Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 29.oktobrīNr.69

Protokols Nr.25, 6.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem un Latvijas Republikas
likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1.          Novirzīt no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem 2009.gadā pašvaldības pamatbudžetā asignējumus Ls 9534 apmērā, t.sk.:

1.1.  Dubultu Evaņģēliski luteriskajai draudzei sadarbības līguma saistību segšanai baznīcas teritorijas labiekārtošanas darbu apmaksai Ls 6000 (klasifikācijas kods 08.400.2244);

1.2.  Jūrmalas pilsētas domei 14.oktobra vētras seku likvidēšanai Ls 3534 (klasifikācijas kods 04.220.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3.

2.          Samazināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no Izglītības ministrijas budžeta programmas pārskaitītās dotācijas pašvaldības pamatbudžetam par Ls 9017 (klasifikācijas kods 18.6.1.6), samazinot izdevumus mācību grāmatu iegādei pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

3.          Veikt izmaiņas 2009.gadā pašvaldības pamatbudžetā:

3.1.  samazināt pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei programmas „Izglītība” mērķim „Majoru pamatskolas 3.kārtas rekonstrukcijas pabeigšana” par Ls 12000 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3;

3.2.  palielināt pašvaldības pamatbudžeta asignējumus SIA „Jūrmalas namsaimnieks” Majoru pamatskolas sporta laukuma asfaltbetona seguma izbūvei par Ls 12000 (klasifikācijas kods 06.600.5250);

3.3.  samazināt asignējumus Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei no valsts budžeta transfertiem pedagogu atalgojumam par Ls 35242 (klasifikācijas kods 09.810.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības izglītības iestādēm atlaišanas pabalstu un kvalitātes piemaksu izmaksu nodrošināšanai pedagogiem saskaņā ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu;

3.4.  samazināt asignējumus Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei, kas paredzēti darbinieku mēneša amatalgu izmaksai par Ls 3690 (klasifikācijas kods 09.810.1119), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas peldēšanas skolai treneru atalgojuma nodrošināšanai Ls 3690, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119                                                      Ls 2974;

09.510.1210              Ls 716.

4.          Palielināt 2009.gada pamatbudžeta ieņēmumus no iekasētajām soda naudām par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem par Ls 10000 (klasifikācijas kods 10.1.4.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot atskaitījumu veikšanai Ceļu satiksmes drošības direkcijai Ls 10000 (klasifikācijas kods 03.140.2279).

5.          Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem pašvaldību budžetā saņemtajiem valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem par Ls 15000 (klasifikācijas kods 18.6.9.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” Ls 15000 (klasifikācijas kods 10.200.1150) bezdarbnieku nodarbinātībai.

6.          Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem pašvaldību budžetā saņemtajiem valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem par Ls 9762 (klasifikācijas kods 18.6.9.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Slokas pamatskolai Ls 9762 bezdarbnieku apmācībai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119                                                      Ls 3239;

09.210.1210                                                      Ls 780;

09.210.2231                                                      Ls 51;

09.210.2214                                                      Ls 10;

09.210.2311                                                      Ls 658;

09.210.2312                                                      Ls 348;

09.210.2322                                                      Ls 93;

09.210.2352                                                      Ls 85;

09.210.2370                                                      Ls 234;

09.210.5233                                                      Ls 126;

09.210.6460                                                      Ls 3468;

09.210.2355                                                      Ls 110;

09.210.5121              Ls 560.

7.          Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldības budžetā par Eiropas savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 184145 (klasifikācijas kods 18.8.1.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanai Ls 184145, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.120.6460              Ls 146400;

04.120.2312              Ls 10500;

04.120.2112              Ls 9955;

04.120.1150              Ls 13529;

04.120.1210              Ls 3172;

04.120.2234              Ls 589.

8.          Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus valsts budžeta transfertiem Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai par Ls 17318, t.sk.:

8.1.  palielināt ieņēmumus kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldību budžetā par Eiropas savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 16727 (klasifikācijas kods 18.8.1.2);

8.2.  palielināt kapitālo izdevumu transfertus pašvaldību budžetā par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 591 (klasifikācijas kods 18.8.2.2);

8.3.  novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 17318 (klasifikācijas kods 09.210.5250) Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei projekta „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošanai.

9.          Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 14160, t.sk.:

9.1.  PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” no citiem ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem par Ls 4600 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 4600 aprūpes centra iemītnieku pensijas daļu izmaksām un uzturēšanas izdevumiem, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.200.6470                                                      Ls 4600;

10.200.5238                                                      Ls -700;

10.200.2354                                                      Ls -370;

10.200.5121                                                      Ls 700;

10.200.2242              Ls 370;

9.2.  Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei no ieņēmumiem par nomu par Ls 1936 (klasifikācijas kods 21.3.8.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1936 iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.810.1150                                                      Ls 472;

09.810.1210                                                      Ls 114;

09.810.2242                                                      Ls 180;

09.810.2322                                                      Ls 630;

09.810.2354                                                      Ls 204;

09.810.2512                                                      Ls 336;

9.3.  Sākumskolai „Taurenītis” no pārējiem ieņēmumiem par izglītības pakalpojumiem par Ls 2847 (klasifikācijas kods 21.3.5.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2847 pagarinātās dienas grupas pedagogu atalgojumam, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119                                                      Ls 2294;

09.210.1210                                                      Ls 553;

9.4.  Pumpuru vidusskolai no pārējiem ieņēmumiem par izglītības pakalpojumiem par Ls 1501 (klasifikācijas kods 21.3.5.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1501 pagarinātās dienas grupas pedagogu atalgojumam, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119                                                      Ls 1209;

09.210.1210                                                      Ls  292;

9.5.  Jūrmalas sākumskolai „Atvase” no pārējiem ieņēmumiem par izglītības pakalpojumiem par Ls 1276 (klasifikācijas kods 21.3.5.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1276 pagarinātās dienas grupas pedagogu atalgojumam un mācību līdzekļu iegādei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119                                                      Ls 970;

09.210.1210                                                      Ls 234;

09.210.2370                                                      Ls 72;

9.6.  Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolai no ieņēmumiem par nomu par Ls 2000 (klasifikācijas kods 21.3.8.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2000 izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2262                                                      Ls -250;

09.210.2312                                                      Ls -13;

09.210.2353                                                      Ls -250;

09.210.2355              Ls -300;

09.210.2212              Ls 150;

09.210.2224              Ls 130;

09.210.2370              Ls 100;

09.210.2221              Ls 2433.

10. Samazināt 2009.gadā plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2010.gada 1.janvāri par Ls 5006, t.sk.:

10.1.            Majoru pamatskolai par Ls 2433, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2433 iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1150                                                      Ls 320;

09.210.2213                                                      Ls 36;

09.210.2221                                                      Ls 1057;

09.210.2234                                                      Ls 50;

09.210.2244                                                      Ls 160;

09.210.2312                                                      Ls 150;

09.210.2322                                                      Ls 260;

09.210.2370                                                      Ls 200;

09.210.2390                                                      Ls 200;

10.2.            Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai par Ls 1800, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1800 iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.110.1227                                                      Ls 1000;

03.110.2212                                                      Ls 300;

03.110.2214              Ls 200;

03.110.2243              Ls 300;

10.3.            Slokas pamatskolai par Ls 773, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 773 izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2243                                                      Ls 413;

09.210.2235                                                      Ls 60;

09.210.2352              Ls 300.

11. Veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta kredītrīkotāju tāmēs 2009.gadā saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2., 3., 4. un 5.pielikumu, attiecīgi precizējot 6., 7., 8., 10., 11., 12., 16., 17. un 21.pielikumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3.

12. Neatbalstīt budžeta izpildītāju iesniegtos grozījumus tāmēs saskaņā ar 6.pielikumu un izdevumu samazinājumu novirzīt uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem.

13. Samazināt speciālā budžeta atlikumu sākumskolas „Atvase” ziedojumiem un dāvinājumiem uz 2010.gada 1.janvāri par Ls 757, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2361                                                      Ls -250;

09.210.5238                                                      Ls 527;

09.210.5121                                                      Ls 130;

09.210.2312              Ls 350.

14. Veikt izmaiņas 2009.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu, attiecīgi precizējot 12.pielikumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3.

15. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2009.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/414 un Nr.1.1-14/452 veiktās izmaiņas tāmēs, t.sk.:

- mērķdotāciju tāmēs:

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1210

Ls -3096;

09.210.1119

Ls 1950;

09.210.1149

Ls 1146.

Slokas pamatskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1210

Ls -4253;

09.210.1119

Ls 4253.

- pamatbudžeta tāmēs:

Pumpuru vidusskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2312

Ls -966;

09.210.2243

Ls 966.

