atbilstoši šī līguma noteikumiem, saglabāt un uzturēt labā stāvoklī OBJEKTU, pie tā piederošos mežus, stādījumus, ceļus un tājā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas.

3.3.5. Aizsargāt uz nomā saņemtā zemesgabala atrodošos dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu.

3.3.6. Avārijas situāciju gadījumā, NOMNIEKAM jāveic visi pasākumi tās novēršanai un bez kavēšanās jāpaziņo IZNOMĀTĀJAM un organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu.

3.3.7. NOMNIEKS var veikt ēkas (telpu) kapitālo remontu, to iepriekš saskaņojot ar IZNOMĀTĀJU.

3.3.8. NOMNIEKAM līguma darbības laikā jāveic telpu kārtējais remonts par saviem līdzekļiem.

3.3.9. NOMNIEKAM ir tiesības veikt OBJEKTA pārplānošanu, uzstādīt konstrukcijas, papildinājumus, veikt uzlabojumus būvnoteikumos noteiktajā kārtībā.

3.3.10. NOMNIEKS var nodot tālāk apakšnomā daļu no telpu nomātās platības ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu.

Apakšnomas līgums noslēdzams uz laiku, kas nepārsniedz starp IZNOMĀTĀJU un NOMNIEKU noslēgtā līguma termiņu un spēkā tikai pēc IZNOMĀTAJA, NOMNIEKA un apakšnomnieka parakstīšanas. Pēc līguma noslēgšanas līguma viens oriģinālais eksemplārs jānodod IZNOMĀTĀJAM.

3.3.11. NOMNIEKAM nav tiesību ieķīlāt savas nomas tiesības vai citādā veidā apgrūtināt tās.

3.3.12. NOMNIEKA darbības izbeigšanās vai tā likvidācijas gadījumā, vai pārtraucot šo līgumu pēc NOMNIEKA iniciatīvas, telpas tiek nodotas IZNOMĀTĀJAM 6.4.p. paredzētajā kārtībā.

4. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA.

4.1. Līgumslēdzēji vienojas noteikt telpu un zemes nomas maksu, saskaņā ar pielikumiem, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

4.2. Ar Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas brīdi:

4.2.1. NOMNIEKS maksā telpu nomas maksu saskaņā ar līgumam pievienoto telpu nomas maksas aprēķinu, samaksu izdarot ar pārskaitījumu IZNOMĀTĀJA norādītajā bankas kontā latos līdz katra mēneša 15.datumam par nākamo mēnesi.

4.2.2. NOMNIEKS maksā zemes nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātām zemes nomas maksas likmēm, pēc Jūrmalas pašvaldības izstrādātā rēķina, rēķinā norādītos termiņos, samaksu izdarot ar pārskaitījumu ……………………………………………………….. bankas kontā Nr. ………………… latos, kā saņēmēju norādot Jūrmalas pilsētas domi.

Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai IZNOMĀTĀJS saprastu, par ko konkrētais maksājums tiek veikts.

4.3. Visos oficiālajos valsts naudas un cenu mērogu izmaiņu gadījumos, kā arī pēc pašvaldības iniciatīvas nomas maksa tiek koriģēta valdības noteiktajā kārtībā un termiņos. Nomas maksa tiek pārrēķināta arī straujas inflācijas gadījumā, iepriekšējās nomas gada inflācijas koeficientam pārsniedzot 10% likmi.

4.4. Par katru telpu nomas maksājumu nokavējuma dienu NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM nokavējuma procentus 0.3 % apmērā no nokavētā nomas maksājuma un pievienotās vērtības nodokļa summas. Šo soda naudu IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs iekasēt no NOMNIEKA kārtējiem maksājumiem bez speciālas saskaņošanas ar NOMNIEKU.

Līgumā noteiktie tekošie maksājumi tiek uzskatīti par apmaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu nokārtošanas.

Par zemes nomas maksājumu kavējumiem NOMNIEKS maksā soda naudu IZNOMĀTĀJAM saskaņā ar LR likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

5. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA UN DARBĪBAS LAIKS.

5.1. Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas un apstiprināšanas. Pēc līguma stāšanās spēkā visas iepriekšējās vienošanās, pārrunas un sarakste par līgumu zaudē savu spēku.

5.2. Līgums noslēgts uz laiku līdz _______________ .

5.3. Gadījumā, ja kāda no pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzēju puses saistību pārņēmējam.

5.4. Līgums zaudē savu spēku pēc līguma termiņa beigām.

5.5. Līguma termiņš var tikt pagarināts, pusēm savstarpēji vienojoties Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā.

5.6. Ja iznomātais OBJEKTS vai tā daļa tiek nojaukts vai kļūst nepiemērots turpmākai iznomāšanai ugunsgrēka vai citas nepārvaramas varas rezultātā, dotais līgums zaudē savu spēku, ko puses apliecina rakstveidā.

