Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.16

Protokols Nr.9, 9.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem un
Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldību budžetiem”

1.          Veikt izmaiņas 2010.gadā pašvaldības pamatbudžetā:

1.1.  veikt izmaiņas budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs 2010.gadam saskaņā ar 1.,2.,3.pielikumiem, attiecīgi precizējot 5.,7.,8.,15.,16.,19. pielikumus 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.  pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 „Par Jūrmalas pilsētas izglītības sistēmas pilnveidošanu”, precizēt 2010.gada budžeta izpildītāju tāmes 2010.gadam saskaņā ar 4.,5.,6.pielikumiem;

1.3.  samazināt 2010.gadā pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 4  474 saskaņā ar 7.pielikumu, attiecīgi precizējot 17.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 4  474 saskaņā ar 8.,9.,10.pielikumiem;

1.4.  samazināt 2010.gadā pamatbudžeta asignējumus Ls 138  741:

1.4.1.         Jūrmalas pilsētas domei izglītības iestādēs strādājošo atalgojuma izmaiņu finansēšanai saskaņā ar 2010.gada 15.februāra lēmumu Nr.180 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” par Ls 49 110 (klasifikācijas kods 09.100.2275);

1.4.2.         pašvaldības pamatbudžetam budžeta iestāžu PVN maksājumiem Ls 89 631 (klasifikācijas kods 01.330.2512)

1.5.  novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 138 741, t.sk.:

1.5.1.         Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm darba algas fonda precizēšanai sakarā ar izmaiņām darbinieku skaita sarakstos Ls 40  683 saskaņā ar 11.pielikumu;

1.5.2.         Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram tehniskās jaunrades interešu izglītības nodrošināšanai Ls 6  400, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2221                                                      Ls 5000;

09.510.2222                                                      Ls 400;

09.510.2262                                                      Ls 500;

09.510.2352              Ls 500.

1.5.3.         Pirmsskolas izglītības iestādei „Katrīna” uzturēšanas izdevumiem sakarā ar jaunās ēkas būvdarbu nodošanas termiņa pagarinājumu Ls 61071, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119                                                      Ls 44242;

09.100.1141                                                      Ls 990;

09.100.1149                                                      Ls 325;

09.100.1210                                                      Ls 11018;

09.100.1221                                                      Ls 180;

09.100.2212                                                      Ls 50;

09.100.2214              Ls 40;

09.100.2222                                                      Ls 163;

09.100.2223                                                      Ls 400;

09.100.2224                                                      Ls 16;

09.100.2239                                                      Ls 160;

09.100.2261                                                      Ls 3333;

09.100.2321              Ls 154.

1.5.4.         Pirmsskolas izglītības iestādei „Rūķītis” uzturēšanas izdevumiem sakarā ar jaunās ēkas būvdarbu nodošanas termiņa pagarinājumu Ls 30587, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119                                                      Ls 13151;

09.100.1141                                                      Ls 226;

09.100.1149                                                      Ls 162;

09.100.1210                                                      Ls 4193;

09.100.1221                                                      Ls 3865;

09.100.2212                                                      Ls 80;

09.100.2213                                                      Ls 80;

09.100.2214                                                      Ls 40;

09.100.2222                                                      Ls 700;

09.100.2223                                                      Ls 1406;

09.100.2224                                                      Ls 102;

09.100.2261                                                      Ls 6534;

09.100.2513              Ls 48.

1.6.  samazināt 2010.gadā pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei par Ls 2000 pabalsta „zupas virtuve” izsniegšanas pakalpojuma apmaksai (klasifikācijas kods 10.700.3262), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2000 novirzot PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” „zupas virtuve” pakalpojuma nodrošināšanai (klasifikācijas kods 10.700.2363), attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.7.  samazināt asignējumus no valsts budžeta transfertiem pedagogu atalgojuma samaksai Jūrmalas vakara vidusskolai par Ls 2866, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119                                                      Ls 2310;

09.210.1210                                                      Ls 556;

1.8.  novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem valsts budžeta transfertos izglītības metodiķa atalgojuma samaksai Jūrmalas Valsts ģimnāzijai par Ls 2866, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119                                                      Ls 2100;

09.210.1149                                                      Ls 210;

09.210.1210              Ls 556.

2.          Palielināt 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas par Ls 17  456 (klasifikācijas kods 21.1.9.2), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei Sorosa fonda-Latvija finansētā projekta „Iekļaujoša atbalsta sistēma” programmas „Pārmaiņu iespēja skolām” apmaksai Ls 17  456, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1150                                                      Ls 4276;

09.210.1210                                                      Ls 988;

09.210.2232                                                      Ls 8100;

09.210.2231                                                      Ls 3668;

09.210.2214                                                      Ls 64;

09.210.2213                                                      Ls 50;

09.210.2219                                                      Ls 12;

09.210.2311                                                      Ls 156;

09.210.7710              Ls 142.

3.          Samazināt plānoto pamatbudžeta atlikumu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem Comenius programmas ietvaros uz 2011.gada 1.janvāri par Ls 3  117, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 3  117 novirzot Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolai projekta īstenošanai Comenius programmas „Mūžizglītība” ietvaros:

09.210.2121                                                      Ls 457;

09.210.2122              Ls 2310;

                        09.210.2231              Ls 350.

4.          Pamatojoties uz izmaiņām Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”, noteikt, ka izdevumi:

4.1.  transportlīdzekļu iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošināšanai atspoguļojami klasifikācijas kodā 03.600 „Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi”;

4.2.  atskaitījumu veikšanai VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” no iekasētajām soda naudām par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem atspoguļojami klasifikācijas kodā 03.600 „Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi”;

4.3.  Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas uzturēšanai atspoguļojami klasifikācijas kodā 10.400 „Atbalsts ģimenēm ar bērniem”.

5.          Palielināt 2010.gadā speciālā budžeta ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem (klasifikācijas kods 23.4.0.0.) Jūrmalas mūzikas vidusskolai par Ls 304, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 304 novirzot pamatlīdzekļa – čella iegādei (klasifikācijas kods 09.510.5239).

6.          Samazināt speciālā budžeta atlikumu sākumskolas „Atvase” ziedojumiem un dāvinājumiem uz 2011.gada 1.janvāri par Ls 1101, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot datoru un datoru licenču iegādei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.5121                                                      Ls 170;

09.210.5238                                                      Ls 931.

7.          Samazināt 2010.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 96  957 ielu asfalta seguma kapitālajam remontam (klasifikācijas kods 04.510.5250), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 96 957 novirzot ielu, ietvju un zaļo zonu mehanizētajai un nemehanizētajai tīrīšanai (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 3.,5. un 8.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

8.          Samazināt speciālā budžeta Autoceļu fonda atlikumu uz 2011.gada 1.janvāri par Ls 2259, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei ielu, ietvju un zaļo zonu mehanizētajai un nemehanizētajai tīrīšanai (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 3.,8.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

9.          Samazināt 2010.gadā speciālā budžeta Autoceļu fonda ieņēmumus un izdevumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 99 216 ielu, ietvju un zaļo zonu mehanizētajai un nemehanizētajai tīrīšanai (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 3.,8.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

10. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2010.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/33 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei Ls  2628 apjomā uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

09.100.2243

+14;

09.100.2224

+312;

09.510.2244

+48;

09.510.2261

+440;

09.510.2355

+14;

10.400.6450

+500;

10.400.2363

+1291;

09.100.1119

+1;

09.100.1141

+1;

09.100.1149

+1;

09.210.1119

+1;

09.210.1141

+1;

09.210.1149

+1;

09.510.1119

+1;

09.510.1141

+1;

09.510.1150

+1.

11. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2010.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/33 veiktās izmaiņas tāmēs, t.sk.:

11.1.                                    Jūrmalas pilsētas Izglītības nodaļai, t.sk:

Pamatbudžeta tāmē:

09.100.1119

+7679;

09.100.1141

+1549;

09.100.1149

+1212;

09.100.1210

-13541;

09.100.1221

-2554;

09.100.1223

-300;

09.100.1228

+300;

09.210.1119

+11686;

09.210.1141

+492;

09.210.1149

+380;

09.210.1210

-2063;

09.210.1221

-75;

09.810.1119

-3956;

09.810.1210

-2589;

09.810.1221

-6135;

09.510.1119

+5134;

09.510.1141

+145;

09.510.1149

+45;

09.510.1150

+74;

09.510.1210

+2276;

09.510.1221

+241;

09.100.2351

-44;

09.100.2352

+44;

09.810.2224

+17;

09.810.2244

-118;

09.210.2224

+55;

09.510.2224

+40;

09.510.2355

+6;

09.100.6450

-3260;

10.400.6450

+3260.

Mērķdotāciju tāmē:

09.100.1221

+25;

09.100.1210

-25.

Maksas pakalpojumu tāmē:

09.510.2512

+28;

09.510.2352

-28.

11.2.                                    Jūrmalas Alternatīvajai skolai pamatbudžeta tāmē:

09.210.2261

-850;

09.210.2321

+850.

11.3.                                    Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai maksas pakalpojumu tāmē:

03.110.2261

-218;

03.110.2239

+218.

12. Palielināt 2010.gadā Jūrmalas peldēšanas un futbola skolai pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem neklasificētiem maksas pakalpojumiem (klasifikācijas kods 21.3.9.9.) par Ls  3500, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas peldēšanas un futbola skolai mācību līdzekļu un tērpu iegādei Ls  3500, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2361

Ls 2500

09.510.2370

Ls 1000

13. Palielināt 2010.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem (klasifikācijas kods 23.5.0.0.) Jūrmalas un peldēšanas skolai par Ls  3000, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas peldēšanas un futbola skolai ēdināšanas izdevumu segšanai vasaras nometnēs Ls 3000.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikumi Nr.1. - 11. DOC


Lejupielāde: DOC un PDF