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.312.2212

Ls -117;

03.312.2214

Ls -96;

03.312.2223

Ls -26;

03.312.2224

Ls -15;

03.312.2354

Ls 213;

03.312.2221

Ls 41.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

 

 1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada

29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.69

(protokols Nr.25, 6.punkts)

 

Valsts līdzekļu samazinājums mācību grāmatu iegādei 2009.gadā

 

Nr.

p.k.

Iestādes nosaukums

VFK/EKK

Summa

Ls

1.

Slokas pamatskola

09.210.5233

-629

2.

Majoru pamatskola

09.210.5233

-742

3.

Alternatīvā skola

09.210.5233

-261

4.

Vaivaru pamatskola

09.210.5233

-297

5.

Valsts ģimnāzija

09.210.5233

-901

6.

Kauguru vidusskola

09.210.5233

-1226

7.

Pumpuru vidusskola

09.210.5233

-1174

8.

Jaundubultu vidusskola

09.210.5233

-518

9.

Lielupes vidusskola

09.210.5233

-433

10.

Mežmalas vidusskola 

09.210.5233

-776

11.

Sākumskola „Atvase”

09.210.5233

-530

12.

Sākumskola „Taurenītis”

09.210.5233

-212

13.

Vakara vidusskola

09.210.5233

-696

14.

Izglītības pārvalde

09.210.5233

-622

 

Kopā

 

-9017

 2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada

29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.69

(protokols Nr.25, 6.punkts)

 

Izmaiņas 2009.gadā kredītrīkotāju pamatbudžeta tāmēs

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Pamatbudžets

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

(VFK.EKK)

Jūrmalas bibliotēku apvienība

 

 

220

 

 

 

220

 

 

08.210.2223

220

Līdzekļu ekonomija elektroenerģijas izdevumiem, sakarā ar pastiprinātu kontroli

08.210.2244

220

Lai samazinātu bibliotēku uzturēšanas izdevumus, tiks lauzts nomas līgums ar aprūpes centru par bērnu bibliotēkas nomu Strēlnieku prospektā. Līdz ar to administrācija pārcelsies uz Slokas bibliotēku un grāmatvedībai nepieciešams ielikt durvis (patreiz kabinetus atdala ailes)

Majoru kultūras nams

 

1226

 

 

1226

 

 

08.620.2279

1226

Līdzekļu ekonomija pasākumu nomai un autortiesību apmaksai

08.230.2221

1226

Augsto tarifu un nepabeigtā remonta dēļ nepieciešami papildus līdzekļi apkures izdevumiem

PI „Sprīdītis”

 

1620

 

 

1620

 

 

10.700.2221

1620

Līdzekļu ekonomija izdevumiem par apkuri ACB „Paspārne”

10.700.2223

1620

Papildus līdzekļi elektroenerģijas apmaksai ACB „Paspārne”

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

 

13224

 

 

13224

 

 

10.400.2363

5585

Precizēti līdzekļi EKK 2363 bērnu un skolēnu sociālajai ēdināšanai.

Piezīme: 02.09.2009. izglītības pārvalde iesniedza aprēķinu par nepieciešamajiem papildus līdzekļiem Ls 4292 apmērā, lai nodrošinātu 5-to klašu 49 skolēnu sociālajai ēdināšanai 

10.400.6450

5585

Papildus līdzekļi pabalsta izmaksai vecākiem, kura bērnam netiek nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības iestādē

 

09.100.2263

1575

Precizēti līdzekļi zemes nomai p.i.i. „Saulīte”

09.100.2261

1575

Papildus līdzekļi telpu nomai p.i.i. „Katrīna” Ls 495; p.i.i. „Rūķītis” Ls 1080 (no 2009.g. PVN 21%)

 

09.210.2222

3246

Precizēti ūdens patēriņa izdevumi pēc ūdensskaitītāju uzstādīšanas

09.210.2312

2831

Papildus atvērtajai grupai p.i.i. „Zvaniņš”:

inventāra iegāde līdz Ls 150, t.sk.

garderobes skapīši 8gb.*Ls 150=1200Ls

plaukti rotaļlietu uzglabāšanai 9gb.*Ls 45=Ls 405;

bērnu galdiņi 22gb.*Ls 32=Ls 704;

bērnu krēsliņi 22gb.*Ls 12.50=Ls 275;

skapis mazgāšanas inventāra uzglabāšanai Ls 80;

plaukti zobu birstīšu, trauciņu glabāšanai2gb*Ls 60=Ls 120; paklājs Ls 47

 

09.210.2223

1254

Precizēti izdevumi elektroenerģijas izdevumiem

09.210.2361

1412

Papildus atvērtajai grupai p.i.i. „Zvaniņš”:

mīkstais inventārs, t.sk.

Matrači 24gb.*Ls 12.50=Ls 300;

Frotē dvieļi 50gb.*Ls 1.20=Ls 60;

Linu dvieļi 55gb.*Ls 1=Ls 55;

Segas 24gb.*Ls 8=Ls 192;

Spilveni 24gb.*Ls 7.54=Ls 181;

Gultas veļas komplekti 48gb.*Ls 13=Ls 624

 

09.210.2322

373

Līdzekļu pārdale degvielas izdevumiem

09.210.5232

630

Papildus atvērtajai grupai p.i.i. „Zvaniņš”:

inventāra iegāde virs Ls 150, t.sk.

divstāvu gultas sienas skapjos

3 komplekti*Ls 210=Ls 630

 

09.210.2244

250

Precizēti iestādes uzturēšanas izdevumi

09.210.2370

200

Papildus atvērtajai grupai p.i.i. „Zvaniņš”:

mācību līdzekļu un rotaļlietu iegādei

 

 

 

 

09.210.2352

50

Papildus atvērtajai grupai p.i.i. „Zvaniņš”:

saimniecības materiālu iegādei

 

09.100.2241

170

Līdzekļu pārdale no telpu remontu izdevumiem remontmateriālu iegādei, jo kosmētisko remontu p.i.i. „Madara” veiks bezdarbnieki

09.100.2351

170

Remontmateriāli kosmētiskā remonta veikšanai lietvedības un medicīnas kabinetos: krāsa sienām 20l, špaktelis 15kg, griestu krāsa 20l, otas, rullīši

 

09.510.2370

30

Līdzekļu ekonomija no mācību materiālu iegādēm

09.510.2322

150

Jauno dabas draugu centrs tiek apkurināts, izmantojot dīzeļdegvielu. Papildus līdzekļi nepieciešami gan 2008.gada decembra rēķina segšanai, gan jaunajai apkures sezonai

 

09.510.2311

120

Līdzekļu ekonomija no kancelejas preču iegādēm

 

 

 

 

09.510.2242

621

Apdrošināšanas polišu OCTA un KASKO iepirkuma rezultātā, precizēti līdzekļi autobusa uzturēšanai

09.510.2322

621

Papildus degvielas iegādei. Autobuss tiek izmantots, lai nodrošinātu izglītības iestāžu mācību braucienus, piedalītos starppilsētu skolu pasākumos, konkursos, sporta sacensībās

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas vispārējās izglītības iestādēs”

 

 

8558

 

 

8558

 

Konta Nr.  LV94TREL9813051130000

09.210.5250

8558

Saskaņā ar 2009.gada 10.jūnija vienošanos par ERAF projekta īstenošanu Nr. 2009/0040/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/093 finansējuma ietvaros ir paredzēti administratīvie izdevumi, kas budžetu sastādot, nebija zināms, līdz ar to ir nepieciešama finansējuma pārdale no kapi-tālajiem izdevumiem uz uzturēšanas izdevumiem

09.210.1150

5397

Darba samaksa administrācijai un projekta īstenošanā iesaistītajam personālam (pamatojums – noslēgtie uzņēmuma līgumi)

 

 

 

 

09.210.1210

1301

VSAOI (24,09%)

 

 

 

 

09.210.2213

100

Interneta pakalpojumi (8darbin.*Ls 12.50*5mēn.)

 

 

 

 

09.210.2212

200

Vietējo sarunu apmaksa (8darbin.*Ls 25*5mēn.)

 

 

 

 

09.210.2214

660

Mobilo sarunu apmaksa (8darbin.*Ls 16.50*5mēn.)

