Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 17.jūnijāNr.36

Protokols Nr.17, 6.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

 1. Veikt izmaiņas 2010.gadā pašvaldības pamatbudžetā:

  1.1. veikt izmaiņas budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs 2010.gadam saskaņā ar 1.,2.,3.pielikumiem, attiecīgi precizējot 8.,11.,16.,17., 18. un 21. pielikumus 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

  1.2. samazināt 2010.gadā pamatbudžeta asignējumus SIA „Jūrmalas namsaimnieks” par Ls 14259 izglītības iestāžu kapitālajam un kārtējam remontam (klasifikācijas kods 09.210.5250), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 14259 novirzot Jūrmalas pilsētas domei programmas „Izglītība” mērķim „UEFA Mini Pitch sporta laukumu izbūvei” (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

  1.3. samazināt 2010.gadā pamatbudžeta asignējumus pirmsskolas izglītības iestādei „Lācītis” atlīdzības izmaksai par Ls 2637, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.100.1119 Ls 2125;

  09.100.1210 Ls 512;

  1.4. samazināt 2010.gadā pamatbudžeta asignējumus pirmsskolas izglītības iestādei „Rūķītis” atlīdzības izmaksai par Ls 4845, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.100.1119 Ls 2997;

  09.100.1149 Ls 158;

  09.100.1210 Ls 408;

  09.100.1221 Ls 1282;

  1.5. ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” atlīdzības izmaksai Ls 7482, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.100.1119 Ls 6035;

  09.100.1210 Ls 1447.

 2. Palielināt 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no saņemtajiem valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem par Ls 6607 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 6607 novirzot Slokas pamatskolai projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā -2” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.210.1119 Ls 2167;

  09.210.1210 Ls 522;

  09.210.2231 Ls 21;

  09.210.2311 Ls 485;

  09.210.2322 Ls 39;

  09.210.2352 Ls 119;

  09.210.2355 Ls 105;

  09.210.2312 Ls 52;

  09.210.5238 Ls 760;

  09.210.6242 Ls 2337.

 3. Palielināt 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no saņemtajiem valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem par Ls 3632 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 3632 novirzot Jūrmalas pilsētas domei, attiecīgi precizējot 17.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk.:

  09.510.2261

  Ls 911

  Programmai „Novada un valsts mēroga skates, konkursi, sacensības”

  Mērķis „X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku norise Rīgā”;

  09.510.2363

  Ls 2721

  Programmai „Novada un valsts mēroga skates, konkursi, sacensības”

  Mērķis „X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norise Rīgā”.

 4. Palielināt 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no saņemtajām valsts budžeta dotācijām par Ls 1000 (klasifikācijas kods 18.6.1.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijai reģionālā metodiskā centra darbības un pedagogu tālākizglītības nodrošināšanai Ls 1000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.210.2311 Ls 200;

  09.210.2355 Ls 100;

  09.210.2390 Ls 250;

  09.210.2231 Ls 100;

  09.210.2235 Ls 350.

 5. Palielināt 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldības budžetā par Eiropas savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 185341 (klasifikācijas kods 18.8.1.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanai Ls 185341, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.120.6242 Ls 139200;

  04.120.2312 Ls 18602;

  04.120.1150 Ls12862;

  04.120.1210 Ls 3077;

  04.120.2112 Ls 11600.

 6. Samazināt plānoto pamatbudžeta atlikumu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz 2011.gada 1.janvāri par 746, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 746 novirzot Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolai projekta īstenošanai Comenius programmas „Mūžizglītība” ietvaros:

  09.210.2111 Ls 20;

  09.210.2121 Ls 375;

  09.210.2122 Ls 51;

  09.210.2231 Ls 100;

  09.210.2390 Ls 200.

 7. Palielināt 2010.gadā Jūrmalas pilsētas domei maksas pakalpojuma ieņēmumus no citiem ieņēmumiem par Ls 8020 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem elektroenerģijas apmaksai Ls 8020 (klasifikācijas kods 01.110.2223).

 8. Samazināt 2010.gadā Jūrmalas Mūzikas vidusskolai plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2011.gada 1.janvāri par Ls 2000, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem 11.starptautiskā akadēmiskās mūzikas konkursa „Jūrmala 2010” izdevumu segšanai Ls 2000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.510.1210 Ls 1300;

  09.510.2261 Ls 700.

 9. Samazināt 2010.gadā speciālā budžeta Attīstības fonda asignējumus sākumskolai „Taurenītis” par Ls 20 (klasifikācijas kods 09.210.5232), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pašvaldībai neizmantotā mērķa ziedojuma atskaitījumu veikšanai AS „SEB Banka” (klasifikācijas kods 01.110.2279).

 10. Palielināt 2010.gadā speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 583, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei video kameru uzstādīšanai Priedainē uz Lielupes tilta pie autotransporta iebraukšanas Jūrmalā un ceļa posmā Dubultos pie pašvaldības policijas (klasifikācijas kods 03.110.5239).

 11. Veikt izmaiņas 2010.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu, attiecīgi precizējot 9.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

 12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2010.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/138, Nr. 1.1-14/158, Nr. 1.1-14/189, Nr. 1.1-14/199 un Nr. 1.1-14/250 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 7404 apmērā, t.sk.:

  12.1. Jūrmalas kultūras centram koncerta „Skani ar mani” norises nodrošināšanai Ls 1500 (klasifikācijas kods 09.620.2279) un mērķim „Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums” Ls 1800 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7;

  12.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 1588, t.sk.:

  06.600.2390

  Ls 189

  Plūdu draudu novēršanai izmantoto materiālu apmaksai;

  06.600.2262

  Ls 581

  Jūrmalas mākslas skolas pārcelšanās izdevumu segšanai;

  06.600.2262

  Ls 140

  Autobusa nomai represēto braucienam š.g. 19.maijā uz „Likteņdārzu” Koknesē;

  05.300.2279

  Ls 678

  Programma „Vides aizsardzības pasākumi”

  Mērķis „Virszemes un pazemes ūdens resursu aizsardzības nodrošināšana”

  (9.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  12.3. Labklājības pārvaldei Ls 350 plūdu seku novēršanai, t.ks. pa klasifikācijas kodiem:

  10.910.2224 Ls 156;

  10.910.2244 Ls 194.

  12.4. Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolai Ls 1372 (klasifikācijas kods 08.100.2244) jumta tīrīšanai no sniega.

