Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 31.martāNr. 13

protokols Nr. 7, 3. punkts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

1. Samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus par Ls 68398, t.sk.:

1.1. pašvaldības pamatbudžetam par Ls 45532, t.sk.:

1.1.1. programmai „Apropriācijas rezerve” Ls 10094 (klasifikācijas kods 04.900.2275);

1.1.2. programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai” Ls 35438 (klasifikācijas kods 04.900.2275);

1.2. Jūrmalas pilsētas domei revīzijas pakalpojumu apmaksai par Ls 22355 (klasifikācijas kods 01.110.2232);

1.3. Jūrmalas Sporta skolai transportlīdzekļu nomai par Ls 191 (klasifikācijas kods 09.510.2262);

1.4. Jūrmalas Kultūras centram atlīdzības izmaksai par Ls 320, t.sk pa klasifikācijas kodiem:

08.230.1119 Ls 190;

08.230.1210 Ls 130.

2. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā 2011.gadā piešķirt Ls 68398, t.sk.:

2.1. pašvaldības iestādēm revīzijas pakalpojumu apmaksai Ls 30427 saskaņā ar 1.pielikumu;

2.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 37460, t.sk.:

2.2.1. Jūrmalas pašvaldībā organizēto bērnu nometņu vadītāju kursu apmaksai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem Ls 2022 (klasifikācijas kods 09.510.2235);

2.2.2. projekta „Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana” īstenošanai Ls 35438 (klasifikācijas kods 10.600.5250);

2.3. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai mikroautobusa degvielas izdevumu segšanai Ls 191 (klasifikācijas kods 09.210.2322);

2.4. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai atlīdzības izmaksu nodrošināšanai Ls 320, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.290.1119 Ls 190;

08.290.1210 Ls 130.

3. Palielināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2011.gadā no valsts budžeta dotācijas mācību literatūras iegādei par Ls 3477 (klasifikācijas kods 18.6.1.6), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 3477 novirzot pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras iegādei saskaņā ar 2.pielikumu.

4. Veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžetā 2011.gadā saskaņā ar 3.,4. un 5.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 5., 7., 8., 9. un 18. pielikumu.

5. Veikt grozījumus 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta maksas pakalpojumos, palielinot ieņēmumus un izdevumus par Ls 4442, t.sk.:

5.1. palielināt Majoru pamatskolai ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 100 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Majoru pamatskolai degvielas apmaksai Ls 100 (klasifikācijas kods 09.210.2322);

5.2. palielināt Kauguru vidusskolai ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 800 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Kauguru vidusskolai degvielas apmaksai Ls 800 (klasifikācijas kods 09.210.2322);

5.3. palielināt Alternatīvajai skolai ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 100 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Alternatīvajai skolai degvielas apmaksai Ls 100 (klasifikācijas kods 09.210.2322);

5.4. palielināt Sākumskolai „Taurenītis” ieņēmumus un izdevumus par Ls 3442, t.sk.:

5.4.1. palielināt ieņēmumus par Ls 3442, t.sk.:

5.4.1.1. samazināt ieņēmumus par nomu Ls 120 (klasifikācijas kods 21.3.8.1);

5.4.1.2. palielināt ieņēmumus no kustamā īpašuma iznomāšanas par Ls 120 (klasifikācijas kods 21.3.8.3);

5.4.1.3. palielināt ieņēmumus par izglītības pakalpojumiem Ls 3042 (klasifikācijas kods 21.3.5.9);

5.4.1.4. palielināt ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 400 (klasifikācijas kods 21.3.9.9);

5.4.2.  palielināt izdevumus iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai par Ls 3442, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 Ls 2451;

09.210.1210 Ls 591;

09.210.2322 Ls 400.

6. Samazināt 2011.gadā plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2012.gada 1.janvāri par Ls 7120, t.sk.:

6.1. Majoru pamatskolai par Ls 795, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 795, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2212 Ls 520;

09.210.2231 Ls 225;

09.210.2262 Ls 50.

6.2. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai par Ls 6325, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu un kapitālieguldījumu segšanai Ls 6325, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 3504;