 

 

 

 

09.210.2239

280

Tipogrāfijas un publikācijas izmaksas

 

 

 

 

09.210.2390

300

Afišas, vizītkartes, informatīvie bukleti, reprezentācijas

 

 

 

 

09.210.2312

320

Informatīvās plāksnes 16gb.*Ls 20

Jūrmalas pilsētas dome

 

37759

 

 

37759

 

 

08.220.5250

15275

Programma: Atpūta, kultūra un reliģija (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 6.pielikums)

Mērķis: Aspazijas mājas restaurācija Z.Meierovica prospektā 18/20

Paskaidrojums: 2009.gadā tiks veikti tikai teritorijas labiekārtošanas darbi, lai varētu uzstādīt pieminekli

04.510.5250

15275

Programma: Ekonomiskā darbība (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 6.pielikums)

Mērķis: Turaidas ielas posmā no pludmales līdz Lienes ielai un Aizkraukles ielas rekonstrukcija

Paskaidrojums: iztrūkstošie līdzekļi ielu rekonstrukcijas būvdarbu apmaksai. 9.jūlijā tika iedalīti budžeta līdzekļi Ls 857936 apmērā, bet 13.augustā noņemti kredītlīdzekļi šim mērķim Ls 999361 apmērā. Šo darbību rezultātā radās iztrūkums rēķina apmaksai

 

 

08.220.5250

1098

Programma: Atpūta, kultūra un reliģija (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 6. pielikums)

Mērķis: Aspazijas mājas restaurācija Z.Meierovica prospektā 18/20

Paskaidrojums: 2009.gadā tiks veikti tikai teritorijas labiekārtošanas darbi, lai varētu uzstādīt pieminekli

 

04.510.2312

1098

Programma: Ekonomiskā darbība (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 6.pielikums)

Mērķis: Barjeru uzstādīšana

 Paskaidrojums: nepieciešamie līdzekļi jaunu ceļa barjeru uzstādīšanai Strēlnieku prospektā pie nama Kalēju ielā 1 liters 2

 

 

08.120.2390

140

Programma: Austrumcīņas (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 16. pielikums)

Mērķis: Jūrmalas atklātais čempionāts

Paskaidrojums: plānotie līdzekļi balvu iegādēm netika izlietoti – līdzekļu ekonomija

08.120.2231

140

Programma: Austrumcīņas (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 16. pielikums)

Mērķis: Jūrmalas atklātais čempionāts

Paskaidrojums: ieekonomētie līdzekļi no balvu iegādēm tika novirzīti organizēšanas izdevumiem

 

 

04.730.2390

21

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 10.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas Spa buklets

 Paskaidrojums: Ieekonomēti līdzekļi

 

04.730.7712

21

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 10.pielikums)

  Mērķis: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos projekta “Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju/ViSoEst by bike” ietvaros

Paskaidrojums: Jānomaina pozīcija, lai var apmaksāt dalības maksas avansu izstādēs “Matka 2010” Somijā un “Vakantieburs 2010”

 

 

04.730.2239

190

Programma: Pārējie pakalpojumi (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 10. pielikums)

Mērķis: www.jurmala.lv reklāmas banera izgatavošana un ievietošana Latvijas (www.meeting.lv, www.eiropa.lv, u.c.) un ārvalstu tūrisma un ziņu portālos, un reklāmas dažādos tūrisma izdevumos

Paskaidrojums: Ieekonomēti līdzekļi

04.730.7712

190

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 10.pielikums)

  Mērķis: Dalība tūrisma zstādēs un gadatirgos projekta “Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju/ViSoEst by bike” ietvaros

Paskaidrojums: Jānomaina pozīcija, lai var apmaksāt dalības maksas avansu izstādēs “Matka 2010” Somijā un “Vakantieburs 2010”

 

 

04.730.2214

200

Programma: Pārējie pakalpojumi (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 10.pielikums)

Mērķis: Par telefona pārtēriņiem

Paskaidrojums: Fnansējums ir ieekonomēts

04.730.7712

200

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 10.pielikums)

  Mērķis: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos projekta “Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju/ViSoEst by bike” ietvaros

Paskaidrojums: Jānomaina pozīcija, lai var apmaksāt dalības maksas avansu izstādēs “Matka 2010” Somijā un “Vakantieburs 2010”

 

 

04.730.2312

400

Programma: Pārējie pakalpojumi (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3- 10.pielikums)

Mērķis: Kultūras tūrisma produkts – Jūrmalas šaurākā vieta

Paskaidrojums: šo aktivtāti plānots virzīt uz nākamā gada budžetu

04.730.7712

400

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 10.pielikums)

  Mērķis: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos projekta “Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju/ViSoEst by bike” ietvaros

Paskaidrojums: Jānomaina pozīcija, lai var apmaksāt dalības maksas avansu izstādēs “Matka 2010” Somijā un “Vakantieburs 2010”

 

 

04.730.2312

700

Programma: Pārējie pakalpojumi (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 10.pielikums)

Mērķis: Tūrisma informatīvās ceļa norādes autotransportam

Paskaidrojums: Šogad uzstādīsm mazāk zīmes, pārējām finansējumu paredzēsim 2010.gada budžetā

04.730.7712

700

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 10.pielikums)

  Mērķis: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos projekta “Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju/ViSoEst by bike” ietvaros

Paskaidrojums: Jānomaina pozīcija, lai var apmaksāt dalības maksas avansu izstādēs “Matka 2010” Somijā un “Vakantieburs 2010”

 

 

04.730.2239

237

Programma: Pārējie pakalpojumi (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 10.pielikums)

Mērķis: Tūrisma informatīvās ceļa norādes autotransportam

Paskaidrojums: Šogad uzstādīsim mazāk zīmes, pārējām finansējumu paredzēsim 2010.gada budžetā

04.730.7712

237

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 10.pielikums)

  Mērķis: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos projekta “Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju /ViSoEst by bike” ietvaros

Paskaidrojums: Jānomaina pozīcija, lai var apmaksāt dalības maksas avansu izstādēs “Matka 2010” Somijā un “Vakantieburs 2010”

Konta Nr. LV84PARX0002484572001

01.320.2275

404

Ekonomikas nodaļa

Mērķis: Līdzekļi ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu ieviešanai (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 7.pielikums)

 

 

 

Konta Nr. LV57PARX0002484572002

 

 

 

01.110.1210

87

Sociālā nodokļa apmaksai projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodarbināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” vadītājam

 

 

 

 

01.110.2322

317

Degvielas izdevumu segšanai projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodarbināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros

Konta Nr. LV84PARX0002484572001

05.400.2312

1

Vides nodaļa

Mērķis: Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 12.pielikums)

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija

05.600.7712

1

Vides nodaļa

Mērķis; Dalības maksa ICLEI (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 12.pielikums)

Paskaidrojums: papildus līdzekļi rēķina apmaksai

 

03.110.2311

1000

Līdzekļu ekonomija vienreizējo gada caurlaižu iegādes izdevumiem

06.600.2279

1000

Mērķis: Inventarizācijas lietu, kadastra izziņu u.c. dokumentu pasūtīšana VZD objektiem, kas ierakstāmi Zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 9. pielikums)

Paskaidrojums: līdzekļi kadastra izziņu apmaksai

 

08.300.2279

91

Programma: Sabiedrības integrācijas programmas realizācija (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 -17.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas diabētu biedrības bukletu līdzfinansējums

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija

08.300.2279

90

Programma: Sabiedrības integrācijas programmas realizācija (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 17.pielikums)

Mērķis: Sabiedrības integrācijas projekta „Vēstures lapaspuses šķirstot atceramies – lai neaizmirst”

Paskaidrojums: līdzekļi rēķina apmaksai

 

 

 

 

08.300.2279

1

Programma: Publisko attiecību veicināšanas pasākumi (Jūr-malas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo notei-kumu Nr.3 – 17.pielikums) Mērķis: Komunikācijas pilnve-idošanas konsultācijas Paskaidrojums: „Visual Solutions” rīcības plāna izstrādei nepieciešamie naudas līdzekļi

 

06.600.2243

1229

Programma: Autobusu pieturu nojumju un atkritumu urnu krāsošana (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 11.pielikums)

06.600.5239

1229

Mērķis: Autobusu pieturu aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 11.pielikums)

Paskaidrojums: trūkstošie līdzekļi autobusu pieturu nojumju un soliņu kapitālajam remontam

 

01.320.2275

137

Mērķis: Līdzekļi ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu ieviešanai (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 7.pielikums)

Paskaidrojums: naudas līdzekļu ekonomija

01.320.2279

20

Mērķis: Statistikas pirkšana (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 7. pielikums)

Paskaidrojums: rēķina apmaksai

 

 

 

 

01.320.2231

117

Mērķis: Izdevumi izglītības pasākumiem (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 7.pielikums)

Paskaidrojums: rēķina apmaksai

 

08.120.2341

40

Programma: Citi (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 16.pielikums)

Mērķis: Latvijas čempionāta posms veikbordā

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija no zāļu iepirkšanas izdevumiem

08.120.2279

40

Programma: Citi (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 16.pielikums)

Mērķis: Latvijas čempionāta posms veikbordā

Paskaidrojums: rēķina apmaksai par medicīnas pakalpojumu

 

08.120.2279

1

Programma: Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2009.g. (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 16.pielikums)

Mērķis: pasaules kausa sacensības pludmales volejbolā

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija

08.120.2390

1

Programma: Mākslas vingrošana (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 -16.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes

Paskaidrojums: rēķina apmaksai

 

09.210.2241

512

Mērķis: Skolu avārijas remonta darbi (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 6.pielikums)

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija

09.210.2351

512

Mērķis: Skolu remontmateriāli (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 6.pielikums)

Paskaidrojums: krāsas iegāde Lielupes vidusskolai no SIA „Jūrmalas nams”

Konta Nr. LV57PARX0002484572002

01.110.1111

2650

Līdzekļu ekonomija no deputātu darba algas.