  12.5. Jūrmalas mākslas skolai siltumtīkla remontam un atkritumu izvešanai Ls 638, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.510.2241 Ls 503;

  09.510.2224 Ls 135.

  12.6. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai Ls 156 (klasifikācijas kods 08.210.2244) jumta attīrīšanai no sniega.

 13. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2010.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/137, Nr. 1.1-14/159, Nr. 1.1-14/188, Nr. 1.1-14/201 un Nr. 1.1-14/235 veiktās izmaiņas tāmēs, t.sk.:

  13.1. Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžeta tāmēs:

  01.330.2276

  Ls -8470

  Programma „Pašvaldības juridiskās pārstāvniecības izdevumi”

  Mērķis: Juridiskie pakalpojumi nomas līguma pārtraukšanai

  (6.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  01.330.2232

  Ls -2330

  Programma „Pašvaldības juridiskās pārstāvniecības izdevumi”

  Mērķis: Juridiskā pārstāvniecība

  (6.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  01.330.2239

  Ls 10800

  Programma „Pašvaldības juridiskās pārstāvniecības izdevumi”

  Mērķis: Tiesas spriedumu izpilde

  (6.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  08.120.2231

  Ls -1700

  Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

  Mērķis: Adidas 3:3, Dzintari

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  08.120.2279

  Ls 1700

  Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

  Mērķis: Adidas 3:3, Dzintari

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  08.120.2231

  Ls -1500

  Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

  Mērķis: Spēka vīri pludmalē

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  08.120.2279

  Ls 1500

  Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

  Mērķis: Spēka vīri pludmalē

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  08.120.2239

  Ls -150

  Programma: Invalīdu sports

  Mērķis: Orientēšanas invalīdiem

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  08.120.2312

  Ls 150

  Programma: Invalīdu sports

  Mērķis: Orientēšanas invalīdiem

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  08.120.2262

  Ls -500

  Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

  Mērķis: Latvijas veterānu sporta spēles

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  08.120.2279

  Ls 500

  Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

  Mērķis: Latvijas veterānu sporta spēles

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  08.120.2390

  Ls -150

  Programma: Bokss/kikbokss

  Mērķis: Dzintara Jūrmalas kauss kikboksā

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  08.120.2231

  Ls 160

  Programma: Bokss/kikbokss

  Mērķis: Kūrorta sezonas atklāšanas sacensības boksā jauniešiem

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  08.120.2231

  Ls -100

  Programma: Bokss/kikbokss

  Mērķis: Dzintara Jūrmalas kauss kikboksā

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  08.120.2264

  Ls 80

  Programma: Bokss/kikbokss

  Mērķis: Kūrorta sezonas atklāšanas sacensības boksā jauniešiem

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  08.120.2262

  Ls -100

  Programma: Bokss/kikbokss

  Mērķis: Jūrmalas kauss 2010 KIK un TAI boksā

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  08.120.2390

  Ls 130

  Programma: Bokss/kikbokss

  Mērķis: Kūrorta sezonas atklāšanas sacensības boksā jauniešiem

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  08.120.2390

  Ls -100

  Programma: Bokss/kikbokss

  Mērķis: Jūrmalas kauss 2010 KIK un TAI boksā

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  08.120.2239

  Ls 80

  Programma: Bokss/kikbokss

  Mērķis: Kūrorta sezonas atklāšanas sacensības boksā jauniešiem

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  08.120.2261

  Ls -1000

  Programma: II Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2010.g.

  Mērķis: Hokeja klubs „Jūrmala”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  08.120.2279

  Ls 1000

  Programma: II Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2010.g.

  Mērķis: Hokeja klubs „Jūrmala”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos)

  09.210.2275

  Ls -1216

  Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

  09.210.2311

  Ls 1216

  Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

  06.600.2239

  Ls -200

  Programma „Pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas nodaļa”

  Mērķis „Sludinājumi”

  (12.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  04.920.2276

  Ls 200

  Programma „Pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas nodaļa”

  Mērķis „Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem”

  (12.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.300.2213

  Ls -2587

  Programma „Interneta pakalpojumi”

  Mērķis „Sadarbība ar interneta portāliem” (16.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.300.2239

  Ls 2587

  Programma „Interneta pakalpojumi”

  Mērķis „Sadarbība ar interneta portāliem” (16.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  04.730.2231

  Ls -300

  Programma „Pārējie pakalpojumi”

  Mērķis „Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā, Francijas pavasara dienas, Portugāļu dienas, Maskavas dienas, sadraudzības pilsētu konferences rīkošana”

  (11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  04.730.2311

  Ls 300

  Programma „Pārējie pakalpojumi”

  Mērķis „Pasākumu organizēšanas izdevumu apmaksa pilsētas pasākumu programmas ietvaros”

  (11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2279

  Ls -1750

  Programma „II Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2010.g.”

  Mērķis „Futbola klubs „Kauguri – PBLC”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2279

  Ls 1750

  Programma „II Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2010.g.”

