Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 22.10.2013. Stājas spēkā 23.10.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 15.marta 123.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 17.oktobrīNr. 601

protokols Nr. 25, 66. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520
detalizēti izstrādātās daļas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49A apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.683 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520” ir detalizēti izstrādāts zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 49A detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktu, un izskatot 2013.gada 14.oktobra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-81/8) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas projektu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49A.

2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju par detālplānojuma daļas īstenošanu saskaņā ar pielikumu. Ja līgums norādītajā termiņā netiek noslēgts, Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības atzīt detālplānojumu par spēku zaudējušu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

5. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

6. Detālplānojumu var Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007 mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra lēmumu Nr.601

(protokols Nr.25, 66.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2013.gada ___________

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), izpilddirektora p.i. Guntas Smalkās personā, kura rīkojas, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un detālplānojuma detalizēti izstrādātās daļas - zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 49A īstenotājs SIA „SL 49” (reģ.Nr.40103535664) valdes locekļa Oskara Apses (personas kods 210175-11492) personā (turpmāk –Īstenotājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā – Puses, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada ___ mēneša lēmumu Nr.___„ Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49A apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka detālplānojuma īstenošanas kārtību.

1.2. Īstenotājs atbilstoši detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

1.3. Detālplānojuma īstenošana ietver pasākumus:

1.3.1. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.3.2. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.3.3. piebraucamo ceļu (nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.3.4. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2.PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs apņemas:

2.1.1. Veikt detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto detālplānojumu, kurā tiek norādīti realizējamā detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita, kā arī paredzamie rezultāti.

2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim. Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 123.lēmumu

2.1.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem.

2.1.4. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāju vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas.

2.1.5. nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 49A īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par šo līgumu un tā neizpildes sekām.

2.2. Dome apņemas:

2.2.1. Sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi.

2.2.2. Savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu detālplānojuma realizācijas gaitā.

2.3. Ja Īstenotājs neievēro pielīgtos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.4. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās vienošanās saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.5. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.4.punktā minēto apstākļu dēļ, piecu (5) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3.NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, risina vienošanās ceļā. Vienošanos noformē rakstveidā kā pielikumu.

3.4. Līguma teksts var tikt mainīts vai papildināts, Pusēm savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par šīs Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.5. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.6. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs - Domei, viens - Īstenotājam.

4.PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome Īstenotājs
Jūrmalas pilsētas dome SIA „SL 49”
Reģ.Nr.:90000056357 Reģ.Nr.40103535664
Adrese: Jomas iela 1/5, Adrese: Jomas iela 46-1,
Jūrmala, LV-1015 Jūrmala, LV-2015
Tālr.:67093816 Tālr.:29221244
e-pasts: pasts@jpd.gov.lv e-pasts: oskars@riverajurmala.lv
_______________________ ________________________
(G.Smalkā) (O.Apse )

Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6PDF


Lejupielāde: DOC un PDF