Ekonomija radās samazinoties deputātu darba algas apmēram atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 16.jūlija lēmumam Nr.563 un sastāda Ls 1293, kā arī deputāts Juris Visockis ir atteicies no deputātu algas Ls 1357

01.110.1112

2650

Komisijas un administrācijas darbinieku mēneša atalgojumam.

Atalgojums ir palielinājies atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 16.jūlija lēmumam Nr.563 1.punkta 1.3 apakšpunktam, kas nosaka, ka Jūrmalas pilsētas domes komiteju priekšsēdētājiem par komitejas sēdes vadīšanu ir paredzēta papildus atlīdzība Ls 300, kopa Ls 2650

 

01.110.2252

9700

Informācijas sistēmu licenču nomas un uzturēšanas izdevumi – sarunu procedūrā piegādātājs pazemināja cenas, kas kopumā samazināja prognozēto summu

01.110.5238

9700

2008. un 2009.gadā netika iegādāti jauni datori. 2005.gadā iegādātā tehnika (serveri, darba stacijas) ir morāli novecojusi un prasa lielus ieguldījumus

 

08.120.2390

59

Programma: Bokss/kikbokss (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 16.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas kauss 2009 KIK un TAI boksā

Paskaidrojums: tā kā balvas tiks iegādātas mazāk, rodas līdzekļu ekonomija

08.120.2279

59

Programma: Bokss/kikbokss (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 16.pielikums)

Mērķis: LR 2009.g. jauniešu un skolēnu meistarsacīkstes boksā

Paskaidrojums: dalībai Jauniešu un skolēnu meistarsacīkstēs boksā

 

 

08.120.2261

400

Programma: Austrumcīņas (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 16.pielikums)

Mērķis: „Jūrmalas kauss 2009” Starptautiskais karatē čempionāts

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija izdevumiem par zāles īri

 

08.120.2390

400

Programma: Austrumcīņas (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 16.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas atklātais čempionāts austrumu cīņās

Paskaidrojums: čempionāta austrumu cīņās balvu iegādei

 

08.120.2262

300

Programma: Austrumcīņas (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 16.pielikums)

Mērķis: „Jūrmalas kauss 2009” Starptautiskais karatē čempionāts

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija transporta izdevumiem

 

08.120.2279

300

Programma: Austrumcīņas (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 16.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas atklātais čempionāts austrumu cīņās

Paskaidrojums: čempionāta austrumu cīņās organizatoriskajiem izdevumiem

 

06.600.2239

2000

Līdzekļu ekonomija, jo netiks izmantoti visi sludinājumiem paredzētie naudas līdzekļi

06.600.2279

2000

Papildus īpašuma vērtēšanai, dokumentu sagatavošanai – līgums Nr. 1.1-16.4.3/32 ar „Arco Real Estate” (līgumsaistību izpildei)

 

09.210.2241

4

Mērķis: Skolu avārijas remonta darbi (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 6.pielikums)

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija, jo neprecīzi ieplānota maksājuma summa

09.210.2351

4

Mērķis: Skolu remontmateriāli (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 6.pielikums)

Paskaidrojums: SIA „Jūrmalas nams” krāsas iegāde Lielupes vidusskolai saskaņā ar pavadzīmi Nr. AET353267

 

 

06.600.5239

172

Programma: Lieldienu noformējums (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 14.pielikums)

Mērķis: Jaunu telpisku dekoratīvu elementu izgatavošana, to montāža un demontāža (Vides mākslas akcija „Lieldienu ola”)

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija, jo uzņēmums „Siteks”  piešķīra lielākas atlaides dekoratīvo elementu iegādei

06.600.2279

1

Programma: Lieldienu noformējums (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 14.pielikums)

Mērķis: Agrāk izgatavoto telpisko dekoratīvo elementu iesaiņošana un glabāšana (Vides mākslas akcija „Lieldienu ola”)

Paskaidrojums: trūkstošie naudas līdzekļi tāmes „Lieldienu svētku noformējumam Jūrmalas pilsētā 2009.gadam” apmaksai  SIA „Gurita”

 

 

 

 

06.600.2279

171

Programma: Ziemassvētku noformējums (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 14.pielikums)

Mērķis: Pilsētas dekoratīvais svētku apgaismojums

Paskaidrojums: trūkstošie naudas līdzekļi pilsētas dekoratīvā apgaismojuma nodrošināšanai

 

08.620.2279

198

Programma: Domes līdzfinansējums kultūras un izklaides pasākumiem (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 18.pielikums)

Mērķis: konkursa „Jaunais vilnis” organizēšanai Dzintaru koncertzālē

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija

08.620.2231

198

Programma: Valsts svētki un atceres dienu pasākumi, patriotiskā audzināšana (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 18.pielikums)

Mērķis: Fotostudijas „Aspazija” izstādes eksponēšana Liepājā, Jūrmalas 50.gadadienai

Paskaidrojums: rēķina apmaksai

 

04.220.5269

300

Pozīcija: Mežu un ielu apstādījumu atjaunošana (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 8.pielikums)

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija no stādu iegādēm (jauno mežu stādīšana)

04.220.2244

600

Pozīcija: Nokaltušo un avārijas koku ciršana” (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 8.pielikums)

Paskaidrojums: papildus līdzekļi 14.oktobra vētras seku likvidēšanai

 

 

04.220.2279

300

Pozīcija: Citi maksājumi (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 8.pielikums)

Paskaidrojums: ekonomija no mežsaimniecības daļas dokumentu aprites (ciršanas apliecinājumi, zemes situāciju plāni, transformācijas atļaujas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulduru kultūras nams

 

335

 

 

335

 

 

08.620.1148

335

Līdzekļu pārdale no prēmijām un naudas balvām

08.230.2222

126

Papildus līdzekļi izdevumiem par ūdeni un kanalizāciju

 

 

 

 

08.230.2221

209

Papildus līdzekļi izdevumiem par apkuri

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

 

3

 

 

3

 

 

03.110.2355

1

Līdzekļu pārdale no datortehnikas uzturēšanas materiāliem

03.110.2354

3

Tāmes izlīdzināšanai nepieciešamā summa (transportlīdzekļu remontmateriāli)

 

03.110.2364

1

Līdzekļu pārdale no izdevumiem par formas tērpiem

 

 

 

 

03.110.2239

1

Līdzekļu pārdale no pakalpojumu apmaksas

 

 

 

Jūrmalas Alternatīvā skola

 

1570

 

 

1570

 

 

09.210.1149

704

Piemaksas no vadības līgumiem tiek pārceltas uz brīvpusdienām

 

10.400.2363

1260

Pamatojoties uz vecāku iesniegumiem par brīvpusdienu piešķiršanu

 

09.210.1147

20

Piemaksas par papildu darbu tiek pārcelti uz brīvpusdienu apmaksu

 

 

 

 

09.210.2275

536

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem tiek pārcelti uz brīvpusdienu apmaksu

 

 

 

 

09.210.2222

300

Vasarā pirmsskolas iestādē tika uzstādīts skaitītājs zālāja laistīšanai ar lētāku tarifu, ietaupot līdzekļus no ūdens un kanalizācijas  izdevumiem

 

09.210.2223

300

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

 

09.210.2279

10

Ekonomija, jo ūdens analīzes ir iespēja veikt katru otro gadu

09.210.2322

10

Parāds par degvielu

Jūrmalas vakara vidusskola

 

2095

 

 

2095

 

 

09.210.1147

424

Programmā „Ozols” atvaļinājumu nauda veidojas EKK 1119. Direktores atvaļinājumam paredzētā summa jāpārkārto uz EKK 1119

 

09.210.1119

2095

Algu izmaksām tehniskajiem darbiniekiem

 

09.210.1149

1291

Programmā „Ozols” pedagogu atvaļinājumu nauda veidojas EKK 1119. Pedagogu atvaļinājumiem paredzētā summa jāpārkārto uz EKK 1119

 

 

 

 

 

09.210.1221

380

Līdzekļu ekonomija no slimību naudām. Gada sākumā slimību naudas tiek plānotas no EKK 1119, tāpēc jāveic pārkātojums

 

 

 

 

Jūrmalas mākslas skola

 

1100

 

 

1100

 

 

09.510.1147

249

Programmā „Ozols” atvaļinājumu nauda veidojas EKK 1119. Direktores atvaļinājumam paredzētā summa jāpārkārto uz EKK 1119

09.510.1119

1100

Algu izmaksām

 