  Mērķis „Futbola kluba „Spartaks” atbalstam”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2239

  Ls -50

  Programma „Skeitbords un šautriņas”

  Mērķis „„World Baltic Sea cup” starptautiskās sacensības skeitbordā”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2264

  Ls 50

  Programma „Skeitbords un šautriņas”

  Mērķis „„World Baltic Sea cup” starptautiskās sacensības skeitbordā”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2275

  Ls -250

  Programma „Rezerve sportam”

  Naudas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2279

  Ls 100

  Programma „Skeitbords un šautriņas”

  Mērķis „„World Baltic Sea cup” starptautiskās sacensības skeitbordā”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2239

  Ls -120

  Programma „Skeitbords un šautriņas”

  Mērķis „Jūrmalas pilsētas domes kauss skeitbordā 3 posmi”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2279

  Ls 150

  Programma „Skeitbords un šautriņas”

  Mērķis „Jūrmalas pilsētas domes kauss skeitbordā 3 posmi”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2264

  Ls 120

  Programma „Skeitbords un šautriņas”

  Mērķis „Jūrmalas pilsētas domes kauss skeitbordā 3 posmi”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2239

  Ls -50

  Programma „I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi”

  Mērķis „Gada balva sportā 2010”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2390

  Ls 50

  Programma „I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi”

  Mērķis „Gada balva sportā 2010”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2239

  Ls -200

  Programma „Futbols”

  Mērķis „Atklātās sacensības „Jūrmalas domes kauss” 5 posmos 4 vecuma grupās pludmales futbolā”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2390

  Ls 200

  Programma „Futbols”

  Mērķis „Atklātās sacensības „Jūrmalas domes kauss” 5 posmos 4 vecuma grupās pludmales futbolā”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2239

  Ls -100

  Programma „Skeitbords un šautriņas”

  Mērķis „„World baltic Sea cup” starptautiskās sacensības skeitbordā”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2390

  Ls 100

  Programma „Skeitbords un šautriņas”

  Mērķis „„World baltic Sea cup” starptautiskās sacensības skeitbordā”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2239

  Ls -200

  Programma „Basketbols”

  Mērķis „Jūrmalas čempionāts basketbolā vīriešiem 10/11”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2390

  Ls 200

  Programma „Basketbols”

  Mērķis „Jūrmalas čempionāts basketbolā vīriešiem 10/11”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2239

  Ls -50

  Programma „Pludmales volejbols”

  Mērķis „Kauguri beach 2009”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2390

  Ls 50

  Programma „Pludmales volejbols”

  Mērķis „Kauguri beach 2009”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2239

  Ls -50

  Programma „Pludmales volejbols”

  Mērķis „„Dzintari Open” turnīrs”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2390

  Ls 50

  Programma „Pludmales volejbols”

  Mērķis „„Dzintari Open” turnīrs”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2239

  Ls -200

  Programma „Orientēšanās”

  Mērķis „„Magnēts – Jūrmalas balvas izcīņa” 4 kārtās”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2390

  Ls 200

  Programma „Orientēšanās”

  Mērķis „„Magnēts – Jūrmalas balvas izcīņa” 4 kārtās”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2239

  Ls -100

  Programma „Orientēšanās”

  Mērķis „Tautas orientēšanās sacensības „Liedags 2010””

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2390

  Ls 100

  Programma „Orientēšanās”

  Mērķis „Tautas orientēšanās sacensības „Liedags 2010””

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2239

  Ls -170

  Programma „Ūdensslēpošana”

  Mērķis „Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts „Jūrmalas domes kauss””

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2390

  Ls 170

  Programma „Ūdensslēpošana”

  Mērķis „Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts „Jūrmalas domes kauss””

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2239

  Ls -80

  Programma „Bokss / kikbokss”

  Mērķis „Kūrorta sezonas atklāšanas sacensības boksā jauniešiem”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2390

  Ls 80

  Programma „Bokss / kikbokss”

  Mērķis „Kūrorta sezonas atklāšanas sacensības boksā jauniešiem”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2239

  Ls -105

  Programma „Citi”

  Mērķis „Latvijas čempionāta posms veikbordā”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  08.120.2390

  Ls 105

  Programma „Citi”

  Mērķis „Latvijas čempionāta posms veikbordā”

  (15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

  13.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai pamatbudžeta tāmē:

  03.110.2245

  Ls -407;

  03.110.2121

  Ls 84;

  03.110.2122

  Ls 323.

  13.3. SIA „Jūrmalas namsaimnieks” pamatbudžeta tāmē:

  06.600.2241

  Ls -96;

  06.600.2223

  Ls 96.

  13.4. Jūrmalas mūzikas vidusskolai maksas pakalpojumu tāmē:

  09.510.1150

  Ls 1300;

  09.510.1210

  Ls -1300;

  09.510.2231

  Ls 700;

  09.510.2261

  Ls -700.

  13.5. Jūrmalas Kultūras centram pamatbudžeta tāmē:

  08.620.2275

  Ls -5986;

  08.620.2279

  Ls 5736;

  08.620.2231

  Ls 250.

  13.6. Ķemeru vidusskolai pamatbudžeta tāmē:

  09.210.2244

  Ls -130;

  09.210.2370

  Ls 130.

  13.7. Sākumskolai „Taurenītis” pamatbudžeta tāmē:

  09.210.1119

  Ls -500;

  09.210.1221

  Ls 500.

  13.8. Pirmsskolas izglītības iestādei „Rūķītis” pamatbudžeta tāmē:

  09.210.2261

  Ls -84;

  09.210.2244

  Ls 84.

  13.9. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai projekta „A Tale of Six Countries” līdzekļos:

  09.210.2122

  Ls -2592;

  09.210.2279

  Ls 2592.

  13.10. Pumpuru vidusskolai mērķdotāciju tāmē:

  09.210.1221

  Ls -950;

  09.210.1119

  Ls 950.