Šie apstākļi nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

6. LĪGUMA IZMAIŅAS UN LAUŠANA.

6.1. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs lauzt šo nomas līgumu pirms termiņa, 15 dienas iepriekš rakstiski NOMNIEKAM paziņojot par šī līguma laušanu pie sekojošiem apstākļiem:

6.1.1. ja NOMNIEKS bojā vai posta OBJEKTU, veic patvarīgu telpu pārbūvi vai pārplānošanu, vai arī izmanto to mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

6.1.2. ja NOMNIEKS nemaksā nomas maksu un citus līgumā paredzētos maksājumus IZNOMĀTĀJAM ilgāk kā trīsdesmit dienas pēc līgumā noteiktā termiņa;

6.1.3. ja NOMNIEKS nenovērš konstatētos līgumsaistību pārkāpumus 15 dienu laikā pēc rakstiskā brīdinājuma un nav noslēdzis rakstisku vienošanos ar IZNOMĀTĀJU par pārkāpumu novēršanu;

6.1.4. ja OBJEKTS nokļuvis avārijas stāvoklī;

6.1.5. ja NOMNIEKS nodod apakšnomā OBJEKTU bez rakstiskas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU.

6.2. NOMNIEKS var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu, ja tas kalpo NOMNIEKA interesēm un ja par to ir rakstiski paziņots IZNOMĀTĀJAM trīs mēnešus iepriekš. Šajā gadījumā NOMNIEKAM jāpārtrauc visi noslēgtie apakšnomas līgumi, sedzot zaudējumus IZNOMĀTĀJAM, ja tādi radušies.

6.3. NOMNIEKA bankrota vai maksātnespējas gadījumā iznomātais OBJEKTS tiek nodots IZNOMĀTĀJA rīcībā.

6.4. Pēc nomas līguma termiņa beigām vai izbeidzot līgumu pirms termiņa saskaņā ar šī līguma 6.1. un 6.2.punktu, NOMNIEKS nodod OBJEKTU IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar nodošanas-pieņemšanas aktu piecu dienu laikā no līguma laušanas vai termiņa notecēšanas dienas.

Ja piecu dienu laikā OBJEKTA telpas netiek nodotas ar minēto aktu, bet NOMNIEKS telpas ir atbrīvojis, IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs tās pieņemt vienpusēji, par ko tiek sastādīts akts.

Ja minēto piecu dienu laikā OBJEKTS netiek nodots un NOMNIEKS telpas nav atbrīvojis, IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs, sastādot aktu, OBJEKTU pieņemt vienpusēji un iznomāt minēto OBJEKTU citām personām, noslēdzot jaunu nomas līgumu.

NOMNIEKS saņem atpakaļ visas savas iekārtas, aparatūru, kā arī izdarītos telpu uzlabojumus, ja tie ir atdalāmi, nenodarot telpām bojājumus un netraucējot telpu un ēkas funkcionālo pastāvēšanu.

Jebkāds neizvāktais īpašums pēc līguma izbeigšanās tiek uzskatīts par pamestu, un IZNOMĀTĀJS to var izvākt un no tā atbrīvoties tādā veidā, kādu viņš pats izvēlas.

IZNOMĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA izdarītos telpu uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi vienošanās ar IZNOMĀTĀJU.

6.5. Līgums var tikt lauzts pēc vienas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš un atlīdzinot otrai pusei visus zaudējumus, kā arī papildizdevumus, kas radušies sakarā ar Līguma laušanu.

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA.

7.1. Pušu strīdi tiek izskatīti pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi likumdošanā noteiktajā kārtībā.

8. PUŠU VIENOŠANĀS.

8.1. Šis parakstītais līgums pilnībā apliecina pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī līguma nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas šī līguma noteikumos stāsies spēkā tikai, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abas līgumslēdzējpuses.

8.2. Šis parakstītais līgums pilnībā atceļ visus citus līgumus, kurus puses noslēgušas pirms tam, kuri jebkādā veidā attiecas uz iznomāto OBJEKTU un ir pretrunā ar šī līguma nosacījumiem.

8.3. Ja kāds no šī līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo līguma nosacījumu spēkā esamību.

8.4. Ja kāda no pusēm maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti šajā līgumā, tai piecu darba dienu laikā rakstiski ar ierakstītu vēstuli jāinformē otra puse, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai pusei ar šī līguma punkta neizpildi.

8.5. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz šajā līgumā norādītajām pušu adresēm, kur pušu pienākums ir tos saņemt.

9. SEVIŠĶI NOTEIKUMI.

9.1. Šis līgums ir saistošs un kalpo attiecīgi pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesībpārņēmējiem.