09.510.1149

851

Programmā „Ozols” pedagogu atvaļinājumu nauda veidojas EKK 1119. Pedagogu atvaļinājumiem paredzētā summa jāpārkārto uz EKK 1119

 

 

 

Labklājības pārvalde

 

28339

 

 

28339

 

 

10.910.2312

27

Līdzekļu pārdale no inventāra iegādēm

10.910.2224

27

Piešķirtais finansējums ir nepietiekams, lai nosegtu atkrituma izvešanas rēķinus par 2009.gadu. Atkritumu izvešanai paredzētajā kodā tiek veikti arī asenizācijas pakalpojumi, gada sākumā jau tas tika izdarīts, tāpēc ir izveidojies nepietiekams finansējums šajā kodā. Gada beigās tiks pasūtīti asenizācijas pakalpojumi, par kuriem tiks apmaksa veikta 2010.gadā

 

10.910.2321

4

Līdzekļu ekonomija no kurināmā izdevumiem

10.910.2239

67

Labklājības pārvaldē nav pieejams pilsētas ūdensvads un esošās laboratorijas analīzes liecina, ka pieejamais ūdens no vietējā urbuma-spices dzeršanai nav lietojams, taču piešķirtais finansējums ir nepietiekams par Ls 67, lai nodrošinātu Labklājības pārvaldes darbiniekus ar dzeramo ūdeni

 

10.910.2261

55

Telpu noma netiek izmantota esam atteikušies no garāžas nomas pārvaldes automašīnām, finansējumu nepieciešams novirzīt dzeramā ūdens iegādei Labklājības pārvaldes darbiniekiem

 

 

 

 

10.910.2355

8

Līdzekļu ekonomija no datortehnikas uzturēšanas materiālu izmaksām

 

 

 

 

10.700.6430

1500

Programma: „Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „Apbedīšanas pabalsts”.

Paskaidrojums: Sociālās situācijas gaita nosaka - pabalsti apbedīšanas izdevumu segšanai nav pieprasīti , bet , sakarā ar klientu skaita pieaugumu (salīdzinot ar 2008.gadu 2 reizes) nepieciešams papildus finansējums mērķim ’’Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai ‘’

10.700.6259

1500

Programma: „Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai”.

Paskaidrojums: Sakarā ar klientu skaita pieaugumu, klientiem sniegto konsultāciju skaits pieaudzis par 158% (1228 personām), pieņemto deklarāciju skaits pieaudzis par 133% (411 ģimenēm), atsevišķu sociālo situāciju risinājumam, nepieciešams papildus finansējums.

 

 

10.400.6470

230

Programma: „Atbalsts ģimenēm ar bērniem” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „Pabalsts aizbildņiem”.

Paskaidrojums: Aizbildnībā esošie bērni sasnieguši pilngadību, tāpēc radusies ekonomija.

10.700.6470

230

Programma: „ Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „Pabalsts aizgādībā esošām pieaugušām personām (garīga rakstura slimnieki)”.

Paskaidrojums: Uz 2009.gada budžeta sastādīšanas brīdi 2008.gadā bija Ls 30 personai (aizgādnim), taču pēdējā budžeta skatījumā tika noteikts pabalsta apmērs Ls 50 personai, tāpēc ir nepieciešamas papildus finansējums

 

 

10.200.6253

2000

Programma: „Atbalsts gados veciem cilvēkiem” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „Pabalsts pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādei”.

Paskaidrojums: - gados vecie cilvēki pabalstu pārtikai pieprasa mazāk kā plānots.

10.700.6253

2000

Programma: „ Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „ Pabalsts pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādei”.

Paskaidrojums: Līdz 2009.gada 1.oktobrim trūcīgas ģimenes statuss ir piešķirts par 958 personām vairāk kā 2008.gadā uz šo laiku (pieaugums 201%).

 

 

10.600.6270

7700

Programma: „Mājokļa atbalsts” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „Dzīvokļa pabalsts apkures sezonā”

Paskaidrojums: Ar dzīvokļa pabalstam piesaistītajām pakalpojumu sniedzēju organizācijām, t.i. SIA „Jūrmalas siltums’’ un  SIA „Jūrmalas namsaimnieks’’, tiks slēgtas vienošanās par 2009.gadā piešķirto dzīvokļa pabalstu iedzīvotājiem apmaksu 2010.gadā, jo lai ievērotu MK noteikumus Nr.857 nepieciešams papildus finansējums personām pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās dzīvojamās platības īres maksas segšanai mērķim „Īres maksa par īrētiem dzīvokļiem bāreņiem’’

 

10.600.6255

7700

Programma: „Mājokļa atbalsts” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „ Īres maksa par īrētiem dzīvokļiem bāreņiem’’

Paskaidrojums: Lai ievērotu MK noteikumus Nr.857 (15.11.2005.), kuri nosaka, garantijas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir nepieciešams papildus finansējums dzīvojamās platības īrei šīm personām, līdz pašvaldības dzīvojamās telpas piešķiršanai. Gada sākumā šis pabalsts bija paredzēts 38 personām, pašreiz pieaudzis līdz 63 personām.

 

10.600.6270

12000

Programma:„Mājokļa atbalsts(2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „ Dzīvokļa pabalsts apkures sezonā”

Paskaidrojums: Ar dzīvokļa pabalstam piesaistītajām pakalpojumu sniedzēju organizācijām, t.i. „SIA „Jūrmalas siltums’’ un  SIA ‘’Jūrmalas namsaimnieks’’, tiks slēgtas vienošanās par 2009.gadā piešķirto dzīvokļa pabalstu iedzīvotājiem apmaksu 2010.gadā, jo sakarā ar MK noteikumu Nr.1070 stāšanos spēkā ar 2009.gada 1.oktobri, nepieciešams papildus finansējums mērķim „Pabalsts garantētā minimālā ienākumu GMI līmeņa nodrošināšanai’’

 

10.400.6260

12000

Programma: „Atbalsts ģimenēm ar bērniem” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „ Pabalsts garantētā minimālā ienākumu GMI līmeņa nodrošināšanai’’.

Paskaidrojums: Sakarā ar MK noteikumu Nr.1070 stāšanos spēkā ar 2009.gada 1.oktobri, nepieciešams papildus finansējums pabalsta izmaksām (Ls 40 personai un Ls 45 bērnam). Līdz 01.10.09. bija Ls 37 personai. GMI pabalsts piešķirts par 347 personām vairāk kā 2008.gadā (pieaugums 349%).

 

10.600.6270

4000

Programma: „ Mājokļa atbalsts” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „ Dzīvokļa pabalsts apkures sezonā”.

Paskaidrojums: Ar dzīvokļa pabalstam piesaistītajām pakalpojumu sniedzēju organizācijām, t.i. SIA „Jūrmalas siltums’’ un SIA „Jūrmalas namsaimnieks’’, tiks slēgtas vienošanās par 2009.gadā piešķirto dzīvokļa pabalstu iedzīvotājiem apmaksu 2010.gadā, jo sakarā ar MK noteikumu Nr.1070 stāšanos spēkā ar 2009.gada 1.oktobri, nepieciešams papildus finansējums mērķim „Pabalsts garantētā minimālā ienākumu GMI līmeņa nodrošināšanai’’.

 

10.700.6260

4000

Programma: „Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „Pabalsts garantētā minimālā ienākumu GMI līmeņa nodrošināšanai’’.

Paskaidrojums: Sakarā ar MK noteikumu Nr.1070 stāšanos spēkā ar 2009.gada 1.oktobri, nepieciešams papildus finansējums pabalsta izmaksām (Ls 40 personai un Ls 45 bērnam). Līdz 01.10.09. bija Ls 37 personai. GMI pabalsts piešķirts par 347 personām vairāk kā 2008.gadā (pieaugums 349%).

 

 

10.600.6270

815

Programma: „ Mājokļa atbalsts” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „ Dzīvokļa pabalsts apkures sezonā”.

Paskaidrojums: Ar dzīvokļa pabalstam piesaistītajām pakalpojumu sniedzēju organizācijām, t.i. SIA „Jūrmalas siltums’’ un SIA „Jūrmalas namsaimnieks’’, tikts slēgtas vienošanās par 2009.gadā piešķirto dzīvokļa pabalstu iedzīvotājiem apmaksu 2010.gadā, jo nepieciešami līdzekļi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra saistošo noteikumu Nr.62 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos’’ III daļas 4.punkta izpildei (2105 gab. braukšanas karšu izgatavošanai un deklarāciju-iesnieguma izgatavošanai.

10.910.2239

815

Paskaidrojums: Tipogrāfijas pakalpojumiem -pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra saistošo noteikumu Nr.62 ‘’Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos’’ III daļas 4.punktu nepieciešami papildus izdevumi atlaižu braukšanas karšu izgatavošanai (2105gab.x Ls 0.19= Ls 400) Sakarā ar klientu skaita pieaugumu nepieciešami līdzekļi deklarācijas-iesnieguma izgatavošanai (5000 gab. x Ls 0.083=Ls 415).