09.510.1210 Ls 845;

09.510.2312 Ls 195;

09.510.2370 Ls 260;

09.510.2390 Ls 200;

09.510.5121 Ls 300;

09.510.5232 Ls 171;

09.510.5238 Ls 700;

09.510.5239 Ls 150.

7. Precizēt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu, t.sk.:

7.1. samazināt uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 9985 (klasifikācijas kods 18.8.1.1);

7.2. samazināt kapitālo izdevumu transfertus pašvaldības budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 69790 (klasifikācijas kods 18.8.1.2);

7.3. palielināt ieņēmumus no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas, kas nav ES struktūrfondi par Ls 9985 (klasifikācijas kods 21.1.9.1);

7.4. palielināt uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 69790 (klasifikācijas kods 18.8.1.1).

8. Noteikt, ka projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” izdevumi atspoguļojami funkcionālās klasifikācijas kodā 05.300 „Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana”.

9. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2010.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/582, Nr. 1.1-14/597 un Nr. 1.1-14/606 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 2999 apmērā, t.sk.:

9.1. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai Ls 378 (klasifikācijas kods 08.210.1150) gada noslēguma sarīkojuma „Lielā lasītāju balva – 2010” muzikālā priekšnesuma nodrošināšanai;

9.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 291 (klasifikācijas kods 01.820.7246) Eiropas solidaritātes fonda neizmantotā finansējuma un neattiecināmo izmaksu atmaksāšanai;

9.3. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 2330 (klasifikācijas kods 08.220.5236) Jūrmalas mākslinieku mākslas priekšmetu iegādei muzeja kolekcijas papildināšanai.

10. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2010.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/588, Nr.1.1-14/591 un Nr.1.1-14/600 veiktās izmaiņas tāmēs saskaņā ar 6.pielikumu.

11. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2011.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/50 piešķirtos līdzekļus no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Jūrmalas mūzikas vidusskolai Ls 343 (klasifikācijas kods 09.510.2244) avārijas situācijas novēršanai skolas ēkas jumtu un tekņu attīrīšanai no sniega.

12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2011.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/59 un Nr. 1.1-14/81 veiktās izmaiņas pamatbudžeta tāmēs, t.sk.:

12.1. Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

06.600.1210

Ls -3300;

06.600.1150

Ls 3300;

05.600.7512

Ls -500

Programma: Vides aizsardzības pasākumi

Aktivitāte: Biedru nauda Zilā karoga programmai un Zaļā karoga programmai

(7.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

05.600.7712

Ls 500

Programma: Vides aizsardzības pasākumi

Aktivitāte: Biedru nauda Zilā karoga programmai un Zaļā karoga programmai

(7.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2261

Ls -5500

Programma: Sporta pasākumi

Aktivitāte: Dalība Jaunatnes olimpiādē 2011.gadā

(13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2361

Ls 5500

Programma: Sporta pasākumi

Aktivitāte: Dalība Jaunatnes olimpiādē 2011.gadā

(13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2275

Ls -293

Programma: Sporta pasākumi

Aktivitāte: Rezerve sportam

(13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2279

Ls 293

Programma: Sporta pasākumi

Aktivitāte: Ziemas peldēšanas čempionāts

(13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2275

Ls -600

Programma: Sporta pasākumi

Aktivitāte: Rezerve sportam

(13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2279

Ls 600

Programma: Sporta pasākumi

Aktivitāte: Atbalsts vieglatlētei Laurai Ikauniecei

(13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3).

12.2. Pirmsskolas izglītības iestādei „Katrīna”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.2352 Ls -20;

09.100.2312 Ls 20.

12.3. Pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.2352 Ls -20;

09.100.2312 Ls 20.

12.4. Pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.2352 Ls -50;

09.100.2312 Ls 31;

09.100.2390 Ls 19.

13. Samazināt 2011.gadā pašvaldības plānoto pamatbudžeta atlikumu uz 2011.gada 31.decembri par Ls 495, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei Ls 495 (klasifikācijas kods 05.100.7246) valsts budžeta finansējuma atmaksas veikšanai pēc projekta „Dziedošie kaimiņi (Singing Neighbours)” īstenošanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 XLS

Pielikums Nr.2 XLS

Pielikums Nr.3 XLS

Pielikums Nr.4 XLS

Pielikums Nr.5 XLS

Pielikums Nr.6 DOC


Lejupielāde: DOC un PDF