9.2. Visos jautājumos, kas nav noregulēti šajā līgumā, puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas.

Ja kāds no šī līguma punktiem ir pretrunā ar likumu, tad pārējā līguma daļa paliek spēkā.

9.3. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām četros eksemplāros latviešu valodā, pa vienam katrai līgumslēdzējpusei, viens līguma oriģinālais eksemplārs domes lietu pārvaldei un viens – domes finansu nodaļai.

10. Pušu rekvizīti.

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS
   


4.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 23.decembra lēmumu Nr.1278

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪRES PARAUGLĪGUMS

Jūrmalā         2000.gada _____________

__________________________________________,

(IZĪRĒTĀJA nosaukums)

________________ personā, kas darbojas uz __________, turpmāk tekstā “IZĪRĒTĀJS”, no vienas puses, un …………………………………………………, personas kods vai reģistrācijas nr. ………………………….., turpmāk tekstā “ĪRNIEKS”, no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada ___________ lēmumu Nr_____, savā starpā noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.

1.1. IZĪRĒTĀJS izīrē, un ĪRNIEKS pieņem īrē nekustamo īpašumu Jūrmalā, ……………………….., kas sastāv no:

- telpas ar kopējo platību …….. m2 un zemes gabalu ……… m2 platībā, turpmāk tekstā “OBJEKTS”.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

2.1. IZĪRĒTĀJS apliecina, ka viņam uz šī līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt šo īres līgumu un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZĪRĒTĀJS apliecina, ka OBJEKTS līdz šī līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

2.2. ĪRNIEKAM ir zināma OBJEKTA apdrošināšanas summa un tehniskais stāvoklis līguma noslēgšanas brīdī, pret ko tam pretenziju nav.

3. LĪGUMSLĒDZĒJU SAISTĪBAS.

3.1. Līdz šī līguma noslēgšanai IZĪRĒTĀJS apdrošina OBJEKTU par summu, kas nav mazāka par tirgus vērtību tā vērtēšanas momentā.

3.2. ĪRNIEKS apņemas:

3.2.1. pēc līguma noslēgšanas samaksāt IZĪRĒTĀJAM OBJEKTA apdrošināšanas summu, kuru IZĪRĒTĀJS norāda piestādītajā īres maksas rēķinā, kā arī apmaksāt OBJEKTA apdrošināšanas summu apdrošināšanas polises termiņa pagarinājuma gadījumos.

3.2.2. ekspluatējot un izmantojot OBJEKTU nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu.

3.2.3. pēc līguma parakstīšanas un apstiprināšanas stāties visās nepieciešamajās līgumattiecībās par elektroapgādi, gāzes, ūdens un siltuma apgādi, telefona sakariem, u.c.

3.2.4. atbilstoši šī līguma noteikumiem, saglabāt un uzturēt labā stāvoklī OBJEKTU, pie tā piederošos mežus, stādījumus, ceļus un tājā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas.

3.3. Avārijas situāciju gadījumā, ĪRNIEKAM jāveic visi pasākumi tās novēršanai un bez kavēšanās jāpaziņo IZĪRĒTĀJAM un organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu.

3.5. ĪRNIEKS var veikt ēkas (telpu) kapitālo remontu, to iepriekš saskaņojot ar IZĪRĒTĀJU.

3.6. ĪRNIEKAM līguma darbības laikā jāveic telpu kārtējais remonts par saviem līdzekļiem.

3.7. ĪRNIEKAM ir tiesības veikt OBJEKTA pārplānošanu, uzstādīt konstrukcijas, papildinājumus, veikt uzlabojumus būvnoteikumos noteiktajā kārtībā.

3.8. ĪRNIEKAM nav tiesību ieķīlāt savas īres tiesības vai citādā veidā apgrūtināt tās.

3.9. Pārtraucot šo līgumu pēc ĪRNIEKA iniciatīvas, telpas tiek nodotas IZĪRĒTĀJAM 6.3.p. paredzētajā kārtībā.

3.10. IZĪRĒTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies ĪRNIEKAM, ja ĪRNIEKS nav ievērojis ugunsdrošības normas, instalāciju un komunikāciju lietošanas un uzturēšanas vispārīgos noteikumus, kā arī par zaudējumiem, kas radušies ĪRNIEKAM vai trešajām personām, paša ĪRNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

3.11. IZĪRĒTĀJAM ir tiesības veikt kontroli par OBJEKTA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši šī līguma prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu ĪRNIEKU, bet tā neierašanās gadījumā - bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts.

IZĪRĒTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no ĪRNIEKA paskaidrojumus par izīrēto telpu stāvokli.

3.12. Ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā IZĪRĒTĀJAM ir tiesības iekļūt OBJEKTĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar ĪRNIEKU.