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

 

 

2264

 

 

 

2264

 

 

09.210.2241

464

Plānotie telpu remonti līdz gada beigām netiks veikti

09.210.5232

2064

Līdzekļi parāda nomaksai SIA „Mebir S” par mēbeļu izgatavošanu. Š.g. 20.maijā cenu aptaujas ID Nr. JKV2009/1 rezultātā tika noslēgts līgums par mēbeļu izgatavošanu Ls 7988 apmērā. Tika veikta priekšapmaksa Ls 3994. Parāds Ls 3994, kas tiks segts no pamatbudžeta līdzekļu ekonomijas un maksas pakalpojumu līdzekļiem

 

09.210.2232

1600

Līdzekļu ekonomija, jo skolas 2009.gada akreditācija tiek pārcelta uz 2010.gadu (Izglītības kvalitātes valsts dienesta kvalitātes novērtēšanas departamenta 2009.gada 7.oktobra vēstule Nr. 9-5/D/13)

 

 

 

 

09.210.1119

200

Līdzekļu pārdale no darbinieku darba samaksa – slimības lapu apmaksām

09.210.1221

200

Slimības lapu apmaksām

Majoru pamatskola

 

742

 

 

742

 

 

09.210.2221

742

Sakarā ar apkures tarifa samazinājumu par 20%, līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem

09.210.5233

742

Bibliotēkas fonds. Tika iepirktas mācību grāmatas no valsts līdzekļiem par summu Ls 1236. Ar 2009.gada 29.septembri tika samazināti mērķdotācijas līdzekļi par Ls 742. Iztrūkstošā summa par mācību grāmatu iegādi jāveic no pašvaldības līdzekļiem

 3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada

29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.69

(protokols Nr.25, 6.punkts)

 

Izmaiņas 2009.gadā kredītrīkotāju maksas pakalpojumu tāmēs

                                                                                                                                           (Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Maksas pakalpojumi

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

(VFK.EKK)

Jūrmalas bibliotēku apvienība

 

1050

 

 

1050

 

 

08.210.1210

174

Ekonomija sakarā ar neizmaksātu pabalstu direktorei

08.210.2321

900

Gāzes apkures izdevumu segšanai

 

08.210.1221

726

Ekonomija sakarā ar neizmaksātu pabalstu direktorei

08.210.2352

150

Saimniecības materiālu iegādei

 

08.210.2223

150

Ekonomija sakarā ar elektroenerģijas taupību

 

 

 

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

 

870

 

 

870

 

 

09.510.2212

170

Ekonomija no telefonu sarunu apmaksas

09.510.2214

170

Mobilā telefona abonēšanas un sarunu apmaksai

 

09.510.2221

600

Līdzekļu pārdale no apkures izdevumiem

09.510.2262

700

Transportlīdzekļu nomai

 

09.510.2244

100

Līdzekļu pārdale no ēku, telpu uzturēšanas

 

 

 

Majoru kultūras nams

 

1400

 

 

1400

 

 

08.620.2279

1400

Līdzekļu pārdale no pasākumu nomas un autortiesību apmaksas izdevumiem

08.230.2221

1400

Apkures izdevumu apmaksai

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

 

 

2568

 

 

 

2568

 

 

09.210.2234

454

Līdzekļu pārdale no darba devēja veselības izdevumiem

09.210.5233

638

Trūkstošie līdzekļi mācību grāmatu iegādes rēķina apmaksai

 

09.210.2311

157

Līdzekļu pārdale no biroja preču iegādēm

 

 

 

 

09.210.2322

27

Līdzekļu pārdale no izdevumiem par degvielu

 

 

 

 

09.210.2224

400

Plānotie atkritumu izvešanas darbi nenotika

09.210.5232

1930

Parāda nomaksai SIA „Mebir S” par mēbeļu izgatavošanu

 

09.210.2353

120

Plānotie iepirkumi elektroiekārtu uzturēšanas materiāliem netiks veikti

 

 

 

 

09.210.2221

1410

Skolā tiek veikta pamatīga siltumenerģijas ekonomija. Plānojam iekļauties pamatbudžetā plānotajos izdevumos par apkuri. Līdzekļu ekonomija tiek novirzīta uz mēbeļu izgatavošanas izdevumiem

 

 

 

PI „Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs”

 

8924

 

 

8924

 

 

09.510.1148

1620

Ministru kabineta izdotajos noteikumos aizliegts izmaksāt prēmijas

09.510.1119

4000

Atalgojums pedagogiem līdz 2009.gada beigām

 

09.510.2111

80

Domes rīkojumā komandējuma braucienus ir aizliegts izmaksāt – dienas nauda

09.510.1210

964

Sociālais nodoklis līdz 2009.gada beigām

 

09.510.2112

200

Domes rīkojumā citus ar komandējumu saistītos izdevumi ir aizliegts izmaksāt

09.510.2213

26

Papildus līdzekļi interneta pakalpojumu apmaksai

 

09.510.2214

255

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

09.510.2261

298

Papildus līdzekļi telpu nomas apmaksai

 

09.510.2231

41

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

09.510.2322

525

Papildus līdzekļi degvielas apmaksai

 

09.510.2233

500

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

09.510.2352

311

Papildus līdzekļi saimniecības materiālu iegādei

 

09.510.2235

300

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

 

09.510.6460

2800

Līdz 2009.gada beigām plānots veikt 4 bezdarbnieku un darba meklētāju grupu (12 cilvēki) angļu valodas apmācību. Stipendija vienam cilvēkam 70 LVL.

 

09.510.2239

99

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

 

 

 

 

09.510.2241

600

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

 

 

 

 

 

09.510.2242

23

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

 

 

 

 

09.510.2245

100

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

 

 

 

 

09.510.2262

445

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

 

 

 

 

09.510.2311

300

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

 

 

 

 

09.510.2312

917

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

 

 

 

 

09.510.2341

45

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

 

 

 

 

09.510.2353

79

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

 

 

 

 

09.510.2355

270

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

 

 

 

 

09.510.2370

1000

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

 

 

 

 

09.510.2390

300

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

 

 

 

 

09.510.5232

1000

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

 

 

 

 

09.510.5233

250

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

 

 

 

 

09.510.5238

500

Līdzekļi netiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 – 7.punktu par Valodas centra likvidāciju

 

 

 

Zaigas Jansones – Ivanovas tenisa skola

 

 

60

 

 

 

60

 

 

09.510.2244

60

Līdzekļu pārdale no telpu uzturēšanas izdevumiem

09.510.2243

60

Kārtridžu uzpildei printerim un kopētājam

Jūrmalas mākslas skola

 

2065

 

 

2065

 

 

09.510.1150

200

Līdzekļu pārdale, jo 2009.gadā nav slēgti līgumi ar fiziskām personām

09.510.1119

1685

Trīs-četrgadīgo bērnu apmācībai palielinājies audzēkņu skaits un papildus notarificēti pedagogi uz 2 likmēm, kā arī izveidotas maksas pakalpojumu grupas interešu izglītībā maksas pakalpojumos ar pedagogu likmi 1,34

 

 

09.510.2312

200

Līdzekļu pārdale, jo nav nepieciešamība iegādāties inventāru

09.510.1210

380

VSAOIe

 

09.510.2352

165

Līdzekļu ekonomija saimniecības līdzekļu iegādēm

 

 

 

 

09.510.2361

200

Līdzekļu ekonomija, jo mīkstais inventārs netiks iegādāts

 

 

 

 

09.510.2390

200

Līdzekļu ekonomija pasākumu organizēšanas izdevumos

 

 

 

 

09.510.2410

100

Netiks iegādātas mācību grāmatas

 

 

 

 

09.510.5232

400

Netiks iegādāti saimniecības pamatlīdzekļi

 

 

 

 

09.510.5238

600

Netiks iegādāta datortehnika

 

 

 

Jūrmalas pilsētas muzejs

 

667

 

 

667

 

 

08.220.2112

100

Līdzekļu pārdale no komandējumu izdevumiem, tā kā šajā gadā nav vairs plānoti

08.220.2122

300

Papildus līdzekļi vilciena biļetēm diviem muzeja darbiniekiem komandējumam uz Sanktpēterburgu

 

08.220.2390

567

Līdzekļu ekonomija prezentācijas izdevumiem

08.220.2213

71

Interneta pakalpojumu apmaksai muzeja un Aspazijas mājā

 

 

 

 

08.220.2214

55

Papildus mobilo telefonu sarunām direktorei un filiāļu vadītājām

 

 

 

 

08.220.2262

61

Neplānota izdevuma apmaksai – SIA „Jūrmalas gaisma” par auto pacēlāja izmantošanu Aspazijas mājā

 

 

 

 

08.220.2322

80

Degvielas izdevumiem pēc patapinājuma līguma muzeja vajadzībām

 