  13.11. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai pamatbudžeta tāmē:

  09.210.1119

  Ls -150;

  09.210.1228

  Ls 150.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 17.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.36

(Protokols Nr.17, 6.punkts)

Izmaiņas 2010.gadā kredītrīkotāju pamatbudžeta tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets
(Budžeta veids)

Klasif. Kods
(VFK.EKK)

„-”

Paskaidrojums

Klasif. Kods
(VFK.EKK)

„+”

Paskaidrojums

Jūrmalas pilsētas dome

LV84PARX0002484572001

04.730.2275

13260

Programma „Pārējie pakalpojumi”

Mērķis: Piedalīšanās projektā „LIVE RIGA”

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem tiek pārdalīti projekta īstenošanai

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

04.730.2239

3388

Programma: Projekts „LIVE RIGA”

Mērķis: Dalība ar reklāmu par Jūrmalu, tūrisma karti „Enjoy Map Riga/Jurmala”

Reklāmas apmaksai

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

04.730.2390

4

Programma „Informatīvie materiāli par Jūrmalu”

Mērķis: Buklets „Jūrmalas kūrorta ziņas” pavasara, rudens izdevumu izdošana

Līdzekļi ekonomija no preču iegādēm

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

04.730.2239

605

Programma: Projekts „LIVE RIGA”

Mērķis: Reklāmraksts „BalticOutlook” žurnālā jūnija mēnesī

Reklāmraksta apmaksai

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

04.730.2390

315

Programma „Informatīvie materiāli par Jūrmalu”

Mērķis: Tūrisma buklets Jūrmala (lv, ru, eng, de, nor, fin, swe, de, lt, ee)

Līdzekļi ekonomija no preču iegādēm

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

04.730.2390

646

Programma: Pārējie pakalpojumi

Mērķis: http://www.jurmala.lv/ reklāmas banera izgatavošana un ievietošana Latvijas un ;ārvalstu tūrisma un ziņu portālos, reklāma dažādos LR un ārvalstu plašas saziņas līdzekļos, t.sk. radio, vilcienos

Reklāmas baneru apmaksai

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

04.730.7712

255

Programma „Dalības maksa”

Mērķis: Dalības maksa ESPA (Eir.kūrortu asoc.)

Līdzekļu ekonomija no dalības maksām

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

04.730.2231

2767

Programma: Projekts „LIVE RIGA”

Mērķis: Ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, citu delegāciju uzņemšana Jūrmalā

Žurnālistu un tūrisma profesionāļu uzņemšana sadarbībā ar LIVE RIGA

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

04.730.2239

646

Programma „Pārējie pakalpojumi”

Mērķis: http://www.jurmala.lv/ reklāmas banera izgatavošana un ievietošana Latvijas un ārvalstu tūrisma un ziņu portālos, reklāma dažādos LR un ārvalstu plašas saziņas līdzekļos, t.sk. radio, vilcienos

Līdzekļu pārdale no iestādes administratīvajiem pakalpojumiem

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

04.730.2239

3000

Programma: Projekts „LIVE RIGA”

Mērķis: http://www.jurmala.lv/ tūrisma sadaļas uzlabošana

Dizaina maiņai http://www.jurmala.lv/ tūrisma sadaļā

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

04.730.2239

600

Programma: Projekts „LIVE RIGA”

Mērķis: http://www.jurmala.lv/ reklāmas banera izgatavošana un ievietošana Latvijas un ;ārvalstu tūrisma un ziņu portālos, reklāma dažādos LR un ārvalstu plašas saziņas līdzekļos, t.sk. radio, vilcienos

Jūrmalas reklāmu izvietošanai LIVE RIGA interneta portālā

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

04.730.2279

1500

Programma: Projekts „LIVE RIGA”

Mērķis: Dalība tūrisma darba samināros LIVE RIGA

Dalībai darba semināros

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

04.730.2121

400

Programma: Projekts „LIVE RIGA”

Mērķis: Dalība tūrisma darba samināros LIVE RIGA

Dalībai darba semināros

Dienas naudas apmaksai darba seminārā

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

04.730.2122

1000

Programma: Projekts „LIVE RIGA”

Mērķis: Dalība tūrisma darba samināros LIVE RIGA

Dalībai darba semināros

Pārējo komandējumu izdevumu apmaksai darba semināros

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

04.730.2312

33

Programma: Pārējie pakalpojumi

Mērķis: Tūrisma informatīvo ceļa zīmju izgatavošana un uzstādīšana

Informatīvo ceļa zīmju apmaksai

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

04.730.2219

541

Programma: Pārējie pakalpojumi

Mērķis: Jūrmalas informācijas, pasākumu bukletu ievietošana laikrakstos un žurnālos un izplatīšana, kā arī caur Latvijas pastu

Sakaru pakalpojumu apmaksai

(11.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

03.600.2311

2000

Līdzekļu pārdale no vienreizējo čeku iegādes

03.600.2243

2000

Caurlaižu aparātu apkalpošanas un remonta apmaksai

06.600.2243

1000

Programma „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai”

Mērķis: Ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājuma stabiņu apsaimniekošana

Līdzekļu pārdale no plāksnīšu un stabiņu apsaimniekošanas izdevumiem

(8.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

06.600.2279

3750

Programma „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai”

Mērķis: Klejojošu dzīvnieku izķeršana

Papildus dzīvnieku izolatora uzturēšanai

(8.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

06.600.2312

500

Programma „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai”

Mērķis: Ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājuma stabiņu izgatavošana

Līdzekļu pārdale no plāksnīšu un stabiņu izgatavošanas izdevumiem

(8.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

05.100.2244

1721

Programma „Vides aizsardzība”

Mērķis: Pludmales sakopšana (pludmales tīrīšana, izeju uz jūru tīrīšana, solu un konteineru izvietošana

Līdzekļu pārdale no pludmales sakopšanas izdevumiem

(8.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

05.100.2244

529

Programma „Vides aizsardzība”

Mērķis: pilsētas četru sabiedrisko (sauso) tualešu tīrīšana

Līdzekļu pārdale no sauso tualešu tīrīšanas izdevumiem

(8.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

LV57PARX0002484572002

01.110.2239

1000

Līdzekļu ekonomija no iestādes reprezentācijas izdevumiem

01.110.2279

1000

Dokumentu iznīcināšanas un smalcināšanas izdevumu apmaksai

 

04.910.2355

63

Līdzekļu pārdale no datortehnikas uzturēšanas materiāliem (ventilatori, barošanas bloki, USB flash, toneri lāzerprinteriem u.c.)