3.13. IZĪRĒTĀJAM ir tiesības OBJEKTA vai tā aprīkojuma bojājuma gadījumā ĪRNIEKA vainas dēļ, uz apsekošanas akta pamata, pieprasīt ĪRNIEKAM bojājumu novēršanu vai atlīdzināšanu. ĪRNIEKAM jānovērš bojājumi vai jāatlīdzina bojājumu vērtība naudā 15 dienu laikā no apsekošanas akta sastādīšanas dienas.

3.14. IZĪRĒTĀJAM nav pienākums atlīdzināt ĪRNIEKAM nekādus ĪRNIEKA izdarītos telpu uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi vienošanās ar IZĪRĒTĀJU.

4. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA.

4.1. Līgumslēdzēji vienojas noteikt īres maksu saskaņā ar pielikumu, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

4.2. Īres maksu ĪRNIEKS maksā vienu reizi sezonā līdz tekošā gada 15.aprīlim, pārskaitot to pēc rēķina AS Latvijas Unibanka Jūrmalas filiālē kontā Nr.10-010467768 vai samaksu veicot skaidrā naudā IZĪRĒTĀJA kasē.

Maksājuma dokumentos ĪRNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai IZĪRĒTĀJS saprastu, par ko konkrētais maksājums tiek veikts.

4.3. Visos oficiālajos valsts naudas un cenu mērogu izmaiņu gadījumos, kā arī pēc pašvaldības iniciatīvas īres maksa tiek koriģēta valdības noteiktajā kārtībā un termiņos. Īres maksa tiek pārrēķināta arī straujas inflācijas gadījumā, iepriekšējās īres gada inflācijas koeficientam pārsniedzot 10% likmi.

4.4. Par katru telpu īres maksājumu nokavējuma dienu ĪRNIEKS maksā IZĪRĒTĀJAM nokavējuma procentus 0.3 % apmērā no nokavētā īres maksājuma un pievienotās vērtības nodokļa summas. Šo soda naudu IZĪRĒTĀJS ir tiesīgs iekasēt no ĪRNIEKA kārtējiem maksājumiem bez speciālas saskaņošanas ar ĪRNIEKU.

Līgumā noteiktie tekošie maksājumi tiek uzskatīti par apmaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu nokārtošanas.

5. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA UN DARBĪBAS LAIKS.

5.1. Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas un apstiprināšanas. Pēc līguma stāšanās spēkā visas iepriekšējās vienošanās, pārrunas un sarakste par līgumu zaudē savu spēku.

5.2. Līgums noslēgts uz laiku līdz ………………...

5.3. Gadījumā, ja kāda no pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzēju puses tiesību pārņēmējam.

5.4. Līgums zaudē savu spēku pēc līguma termiņa beigām.

5.5. Līguma termiņš var tikt pagarināts, pusēm savstarpēji vienojoties Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā.

5.6. Ja izīrētais OBJEKTS vai tā daļa tiek nojaukta vai kļūst nepiemērota turpmākai izīrēšanai ugunsgrēka vai citas nepārvaramas varas rezultātā, dotais līgums zaudē savu spēku, ko puses apliecina rakstveidā.

Šie apstākļi nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

6. LĪGUMA IZMAIŅAS UN LAUŠANA.

6.1. IZĪRĒTĀJS ir tiesīgs lauzt šo īres līgumu pirms termiņa, 15 dienas iepriekš rakstiski ĪRNIEKAM paziņojot par šī līguma laušanu pie sekojošiem apstākļiem:

6.1.1. ja ĪRNIEKS bojā vai posta OBJEKTU, veic patvarīgu telpu pārbūvi vai pārplānošanu, vai arī izmanto to mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

6.1.2. ja ĪRNIEKS nav samaksājis sezonas īres maksu līdz tekošā gada 15.jūlijam;

6.1.3. ja ĪRNIEKS nenovērš konstatētos līgumsaistību pārkāpumus 15 dienu laikā pēc rakstiskā brīdinājuma un nav noslēdzis rakstisku vienošanos ar IZĪRĒTĀJU par pārkāpumu novēršanu;

6.1.4. ja OBJEKTS nokļuvis avārijas stāvoklī;

6.1.5. ja ĪRNIEKS nodod apakšīrē OBJEKTU.

6.2. ĪRNIEKS var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu, ja tas kalpo ĪRNIEKA interesēm un ja par to ir rakstiski paziņots IZĪRĒTĀJAM trīs mēnešus iepriekš.

6.3. Pēc īres līguma termiņa beigām vai izbeidzot līgumu pirms termiņa saskaņā ar šī līguma 6.1. un 6.2.punktu, ĪRNIEKS nodod OBJEKTU IZĪRĒTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar nodošanas-pieņemšanas aktu piecu dienu laikā no līguma laušanas vai termiņa notecēšanas dienas.