 

 

 

08.220.2352

100

Papildus līdzekļi saimniecības materiālu iegādei muzeja un filiāļu vajadzībām

PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

 

 

 

 

 

 

 

10.200.1148

6750

Līdzekļu pārdale no prēmiju un naudas balvu izmaksām – Ministru kabineta noteikumi Nr.882 (29.12.08.) aizliedz izmaksāt prēmijas

10.200.1147

6750

Piemaksas sociālā centra aprūpētājiem par papildus darbu maksas klientu apkalpošanā

 


 

 


4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada

29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.69

(protokols Nr.25, 6.punkts)

 

 

 

 

Izmaiņas 2009.gadā kredītrīkotāju Valsts budžeta transfertu tāmēs

            (Budžeta veids)

 

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Valsts budžeta transferti

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

(VFK.EKK)

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

 

 

 

 

 

 

 

09.520.1148

1510

Līdzekļu pārdale no prēmiju izmaksām

09.520.1150

1510

Samaksa par semināru, kursu un  lekciju vadīšanu pedagogiem

 5.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada

29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.69

(protokols Nr.25, 6.punkts)

 

 

Izmaiņas 2009.gadā kredītrīkotāju SPECIĀLĀ BUDŽETA izdevumu tāmēs

                                                                                                                                              (Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

 

SPECIĀLAIS BUDŽETS

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

=

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

=

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

(VFK.EKK)

Jūrmalas pilsētas dome

 

6997

 

 

6997

 

 

05.400.5110

Dabas resursu nodoklis

2

Programma: „Vides aizsardzība” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 12.pielikums)

Mērķis: „Baltās kāpas dabas aizsardzības plāna izstrāde. (12.pielikums)

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums

05.300.2232

Dabas resursu nodoklis

1

Mērķis: „ RJL jūras ūdens kvalitātes mikrobioloģiskie un fiziski ķīmiskie izmeklējumi” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 12.pielikums)

Paskaidrojums: Nepieciešamie naudas līdzekļi rēķina apmaksai.

 

 

 

 

05.300.2232

Dabas resursu nodoklis

1

Mērķis: „Ūdens kvalitātes mikrobioloģiskie un fizikālie izmeklējumi Lielupē, Slokas karjerā un notekās uz jūru” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 12.pielikums).

Paskaidrojums: Nepieciešamie naudas līdzekļi rēķina apmaksai.

 

04.220.1148

Zvejas tiesību noma

850

Mērķis: Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana.

Paskaidrojums: Līdzekļu samazinājums pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 5.panta 2.punkta 1.apakšpunktu.

04.220.2279

Zvejas tiesību noma

850

Mērķis: Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi.

Paskaidrojums: Nepieciešamie naudas līdzekļi zivju mazuļu iegādei, ielaišanai Lielupē.

 

06.600.2244

Dabas resursu nodoklis

245

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3  11.pielikums).

Mērķis: „Novadgrāvja izbūves turpināšana gar dzelzceļu no Kadiķu ielas līdz Bērzu ielai”.

05.100.2224

Dabas resursu nodoklis

5245

Programma: „Vides aizsardzība” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3  11.pielikums).

Mērķis: „Atkritumu kaudžu un pielūžņojumu izvešana, tai skaitā Spodrības mēneša akcija”.

Paskaidrojums: bezdarbnieku savākto atkritumu kaudžu aizvešanai.

 

06.600.2244

Dabas resursu nodoklis

5000

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3  11.pielikums).

Mērķis: „rekonstruēto meliorācijas grāvju uzturēšana”

 

 

 

 

06.600.2239

Pārējie ieņēmumi

700

Mērķis: „Sludinājumi” ” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3  3.pielikums).

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo netiks izmantoti visi sludinājumiem paredzētie naudas līdzekļi.

06.600.2279

Pārējie ieņēmumi

100

Mērķis „Īpašuma vērtēšana, dokumentu sagatavošana” ” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3  3.pielikums).

Paskaidrojums: Nepieciešamie naudas līdzekļi līgumsaistību izpildei („Arko Real Estate”, līgums Nr.1.1-16.4.3/320.

 

06.600.2279

Pārējie ieņēmumi

200

Mērķis „Īpašuma vērtēšana” ” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3  3.pielikums).

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo netiks izmantoti visi īpašuma vērtēšanai paredzētie naudas līdzekļi.

06.600.2263

Pārējie ieņēmumi

600

Mērķis: Zemes noma no īpašnieka (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3  3.pielikums).

Paskaidrojums: jauna privātīpašuma Turaidas ielā 2 iznomāšanai nepieciešamie naudas līdzekļi.

 

 

 

 

06.600.2519

Pārējie ieņēmumi

200

Mērķis: „Valsts nodeva par kadastra izziņu” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3  3.pielikums).

Paskaidrojums: nepieciešamie naudas līdzekļi jaunu kadastra izziņu apmaksai.

Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skola

 

400

 

 

400

 

 

09.510.1148

Ziedojumi un dāvinājumi

400

Mērķis: Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana.

Paskaidrojums: Līdzekļu samazinājums pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 5.panta 2.punkta 1.apakšpunktu.

09.510.2370

Ziedojumi un dāvinājumi

400

Tenisa bumbu iegādei treniņu nodarbībām.

 

 

 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada

29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.69

(protokols Nr.25, 6.punkts)

 

Neatbalstāmie pārkārtojumi

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

 (Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

PB: 4195

(VFK.EKK)

PB: 4195

 

MP: 2823

 

MP: 2823

Sākumskola „Taurenītis”

 

1019

 

 

1019

 

pamatbudžets

 

39

 

 

39

 

 

09.210.2213

39

Līdzekļu ekonomija interneta pakalpojumu izdevumiem

09.210.2214

39

Papildus līdzekļi mobilā telefona izdevumiem, jo saziņas ar bērnu vecākiem un ar preču piegādātājiem pārsvarā notiek, izmantojot mobilo telefonu pakalpojumus

maksas pakalpojumi

 

980

 

 

980

 

 

09.210.2223

980

Līdzekļu ekonomija, jo vasaras periodā izmaksas samazinājās

09.210.2361

310

Papildus jaunuzņemtajiem pirmsskolas bērniem gultas veļas komplekti, t.i. 25 bērni x 2 komplekti x Ls 6,20

 

 

 

 

09.210.2355

250

Kārtridža apmaksai un printera remontmateriālu iegādei

 

 

 

 

09.210.2214

270

Sakaru pakalpojumu apmaksai SIA „LMT”

 

 

 

 

09.210.2243

150

2 telefona aparātu remontam, virtuves iekārtu apkopei

Bulduru kultūras nams

 

190

 

 

190

 

pamatbudžets

08.620.1148

190

Līdzekļu pārdale no prēmijām un naudas balvām

08.230.2214

100

Papildus līdzekļi mobilā telefona abonēšanas un sarunu izdevumiem

 

 

 

 

08.230.2355

90

Datortehnikas remonta un uzturēšanas materiāli

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

 

3414

 

 

3414

 

pamatbudžets

 

1901

 

 

1901

 

 

03.110.2221

1500

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem, jo apkures sezona tika uzsākta tikai oktobrī

03.110.2261

1901

Sakarā ar PVN paaugstināšanos, papildus telpu nomai Dubultu prospektā 2.

Uzdot risināt jautājumu par telpu nomas samazinājumu!

 

03.110.2222

180

Līdzekļu ekonomija ūdens un kanalizācijas izdevumiem 2009.gada 8 mēnešos

 

 

 

 

03.110.2223

221

Līdzekļu ekonomija elektroenerģijas izdevumiem 2009.gada 8 mēnešos

 

 

 

maksas pakalpojumi

 

1513

 

 

1513

 

 

 

1513

Plānotā atlikuma uz 2010.gada 1.janvāri samazinājums

03.110.2236

460

Administratīvo pārkāpumu kodeksa, krimināllikuma, grāmatvedības normatīvo aktu abonementi 2009.-2010.gadam, tipogrāfijas pakalpojumu izdevumi

 

 

 

 

03.110.2242

1000

Operatīvā un dienesta autotransporta ekspluatācijas remontu un uzturēšanas izdevumi

 

 

 

 

03.110.2390

53

Iestādes vizītkaršu izgatavošana ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas rekvizītiem

 

Kauguru kultūras nams

 

330

 

 

330

 

maksas pakalpojumi

08.230.1148

330

Līdzekļu pārdale no prēmijām un naudas balvām, sakarā ar grozījumiem likumā „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 5.pants

08.230.1119

265

Darbinieku darba samaksa

 

 

 

 

08.230.1210

65

VSAOIe 24,09%

 

Jūrmalas Alternatīvā skola

 

564

 

 

564

 

pamatbudžets

09.210.1147

564

Piemaksa par papildus darbu

09.210.1119

564

Papildus līdzekļi darba samaksai

 