04.910.2252

63

Papildus informācijas sistēmas (Oracle) licenču nomas izdevumiem

Projekts „veloceliņa Dubulti – Vaivari attīstība”

LV64TREL980037C130000

04.510.2312

40

Līdzekļu pārdale no inventāra apmaksas

04.510.2279

40

Informatīvā stenda noņemšanai

Projekts „Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukcija un renovācija”

LV46TREL9800376130000

08.110.2312

606

Līdzekļu pārdale no inventāra apmaksas

08.110.5250

606

Informācijas stenda apmaksai

LV84PARX0002484572001

09.510.2390

60

Programma: Konferences, semināri

Mērķis: BTAC seminārs " Bērnu stāvoklis Jūrmalā 2010.gadā"

Paskaidrojums: līdzekļu pārdale no balvu iegādes izdevumiem

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.2231

60

Programma: Konferences, semināri

Mērķis: BTAC seminārs " Bērnu stāvoklis Jūrmalā 2010.gadā"

Paskaidrojums: ēdināšanas pakalpojumi pasākumā

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

09.510.2390

230

Programma: Pilsētas mēroga pasākumi

Mērķis: Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana

Paskaidrojums: līdzekļu pārdale no balvu iegādes izdevumiem

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.2231

230

Programma: Pilsētas mēroga pasākumi

Mērķis: Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana

Paskaidrojums: ēdināšanas pakalpojumi pasākumā

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

09.510.2269

40

Programma: Konkursi un skates.

Mērķis: Teātra skate un literāro uzvedumu skate.

Paskaidrojums: līdzekļu pārdale no pārējās nomas izdevumiem

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.2264

40

Programma: Konkursi un skates

Mērķis: Teātra skate un literāro uzvedumu skate

Paskaidrojums: apskaņošanas aparatūras nomai

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

09.510.2269

150

Programma: Pilsētas mēroga pasākumi

Mērķis: Jūrmalas pilsētas skolēnu dziesmu un deju ieskaņas koncerts Dzintaru koncertzālē

Paskaidrojums: līdzekļu pārdale no pārējās nomas izdevumiem

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.2264

150

Programma: Pilsētas mēroga pasākumi

Mērķis: Jūrmalas pilsētas skolēnu dziesmu un deju ieskaņas koncerts Dzintaru koncertzālē

Paskaidrojums: apskaņošanas aparatūras nomai

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

08.300.2239

4384

Programma: Sadarbība ar masu medijiem

Mērķis: Sadarbībai ar nacionālo TV, radio, presi Paskaidrojums: Līgums ar Mix FM un Baltkom radio paredz, ka atskaitīsies DVD formātā

(16.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.300.5234

4384

Programma: Sadarbība ar masu medijiem

Mērķis: Informācijas izvietošana medijos par pašvaldības pasākumiem

Paskaidrojums: DVD ierakstu izgatavošanai par pašvaldības reklāmām

(16.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

Projekts „Dziedošie kaimiņi” („Singing Neighbours”)

LV14TREL980037D130000

05.100.2279

230

Mērķis: Koristu un pedagogu braucieni uz nometnēm un semināriem

Paskaidrojums: līdzekļu pārdale no piedalīšanās izdevumiem nometnēs un semināros

05.100.2262

200

Mērķis: Koristu un pedagogu braucieni uz nometnēm un semināriem

Paskaidrojums: transporta nomas apmaksai

 

05.100.2322

30

Mērķis: Koristu un pedagogu braucieni uz nometnēm un semināriem

Paskaidrojums: degvielas apmaksai

Projekts „Pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” rekonstrukcija”

LV67TREL980037A130000

09.100.5240

90

Līdzekļu pārdale no pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās būvniecības izdevumiem

09.100.5239

90

Informatīvo plākšņu iegādes apmaksai

Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

LV77TREL9802008020000

09.210.2275

3775

Naudas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem nepieciešami atalgojuma apmaksai un VSAOIe

09.210.1150

3040

Atalgojums uz līguma pamata

09.210.1210

735

VSAOIe

Projekts „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā”

LV93TREL9800377130000

05.100.2232

3624

Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi – http://www.lifesaving.lv/ administrators – līdzekļu pārdale

05.100.5121

3624

Mājas lapas izstrādes un ieviešanas pakalpojuma apmaksai

Labklājības pārvalde

 

10.200.6252

5000

Programma „Atbalsts gados veciem cilvēkiem”

Mērķis: Veselības aprūpes pabalsts

Izvērtējot šī brīža situāciju, līdzekļu rezerve

(18.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

10.700.6252

5000

Programma „Pārējais citur nekvalificētais atbalsts sociāli atstumtām personām”

Mērķis: Veselības aprūpes pabalsts

Izvērtējot šī brīža situāciju, līdzekļu rezerve

(18.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

10.920.6420

37750

Programma „Pārējie citur nekvalificētie sociālās aizsardzības pasākumi”

Mērķis: Jūrmalas pašvaldības pabalsts politiski represētām personām

Mērķa maiņa

(18.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

10.920.6420

28260

Programma „Pārējie citur nekvalificētie sociālās aizsardzības pasākumi”

Mērķis: Jūrmalas pašvaldības pabalsts politiski represētām personām Ls 30 personai divas reizes gadā

Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.79 (2008.04.09.) „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām” 2.1. punktu, jānosaka pabalsta apmērs

(18.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

10.700.2275

9490

Programma „Pabalsti iedzīvotājiem”

Mērķis: rezerve sociālai palīdzībai

(18.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

07.410.3262

8008

Programma: „Sociāla palīdzība veselības jomā” (19.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

Mērķis: „Ielu sociālo darbinieku un konsultanta sniegto pakalpojumu apmaksa mobilajā atkarības profilakses punktā”

07.410.3263

8008

Programma: „Sociāla palīdzība veselības jomā” (19.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

Mērķis: „Ielu sociālo darbinieku un konsultanta sniegto pakalpojumu apmaksa mobilajā atkarības profilakses punktā”

 

10.120.3261

6357

Programma: „Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” (18.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

Mērķis: „Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem”

10.120.2279

90937

Programma: „Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” (18.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

Mērķis: „Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem”

 

10.120.3262

1972

Programma: „Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” (18.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

Mērķis: „Telpu noma” (dienas centram personām ar garīga rakstura traucējumiem).

 

10.120.3262

82608

Programma: „Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” (18.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

Mērķis: „Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem”.

 

10.120.3262

2832

Programma: „Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” (18.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

Mērķis: „Viena bērna uzturēšana specializētā aprūpes iestādē Liepājā”

10.120.7210

2832

Programma: „Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” (18.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

Mērķis: „Viena bērna uzturēšana specializētā aprūpes iestādē Liepājā”

 

10.200.3262

1830

Programma: „Atbalsts gados veciem cilvēkiem” (18.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

Mērķis: „Vienas personas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksa Talsu raj. pansionātā ''Lauciena''”

10.200.7210

1830

Programma: „Atbalsts gados veciem cilvēkiem” (18.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

Mērķis: „Vienas personas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksa Talsu raj. pansionātā ''Lauciena''”

 

10.700.3262

4165

Programma: „Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām” (18.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

Mērķis: „Telpu noma” (Jauniešu pārejas māja)

10.700.2261

4165

Programma: „Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām” (18.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

Mērķis: „Telpu noma” (Jauniešu pārejas māja)

JPPI „Sprīdītis”

 

10.700.2214

50

Pēc noslēgtā korporatīvā līguma ar LMT, līdzekļu ekonomija no mobilā telefona sarunu un abonēšanas izdevumiem

10.700.2219

50

Papildus pastmarku iegādes izdevumiem, jo rēķins par 2009.gadā izlietotajām pastmarkām tika apmaksāts 2010.gadā

 

10.700.2242

86

Līdzekļu pārdale no transportlīdzekļi uzturēšanas izdevumiem

10.700.2519

86

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva

Jūrmalas Kultūras centrs

 

08.620.2262

100

Pasākums: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija - transporta pakalpojumi

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.1150

163

Pasākums: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums

Paskaidrojums: izdevumi mākslinieku autoratlīdzību izmaksai

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

08.620.2269

804

Pasākums: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija - BIO tualešu noma, nožogojums

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2231

28

Pasākums: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums

Paskaidrojums: viesnīcas izdevumi sakarā ar koncerta ‘’Dziedam Jūrmalā’’(Kūrortsezonas atklāšanas pasākuma ietvaros) dalībnieku izmitināšanu

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

08.620.2390

2678

Pasākums: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums

Paskaidrojums: izdevumi vizuālā noformējuma materiāliem

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2264

2432

Pasākums: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums

Paskaidrojums: skatuves nomas izdevumi

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

08.620.1210

58

Pasākums: Svētki Mākslinieku muižā (Mākslas dienas)

Paskaidrojums: pasākuma tāmē ieplānoti izdevumi VSAOI maksājumiem bez atalgojuma izdevumiem nav realizējami

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2279

508

Pasākums: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums

Paskaidrojums: izdevumi pasākuma vizuālajam noformējumam un apskaņošanas pakalpojumiem

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

08.620.2279

50

Pasākums: Belvederas solistu atlases kārta Jūrmalā (21.05.2010.)

Paskaidrojums: pasākuma tehniskais nodrošinājums

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2279

26

Pasākums: Svētki Mākslinieku muižā (Mākslas dienas)

Paskaidrojums: izdevumi pasākuma vizuālajam noformējumam

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

08.620.2231

57

Pasākums: Belvederas solistu atlases kārta Jūrmalā

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija - izdevumi pasākuma dalībnieku uzņemšanai un apkalpošanai

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.1150

160

Pasākums: Svētki Mākslinieku muižā (Mākslas dienas)

Paskaidrojums: izdevumi mākslinieku autoratlīdzību izmaksai

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

08.620.2262

850

Pasākums: Piedalīšanās republikas mēroga pasākumos

Paskaidrojums: izdevumi transporta pakalpojumiem tiek samazināti

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2243

30

Pasākums: Belvederas solistu atlases kārta Jūrmalā

Paskaidrojums: klavieru skaņošana

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

08.620.2279

26

Pasākums: 1991.gada janvāra barikāžu atceres diena

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija – pasākuma noformējums

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2390

23

Pasākums: Belvederas solistu atlases kārta Jūrmalā

Paskaidrojums: izdevumi materiālu iegādei (noformējuma materiāli, ziedi dalībniekiem)

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

08.620.2279

6

Pasākums: Meteņu svinības (13.02.2010)

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija - autoratlīdzības izdevumiem

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2279

850

Pasākums: Piedalīšanās republikas mēroga pasākumos

Paskaidrojums: pasākumu dalības maksas segšanai (Ls 350.00- Jūrmalas komandas piedalīšanās Jautro un atjautīgo sacensībās, Ls 400.00 – fotoizstādes organizēšana Lietuvā, Ls 25.00 – pūtēju orķestra dalība skatē un citi)

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

08.620.2390

194

Pasākums: Meteņu svinības (13.02.2010)

Paskaidrojums: pasākums norisinājās bez izdevumiem par noformējumu un citiem materiāliem

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2390

20

Pasākums: 1991.gada janvāra barikāžu atceres diena

Paskaidrojums: izdevumi pasākuma noformējuma materiāliem

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

08.620.2279

6

Pasākums: Mātes diena (10.05.2010.)