Ja piecu dienu laikā OBJEKTA telpas netiek nodotas ar minēto aktu, bet ĪRNIEKS telpas ir atbrīvojis, IZĪRĒTĀJS ir tiesīgs tās pieņemt vienpusēji, par ko tiek sastādīts akts.

Ja minēto piecu dienu laikā OBJEKTS netiek nodots un ĪRNIEKS telpas nav atbrīvojis, IZĪRĒTĀJS ir tiesīgs, sastādot aktu, OBJEKTU pieņemt vienpusēji un izīrēt minēto OBJEKTU citām personām, noslēdzot jaunu īres līgumu.

ĪRNIEKS saņem atpakaļ visas savas iekārtas, aparatūru, kā arī izdarītos telpu uzlabojumus, ja tie ir atdalāmi, nenodarot telpām bojājumus un netraucējot telpu un ēkas funkcionālo pastāvēšanu.

Jebkāds neizvāktais īpašums pēc līguma izbeigšanās tiek uzskatīts par pamestu, un IZĪRĒTĀJS to var izvākt un no tā atbrīvoties tādā veidā, kādu viņš pats izvēlas.

Visi ĪRNIEKA veiktie neatdalāmie telpu uzlabojumi bez papildus atlīdzības paliek IZĪRĒTĀJA īpašumā.

6.4. Līgums var tikt lauzts pēc vienas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš un atlīdzinot otrai pusei visus zaudējumus, kā arī papildizdevumus, kas radušies sakarā ar Līguma laušanu.

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA.

7.1. Pušu strīdi tiek izskatīti pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi likumdošanā noteiktajā kārtībā.

8. PUŠU VIENOŠANĀS.

8.1. Šis parakstītais līgums pilnībā apliecina pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī līguma nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas šī līguma noteikumos stāsies spēkā tikai, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abas līgumslēdzējpuses.

8.2. Šis parakstītais līgums pilnībā atceļ visus citus līgumus, kurus puses noslēgušas pirms tam, kuri jebkādā veidā attiecas uz izīrēto OBJEKTU un ir pretrunā ar šī līguma nosacījumiem.

8.3. Ja kāds no šī līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo līguma nosacījumu spēkā esamību.

8.4. Ja kāda no pusēm maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti šajā līgumā, tai piecu darba dienu laikā rakstiski ar ierakstītu vēstuli jāinformē otra puse, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai pusei ar šī līguma punkta neizpildi.

8.5. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz šajā līgumā norādītajām pušu adresēm, kur pušu pienākums ir tos saņemt.

9. SEVIŠĶI NOTEIKUMI.

9.1. Šis līgums ir saistošs un kalpo attiecīgi pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību un saistību pārņēmējiem.

9.2. Visos jautājumos, kas nav noregulēti šajā līgumā, puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas.

Ja kāds no šī līguma punktiem ir pretrunā ar likumu, tad pārējā līguma daļa paliek spēkā.

9.3. Līgums sastādīts uz 3 (trijām) lapām četros eksemplāros latviešu valodā, pa vienam katrai līgumslēdzējpusei, viens līguma oriģinālais eksemplārs domes lietu pārvaldei un viens – domes finansu nodaļai.

10. Pušu rekvizīti.

IZĪRĒTĀJS ĪRNIEKS
   


5.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 23.decembra lēmumu Nr.1278

Zemes nomas līgums Nr. _____

Jūrmala         2000.gada ______________

Jūrmalas pilsētas dome, turpmāk tekstā “IZNOMĀTĀJS”, Jūrmalas pilsētas domes priekšēdētāja L.ALKŠŅA personā, no vienas puses un ________________  turpmāk tekstā “NOMNIEKS” , no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada    __________  lēmumu Nr._____  savā starpā noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā “Līgums” :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.

1.1. IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS saņem nomā līdz _____________ zemesgabalu Jūrmalā, _________________ ar platību ________ kv.m., izmantošanai ______________________________ un kura robežas iezīmētas šim Līgumam pievienotajā zemesgabala plānā un NOMNIEKAM dabā ierādītas un zināmas.