Jūrmalas vakara vidusskola

 

200

 

 

200

 

pamatbudžets

09.210.1210

200

Līdzekļu ekonomija pensionāru VSAOIe

09.210.1119

200

Neizmantoto atvaļinājumu kompensācijām

 

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

 

576

 

 

576

 

pamatbudžets

09.510.2242

576

Līdzekļu ekonomija pēc OCTA un KASKO iepirkuma procedūras autobusam

09.510.2322

576

Papildus degvielas izdevumiem, lai nodrošinātu izglītības iestāžu mācību braucienus, piedalītos pasākumos, konkursos un sporta sacensībās

Labklājības pārvalde

 

649

 

 

649

 

pamatbudžets

10.910.2353

70

Finansējums vairāk nepieciešams telefonu vietējo sarunu apmaksai Labklājības pārvaldes darbiniekiem sarunām ar klientiem

10.910.2212

260

Lai nodrošinātu Labklājības pārvaldes efektīvu darbu, situācijā kad klientu skaits, kuri griezušies pēc sociālās palīdzības ir pieaudzis par 158 %, ir nepieciešami papildus izdevumi telefonu sarunām ar klientiem. Sarunu apmaksas likmes, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 21.08.09 rīkojuma nr.1.1-14/395  3.pielikumā minēto par sarunu apmaksas likmēm, ir noteiktas ar Labklājības pārvaldes rīkojumu nr. 1.1-12/25 (24.08.09.) t.i. pārvaldes vadītājai Ls 15/mēnesī (bez PVN), pārējiem darbiniekiem Ls 8/mēnesī (bez PVN)  (pārvaldes darbinieku sazināšanas ar klientiem ir iespējama pa 16 telefoniem - izmanto 26 darbinieki - vidēji 1 telefons kabinetā ar diviem darbiniekiem )

 

10.910.2219

190

Finansējums vairāk nepieciešams telefonu vietējo sarunu apmaksai Labklājības pārvaldes darbiniekiem sarunām ar klientiem

 

 

 

 

10.910.2321

262

Finansējums vairāk nepieciešams degvielas iegādei automašīnai ar ko tiek veikta klientu apsekošana dzīvesvietā sociālās situācijas noskaidrošanai

10.910.2322

370

Sakarā ar klientu skaita pieaugumu saspringtās sociālās situācijas dēļ (trūcīgas ģimenes 2008.gadā 947 cilv.;pieņemti iesniegumi no 4228 cilvēkiem, bet 2009.gadā 1905cilv.; pieņemti iesniegumi no 5005 cilvēkiem), ir nepieciešami papildus izdevumi -  degvielas patēriņam (Labklājības pārvaldes rīkojums 15.07.09. nr.1.1-12/32) nepieciešams papildus finansējums Ls 370 – Labklājības pārvaldei uz divām automašīnām piešķirtais finansējums ir Ls 1000, t.i., Ls 83,33 mēnesī uz abām automašīnām –pārvaldes vajadzībām (dokumentu nogādei, nauda no bankas – klientiem kases izmaksām, klientu apsekošanām dzīvesvietās sociālās situācijas noskaidrošanai(mēnesī nepieciešamas apm. 45-50 apsekošanas t.i. ~ Ls 90 mēnesī vajadzētu tikai apsekošanām), saimniecības vajadzībām (saimniecības preču atvešana u.c.), tāpēc piešķirtais finansējums gada sākumā ir nepietiekams

 

10.910.2243

52

Finansējums vairāk nepieciešams degvielas iegādei automašīnai ar ko tiek veikta klientu apsekošana dzīvesvietā sociālās situācijas noskaidrošanai

 

 

 

 

10.910.2245

56

OCTA apdrošināšanas polises automašīnām ir iegādātas, finansējums nepieciešams  degvielas iegādei automašīnai ar ko tiek veikta klientu apsekošana dzīvesvietā sociālās situācijas noskaidrošanai

 

 

 

 

10.910.2321

19

Finansējumu nepieciešams novirzīt interneta pakalpojuma, kas nodrošina pārvaldes darbību, apmaksai

10.910.2213

19

Piešķirtais finansējums ir nepietiekams, lai nosegtu interneta rēķinus par 2009.gadu

Jūrmalas Alternatīvā skola

 

76

 

 

76

 

pamatbudžets

09.210.2279

76

Līdzekļu ekonomija, jo ūdens analīzes ir iespēja veikt katru otro gadu

09.210.5233

76

Bibliotēku krājumi

 

 7.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada

29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.69

(protokols Nr.25, 6.punkts)

 

Mērķdotācijas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem sadale 2009.gadā (Ls)

Kredītrīkotājs

VFK / EKK

Valsts budžeta transferti

Kopā

Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa

Interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai

9.810

 

 

 

 

Izglītības pārvalde

09.810.2275

 

 

-35 242

Sadele pa iestādēm :

 

 

 

 

Slokas pamatskola

Kopā

2 134

0

2 134

 

09.210.1119

 

 

0

 

09.210.1149

800

 

800

 

09.210.1210

414

 

414

 

09.210.1221

920

 

920

Majoru pamatskola

Kopā

1 475

0

1 475

 

09.210.1119

 

 

0

 

09.210.1149

839

 

839

 

09.210.1210

286

 

286

 

09.210.1221

350

 

350

Alternatīvā skola

Kopā

964

 

964

 

09.210.1119

 

 

0

 

09.210.1149

777

 

777

 

09.210.1210

187

 

187

 

09.210.1221

 

 

0

Vaivaru pamatskola

Kopā

1 932

0

1 932

 

09.210.1119

 

 

0

 

09.210.1149

777

 

777

 

09.210.1210

375

 

375

 

09.210.1221

780

 

780

Valsts ģimnāzija

Kopā

1 041

 

1 041

 

09.210.1119

 

 

0

 

09.210.1149

839

 

839

 

09.210.1210

202

 

202

 

09.210.1221

 

 

0

Kauguru vidusskola

Kopā

2 258

 

2 258

 

09.210.1119

 

 

0

 

09.210.1149

890

 

890

 

09.210.1210

438

 

438

 

09.210.1221

780

 

780

 

09.210.1228

150

 

150

Pumpuru vidusskola

Kopā

1 467

0

1 467

 

09.210.1119

292

 

292

 

09.210.1149

890

 

890

 

09.210.1210

285

 

285

 

09.210.1221

 

 

0

 

 

 

 

 

Jaundubultu vidusskola

Kopā

1 160

 

1 160

 

09.210.1119

135

 

135

 

09.210.1149

800

 

800

 

09.210.1210

225

 

225

 

09.210.1221

 

 

0

 

 

 

 

0

Lielupes vidusskola

Kopā

1 114

 

1 114

 

09.210.1119

102

 

102

 

09.210.1149

796

 

796

 

09.210.1210

216

 

216

 

09.210.1221

 

 

0

 

 

 

 

0

Mežmalas vidusskola

Kopā

1 676

 

1 676

 

09.210.1119

182

 

182

 

09.210.1149

839

 

839

 

09.210.1210

325

 

325

 

09.210.1221

330

 

330

 

 

 

 

0

Sākumskola "Atvase"

Kopā

1 241

0

1 241

 

09.210.1119

 

 

0

 

09.210.1149

800

 

800

 

09.210.1210

241

 

241

 

09.210.1221

200

 

200

 

 

 

 

0

Sākumskola "Taurenītis"

Kopā

2 138

0

2 138

 

09.210.1119

950

 

950

 

09.210.1149

773

 

773

 

09.210.1210

415

 

415

 

09.210.1221

 

 

0

 

 

 

 

0

Vakara vidusskola

Kopā

1 041

 

1 041

 

09.210.1119

 

 

0

 

09.210.1149

839

 

839

 

09.210.1210

202

 

202

 

09.210.1221

 

 

0

 

 

 

 

0

Izglītības pārvalde

 

9 349

6 252

15 601

t.sk

 

 

 

 

 

Kopā

6 772

 

6 772

Vispārizglītojošās skolas

09.210.1119

2 270

 

2 270

 

09.210.1149

2 315

 

2 315

 

09.210.1210

1 317

 

1 317

 

09.210.1221

870

 

870

 

Kopā

 

6 252

6 252

Sporta izglītības programmas

09.510.1119

 

4 558

4 558

un interešu izglītība

09.510.1149

 

 

0

 

09.510.1210

 

1 214

1 214

 

09.510.1221

 

480

480

 

Kopā

2 577

 

2 577

 

 

 

 

 

Psiholoģiskās palīdzības centrs

09.810.1119

1 461

 

1 461

 

09.810.1149

 

 

0

 

09.810.1210

500

 

500

 

09.810.1221

616

 

616

 

 

 

 

 

PAVISAM KOPĀ:

 

28 990

6 252

35 242

 


Lejupielāde: DOC un PDF