Paskaidrojums: ekonomija no autortiesību apmaksas

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

08.620.2390

24

Pasākums: Mātes diena (10.05.2010.)

Paskaidrojums: materiālu iegādes izdevumu ekonomija

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

08.620.1150

52

Pasākums: Lieldienas (04.04.2010)

Paskaidrojums: ārštata atalgojuma izdevumu samazinājums

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2262

100

Pasākums: Lieldienas (04.04.2010)

Paskaidrojums: transporta noma noformējuma transportēšanai

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

08.620.2239

20

Pasākums: Lieldienas (04.04.2010)

Paskaidrojums: reklāmas izdevumu samazinājums

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2390

256

Pasākums: Lieldienas (04.04.2010)

Paskaidrojums: izdevumi noformējuma materiāliem un radošām darbnīcām

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

08.620.2279

330

Pasākums: Lieldienas (04.04.2010)

Paskaidrojums: izdevumi vizuālajam noformējumam, elektrības pieslēgumam un apskaņošanas pakalpojumam mazāki par plānotājiem

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2269

200

Pasākums: Jomas ielas svētki

Paskaidrojums: līdzekļi BIO-tualešu nomai

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

 

08.620.2279

459

Pasākums: Jomas ielas svētki

Paskaidrojums: papildus līdzekļi pasākuma tehniskā nodrošinājuma(apskaņošanas pakalpojums) un vizuāla noformējuma (skatuvju noformējums) apmaksai

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

P.i.i. „Zvaniņš”

 

09.100.1221

1776

Līdzekļu pārdale no slimības lapu apmaksām

09.100.1119

1776

Darba samaksai

P.i.i. „Katrīna”

 

09.100.2261

1

Līdzekļu ekonomija no telpu īres izdevumiem

09.100.2279

66

Kavējuma soda naudas nomaksai par telpu īri

 

09.100.2313

60

Līdzekļi halātu iegādei netika izmantoti

 

09.100.2321

1

Līdzekļu ekonomija no kurināmā iegādes

 

09.100.2352

4

Līdzekļu pārdale no saimniecības materiālu iegādēm

Jūrmalas Peldēšanas un futbola skola

 

09.510.1141

130

Līdzekļu pārdale, jo programma „Ozols” atvaļinājuma naudu aprēķina tikai EKK 1119

09.510.1119

550

Darbinieku atvaļinājumu naudas izmaksām

 

09.510.1145

420

Līdzekļu pārdale, jo programma „Ozols” atvaļinājuma naudu aprēķina tikai EKK 11192.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 17.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.36

(Protokols Nr.17, 6.punkts)

Izmaiņas 2010.gadā kredītrīkotāju maksas pakalpojumu tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Maksas pakalpojumi

(Budžeta veids)

Klasif. kods (VFK.EKK)

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods (VFK.EKK)

„+”

Paskaidrojums

Jūrmalas Kultūras centrs

 

08.620.1150

65

Pasākums: 1991.gada janvāra barikāžu atceres diena

Paskaidrojums: ārštata darbinieka atlīdzība netika izmantota

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2279

350

Pasākums: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšana

Paskaidrojums: koncerts „Dziedam Jūrmalā” – apskaņošana, video un foto pakalpojumi

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2279

150

Pasākums: LR Neatkarības deklarācijas pieņemšanas gadadiena (04.05.2010)

Paskaidrojums: pasākuma noformēšanas izdevumi netika izmantoti

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2264

10

Pasākums: Mākslas izstādes (gada garumā)

Paskaidrojums: izdevumi inventāra nomai (izstāžu ierīkošanai)

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2279

20

Pasākums: Meteņu svinības (13.02.2010)

Paskaidrojums: neizmantoti līdzekļi noformējuma pakalpojumam, noformējums veidots pašu spēkiem

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2279

275

Pasākums: Vasaras koncerti Horna dārzā

Paskaidrojums: vizuālā noformējuma izdevumi

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2239

20

Pasākums: Lieldienas (04.04.2010)

Paskaidrojums: pasākuma reklāmas materiālu izgatavošanas izdevumi netika izmantoti

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2279

300

Pasākums: Lieldienas (04.04.2010)

Paskaidrojums: apskaņošanas pakalpojumi netika izmantoti

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2390

50

Pasākums: Lieldienas (04.04.2010)

Paskaidrojums: izdevumi materiāliem

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2390

30

Pasākums: Mātes diena (10.05.2010)

Paskaidrojums: materiāli pasākuma dalībniekiem

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2262

800

Mērķis: kinofilmu demonstrēšanas nodrošināšana

Paskaidrojums: transporta pakalpojuma vietā tiks apmaksāti izdevumu benzīnam kinofilmu transportēšanai

08.620.2322

800

Mērķis: kinofilmu demonstrēšanas nodrošināšana

Paskaidrojums: transporta nomas vietā tiks apmaksāts benzīns kinofilmu transportēšanai

08.230.2262

250

Līdzekļu pārdale izdevumiem par transporta pakalpojumiem, jo tie ir nepieciešami mazākā apjomā

08.230.5239

250

nepieciešams iegādāties profesionālu putekļusūcēju teātra telpu uzkopšanai, lai nodrošinātu darba vides kvalitāti, jo esoša tehnika ir iegādāta 2007.gadā, ir fiziski nolietojusies un šobrīd vairs nepilda savas funkcijas