1.2. Uz Līgumā norādītā zemesgabala atrodas __________________________________________________________________________________

2 LĪGUMSLĒDZĒJU SAISTĪBAS.

2.1. IZNOMĀTĀJS apņemas ar dotā Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi nodot NOMNIEKAM nomas lietošanā Līguma 1.punktā minēto zemesgabalu, ne ar vienu no savām darbībām nepasliktināt NOMNIEKA nomas tiesības uz visu vai jebkādu daļu no iznomātās zemes, neiznomāt visu vai jebkādu NOMNIEKAM iznomātās zemes daļu citām fiziskām vai juridiskām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt iznomāto zemi bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

2.2. NOMNIEKS apņemas:

2.2.1. Līguma 1.punktā norādīto nomā saņemto zemesgabalu izmantot tikai tiem mērķiem, kādiem tā NOMNIEKAM iznomāta saskaņā ar domes lēmumu, ievērojot LR likumā “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” noteiktos zemes nomnieka vispārīgos pienākumus un sekojošas prasības___________________________________________________________________________

2.2.2. Kopt un uzturēt kārtībā nomā saņemto zemi un uz tā atrodošos mežus, daudzgadīgos stādījumus, ēkas, ceļus vai citas būves.

2.2.3. Ievērot pilsētas apbūves noteikumus: neveikt uz nomā piešķirtā zemesgabala ēku vai būvju celtniecību, pārbūvi, vai kapitālo remontu bez noteiktā kārtībā apstiprinātas projekta dokumentācijas un būvatļaujas.

2.2.4. Aizsargāt uz nomā saņemtā zemesgabala atrodošos dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu.

2.2.5. Atlīdzināt zaudējumus, kuri radušies NOMNIEKA vainas dēļ.

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA.

3.1. IZNOMĀTĀJS un NOMNIEKS vienojas, ka par iznomātās zemes lietošanu NOMNIEKS maksās IZNOMĀTĀJAM summu (nomas maksu) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātām zemes nomas maksas likmēm. Maksājuma sākuma termiņš 200__.gada ________________.

3.2. Maksājumus NOMNIEKS veic vienmērīgi pa ceturkšņiem, pārskaitot attiecīgo summu IZNOMĀTĀJAM a/s Jūrmalas pilsētas domes rēķinā. Nomas maksa par 1.ceturksni tiek pārskaitīta līdz 31.martam, par 2.ceturksni līdz 15.maijam, par 3.ceturksni līdz 15.augustam, bet par 4.ceturksni līdz 15.novembrim, vai saskaņā ar rēķinā norādīto termiņu.

3.3. Nomas maksas pareizību pārbauda abas puses pēc stāvokļa uz katra gada 1.janvāri un, nepieciešamības gadījumā, izdara attiecīgas korekcijas maksājumos.

3.4. Ja maksājumi par zemes nomu netiek veikti noteiktajos termiņos, NOMNIEKS maksā soda naudu IZNOMĀTĀJAM saskaņā ar LR likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

3.5. IZNOMĀTĀJS ir tiesisks vienpusīgi mainīt punktā 3.1 noteikto zemes nomas maksas likmi saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātām zemes nomas maksas likmēm, par to informējot NOMNIEKU mēneša laikā.

4. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA UN DARBĪBAS LAIKS. 

4.1. Līgums stājas spēkā ar līguma abpusējas parakstīšanas brīdi. Pēc Līguma stāšanās spēkā visas iepriekšējas vienošanās, pārrunas un sarakste par Līgumu zaudē savu spēku.

4.2. Gadījumā, ja kāda no līgumslēdzēju pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzēja puses tiesību pārņēmējam, ja IZNOMĀTĀJS tam piekrīt.

4.3 Līgums izbeidzas bezierunu kārtībā un zaudē savu likumīgo spēku:

4.3.1. Beidzoties līguma termiņam, ja šis termiņš nav noteiktajā kārtībā pagarināts;

4.3.2. Zemesgabala 1940.gada īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunojot zemes īpašuma tiesības;

4.3.3. Ja NOMNIEKS nemaksā IZNOMĀTĀJAM zemes nomas maksu sešus mēnešus, bet tikai tādos gadījumos, ja IZNOMĀTĀJS rakstiski pieprasa lauzt līgumu;

4.3.4. Ja zeme tiek izmantota mērķiem, kādi nav paredzēti nododot zemi nomā;

4.3.5. Pirms līguma termiņa beigām abpusējas IZNOMĀTĀJA un NOMNIEKA rakstiskās vienošanās gadījumā.

4.4. Līgums uzskatāms par pagarinātu, ja līdz Līguma termiņa vai pagarinājuma termiņa beigām IZNOMĀTĀJS un NOMNIEKS paraksta vienošanās protokolu par Līguma pagarināšanu.

5.LĪGUMA GROZĪŠANA UN LAUŠANA.

5.1. Izmainīt Līguma noteikumus var tikai pēc abpusējas vienošanās. Līguma izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā, ja tie ir rakstiski noformēti un abu pušu parakstīti, izņemot punktā 3.5. minēto gadījumu.

5.2. Līgums var tikt lauzts pēc līgumslēdzēju pušu iniciatīvas rakstiski paziņojot par to otrai līgumslēdzēju pusei trīs mēnešus iepriekš un norādot uzteikuma iemeslus:

5.2.1. ja iestājušies NEPĀRVARAMA SPĒKA apstākļi, kuri darbojas ilgāk nekā sešus mēnešus;

5.2.2. ja otra līgumslēdzēja puse nepilda Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Līguma noteikumus neizpildījusī puse atlīdzina otrai pusei visus ar Līguma noteikumu neizpildīšanu un Līguma laušanu saistītos zaudējumus un papildizdevumus .

5.3. Līgums var tikt lauzts pēc vienas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš un atlīdzinot otrai pusei visus zaudējumus, kā arī papildizdevumus, kas radušies sakarā ar Līguma laušanu.

Šis līguma punkts neattiecas uz gadījumiem, kuri norādīti punktā 5.2.

6. CITI NOTEIKUMI.

6.1. Līgumam pievienotais iznomājamā zemesgabala plāns ir Zemes nomas līguma neatņemama sastāvdaļa.

6.2. NOMNIEKS nedrīkst iznomāt zemesgabalu vai tās daļas trešajām personām.

6.3. Nepildot Līgumā minētos pienākumus IZNOMĀTĀJS un NOMNIEKS ir atbildīgi Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

6.4. Radušies strīdi par līgumsaistību neizpildi tiek risināti savstarpēji vienojoties. Gadījumā, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi tiesā.

6.5. Ja NOMNIEKS nomā no IZNOMĀTĀJA uz zemesgabala atrodošās ēkas, būves vai telpas tajās, tad zemes nomas līguma saistību neizpilde var būt par pamatu telpu un ēku nomas līgumu laušanai.

6.6 Līgums sastādīts latviešu valodā 3 eksemplāros, no kuriem divi atrodas pie IZNOMĀTĀJA, bet viens pie NOMNIEKA.

7. PUŠU REKVIZĪTI.

IZNOMĀTĀJS     NOMNIEKS

Jūrmalas pilsētas dome      

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5      

8.PUŠU PARAKSTI.

Domes pilnvarotā persona:     NOMNIEKA pilnvarotā persona:

Jūrmalas pilsētas domes     

priekšsēdētājs L.ALKSNIS

Z.V_______________________   Z.V.__________________________

paraksts      paraksts


5a.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 23.decembra lēmumu Nr.1278

ZEMES NOMAS LĪGUMS

Jūrmala         2000.gada ________________

Zemesgabala ____________________________, kadastra Nr.13000_____________ īpašnie___ _______________________________________, personas kods ______ - ______, kura vārdā uz pilnvaras pamata rīkojas _____________________________________, personas kods: _________-________ turpmāk tekstā ,,IZNOMĀTĀJS” no vienas puses un ____________________________, turpmāk tekstā ,,NOMNIEKS”, _____________________________ personā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 200__.gada ______________ lēmumu Nr.______, no otras puses, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā ,,Līgums” :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.

1.1. IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS saņem nomā līdz ________gada _______________ zemesgabalu Jūrmalā, _________________ ar platību ________ kv.m., izmantošanai _____________________________________________ un kura robežas iezīmētas šim Līgumam pievienotajā zemesgabala plānā un NOMNIEKAM dabā ierādītas un zināmas.

1.2. Uz Līgumā norādītā zemesgabala atrodas _______________________________.

2. LĪGUMSLĒDZĒJU SAISTĪBAS.

2.1. IZNOMĀTĀJS apņemas ar dotā Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi nodot NOMNIEKAM nomas lietošanā Līguma 1.punktā minēto zemes gabalu, ne ar vienu no savām darbībām nepasliktināt NOMNIEKA nomas tiesības uz visu vai jebkādu daļu no iznomātās zemes, neiznomāt visu vai jebkādu NOMNIEKAM iznomātās zemes daļu citām fiziskām vai juridiskām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt iznomāto zemi bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

2.2. NOMNIEKS apņemas:

2.2.1. Līguma 1. punkta norādīto nomā saņemto zemesgabalu izmantot tikai tiem mērķiem, kādiem tā NOMNIEKAM iznomāta saskaņā ar domes lēmumu, ievērojot LR likumā ,,Par zemes lietošanu un zemes ierīcību’’ noteiktos zemes NOMNIEKA vispārīgos pienākumus.