Jūrmalas Peldēšanas un futbola skola

09.510.2330

1200

Līdzekļu ekonomija materiālu iegādei, jo tirdzniecības vieta bija slēgta

09.510.2390

300

Balvu iegādei sacensību uzvarētājiem; zivju barība (akvārijs)

08.100.2239

200

Plānotie līdzekļi bija paredzēti biļešu tirdzniecībai, bet tā kā noslēgts līgums par stadiona nomu ar tiesībām pārdot biļetes – līdzekļu ekonomija

09.510.2351

400

Remontmateriālu iegādei mašīnnodaļas telpas remontam

08.100.2311

100

Līdzekļu ekonomija iepirkuma procedūras rezultātā kancelejas preču iegādei

09.510.2355

500

Lāzerprintera kasešu iegādei

08.100.2352

170

Līdzekļu ekonomija iepirkuma procedūras rezultātā saimniecības preču iegādei

08.100.2244

170

Ugunsdzēšamo aparātu uzpildei

08.100.2312

100

Inventāra iegādei (slotas, grābekļi, spaiņi u.c.)

08.100.2322

200

Degvielas iegāde pļaujmašīnai (stadiona zāles laukuma pļaušanai)3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 17.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.36

(Protokols Nr.17, 6.punkts)

Izmaiņas 2010.gadā kredītrīkotāju Valsts budžeta transfertu tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Valsts budžeta transferti

(Budžeta veids)

Klasif. kods (VFK.EKK)

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods (VFK.EKK)

„+”

Paskaidrojums

Speciālā internātpamatskola

09.210.1149

2553

Datorprogramma „Ozols” atvaļinājuma naudu aprēķina EKK 1119

09.210.1119

3678

Atvaļinājuma naudām un darba samaksai

09.210.1210

1125

Līdzekļu ekonomija, jo skolā strādā vairāki pensionāri. Ir izveidojušās vakances, kuras vasaras periodā netiks aizpildītas

09.210.2222

319

Līdzekļu ekonomija, sakarā ar avārijas situāciju kanalizācijas sistēmā – netika izmantota pilsētas kanalizācija

09.210.2223

600

Sakarā ar avārijas situāciju apkures sistēmā ziemas periodā, palielinājies elektroenerģijas patēriņš

09.210.2242

350

Līdzekļu ekonomija, jo skolas mikroautobuss vairs netiek ekspluatēts

09.210.2243

200

Kanalizācijas sūkņa un zāles pļāvēja remontam

09.210.2321

400

Līdzekļu ekonomija, sakarā ar avārijas situāciju gāzes apkures sistēmā, gāzes apkure daļēji tika aizstāta ar sildierīcēm, kuras patērē elektroenerģiju

09.210.2244

584

Sakarā ar avārijas situāciju apkures sistēmā, no ierindas izgāja kanalizācijas sistēma un līdz ar to tika izmantoti asenizācijas transporta pakalpojumi

09.210.2355

20

Līdzekļu ekonomija, jo datortehnikas uzturēšanas materiāli vairs netiks iegādāti

09.210.2245

40

OCTA iegādei

09.210.2363

1300

Ēdināšanas izdevumos netika iekļauti audzēkņi, kuri neapmeklē skolu – līdzekļu ekonomija

09.210.2311

20

Papildus kārtridžu iegādei, jo skola gatavojās skolas akreditācijai un kancelejas preču iegādei tika izlietots vairāk kā plānots

09.210.2389

30

Briļļu iegāde uz doto brīdi nav nepieciešama

09.210.2351

700

Remontmateriālu iegādei – 2 telpas tiks pielāgotas bērnudārzam

09.210.2352

200

Papildus saimniecības materiāli skolas telpu uzturēšanai

09.210.2354

19

Transportlīdzekļa uzturēšanas materiāli

09.210.2515

56

Dabas resursu nodoklis (gāze)

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

09.210.1221

1889

Datorprogramma „Ozols” atvaļinājuma naudu aprēķina EKK 1119

09.210.1119

2189

Atvaļinājuma naudas izmaksām

09.210.1228

300

Datorprogramma „Ozols” atvaļinājuma naudu aprēķina EKK 11194.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 17.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.36

(Protokols Nr.17, 6.punkts)

Izmaiņas 2010.gadā kredītrīkotāju SPECIĀLĀ BUDŽETA izdevumu tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

SPECIĀLAIS BUDŽETS

(Budžeta veids)

Klasif. kods (VFK.EKK)

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods (VFK.EKK)

„+”

Paskaidrojums

Pašvaldības iestāde „Sprīdītis”

 

10.700.2361

Ziedojumi un dāvinājumi

326

Mīkstais inventārs

10.700.2312

Ziedojumi un dāvinājumi

226

Nepieciešams iegādāties krēsliņus un galdiņus atbilstoši bērnu auguma grupām pēc vecuma.

Rēķ. Nr. Dr-307507 no 28.05.2010

10.700.2390

Ziedojumi un dāvinājumi

100

Izlaidumu ziedu pušķu iegādei 9.,12.klašu un arodvidusskolu absolventiem (Ls 5x20bērni=Ls 100)

Jūrmalas pilsētas dome

05.600.2231

100

Dabas resursu nodoklis

Programma: „Vides aizsardzība” (9.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

Mērķis: „Zilā Karoga pacelšanas ceremonija”

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija, jo karogs tika pacelts Kūrorta sezonas atklāšanas pasākumu ietvaros.

05.600.7712

Dabas resursu nodoklis

100

Programma: „Vides aizsardzība” (9.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

Mērķis: „Biedru nauda Zilā karoga programmai un Zaļā karoga programmai”

Paskaidrojums: papildus līdzekļi nepieciešami pamatojoties uz piestādīto rēķinu.


Lejupielāde: DOC un PDF