2.2.2. Kopt un uzturēt kārtībā nomā saņemto zemi un uz tās atrodošos mežus, daudzgadīgos stādījumus, ēkas, ceļus vai citas būves;

2.2.3. Ievērot pilsētas apbūves noteikumus: neveikt uz nomā piešķirtā zemesgabala ēku vai būvju celtniecību, pārbūvi, vai kapitālo remontu bez noteiktā kārtībā apstiprinātas projekta dokumentācijas, būvatļaujas;

2.2.4. Aizsargāt uz nomā saņemtā zemesgabala atrodošos dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu;

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA:

3.1. IZNOMĀTĀJS un NOMNIEKS vienojas, ka par iznomātās zemes lietošanu NOMNIEKS maksās IZNOMĀTĀJAM summu (nomas maksu) _______________% no kadastrālās vērtības gadā. Nomas maksas sākuma termiņš 200__.gada _____________

3.2. Maksājumus NOMNIEKS veic vienmērīgi pa ceturkšņiem, nosūtot pa pastu attiecīgo summu IZNOMĀTĀJAM uz viņa norādīto bankas kontu. Nomas maksa par 1.ceturksni tiek pārskaitīta līdz 31.martam, par 2.ceturksni līdz 15.maijam, par 3.ceturksni līdz 15.augustam, bet par 4.ceturksni līdz 15.novembrim, vai saskaņā ar rēķinā norādīto termiņu.

3.3. Nomas maksas pareizību pārbauda abas puses pēc stāvokļa uz katra gada 1.janvāri un, nepieciešamības gadījumā, izdara attiecīgas korekcijas maksājumos.

Nomas maksas pārskatīšana pēc pašvaldības iniciatīvas var notikt ne biežāk kā reizi gadā un ne retāk kā reizi divos gados.

3.4. Ja maksājumi par zemes nomu netiek veikti noteiktajos termiņos, NOMNIEKS maksā soda naudu IZNOMĀTĀJAM saskaņā ar LR likumu ,,Par nodokļiem un nodevām’’.

4. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA UN DARBĪBAS LAIKS.

4.1 Līgums stājas spēkā ar Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.

Pēc Līguma stāšanās spēkā visas iepriekšējās vienošanās, pārrunas un sarakste par līgumu zaudē savu spēku.

4.2 Gadījumā, ja kāda no līgumslēdzēju pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzējpuses tiesību pārņemējam.

4.3 Līgums izbeidzas bezierunu kārtībā un zaudē savu likumīgo spēku:

4.3.1 Beidzoties līguma termiņam, ja šis termiņš nav noteiktajā kārtībā pagarināts;

4.3.2 Ja NOMNIEKS nemaksā IZNOMĀTĀJAM zemes nomas maksu sešus mēnešus.

4.3.3 Ja zeme tiek izmantota mērķiem, kādi nav paredzēti nododot zemi nomā.

4.3.4.Pirms līguma termiņa beigām abpusējas IZNOMĀTĀJA un NOMNIEKA rakstiskā vienošanās gadījumā. 5.LĪGUMA GROZĪŠANA UN LAUŠANA.

5.1 Izmainīt Līguma noteikumus var tikai pēc abpusējas vienošanās. Līguma izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā, ja tie ir rakstiski noformēti un abu pušu parakstīti.

5.2 Līgums var tikt lauzts pēc līgumslēdzēju pušu iniciatīvas rakstiski paziņojot par to otrai līgumslēdzēju pusei trīs mēnešus iepriekš un norādot uzteikuma iemeslus:

5.2.1 ja iestājušies ,,Nepārvarama spēka’’ apstākļi, kuri darbojas ilgāk nekā sešus mēnešus.

5.2.2 ja otra līgumslēdzēja puse nepilda Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Līguma noteikumus neizpildījusī puse atlīdzina otrai pusei visus ar Līguma noteikumu neizpildīšanu un Līguma laušanu saistītos zaudējumus un papildizdevumus

5.3 Līgums var tikt lauzts pēc vienas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš un atlīdzinot otrai pusei visus zaudējumus, kā arī papildizdevumus, kas radušies sakarā ar Līguma laušanu. Šis līguma punkts neattiecas uz gadījumiem kuri norādīti punktā 5.2.

6. CITI NOTEIKUMI.

6.1 Līgumam pievienotais iznomājamā zemes gabala plāns ir Zemes nomas līguma neatņemama sastāvdaļa.

6.2 NOMNIEKS nedrīkst iznomāt zemesgabalu vai tā daļas trešajām personām.

6.3 Nepildot Līguma minētos pienākumus IZNOMĀTĀJS un NOMNIEKS ir atbildīgi Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

6.4 Radušies strīdi par līgumsaistību neizpildi tiek risināti savstarpēji vienojoties. Gadījumā, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi tiesā.

6.5 Līgums sastādīts latviešu valodā 3.eksemplāros, no kuriem divi atrodas pie IZNOMĀTĀJA, bet viens pie NOMNIEKA.

7. PUŠU REKVIZĪTI

IZNOMĀTĀJS    NOMNIEKS

PUŠU PARAKSTI

IZNOMĀTĀJA pilnvarotā persona    NOMNIEKA pilnvarotā persona

Z.V. ________________     Z.V. __________________

paraksts          paraksts