Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 21.08.2014. Stājas spēkā 22.08.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

2014.gada 12.jūnijāNr. 16

protokols Nr. 10, 24. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Precizēti ar 2014.gada 7.augusta lēmumu Nr.374

(protokols Nr.12, 12.punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu un 13.punktu,
Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu, 13.panta sesto, septīto un astoto daļu un 26.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281
„Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 69. un 79.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.238 (5044)) šādus grozījumus:

1. Svītrot saistošo noteikumu 5.punktu;

2. Svītrot saistošo noteikumu 6.punktu;

3. Saistošo noteikumu 8.punktu izteikt šādā redakcijā:

„8. Ja, veicot būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, persona, kas saņēmusi atļauju veikt būvdarbus vai rakšanas darbus organizē šo inženierkomunikāciju uzmērīšanu pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas. Precizētās inženierkomunikācijas jāparāda topogrāfiskajā vai izpildmērījuma plānā.”;

4. Svītrot saistošo noteikumu 9.-10.punktu;

5. Saistošo noteikumu 11.punkta pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Ja topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām mērnieks izveido uzmērīšanas tīklu, kas balstās uz pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju vai to sistēmu (izņemot LatPos), mērnieks veic kontrolmērījumus, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr.281 20.punkta prasības”;

6. Svītrot saistošo noteikumu 12. - 13.punktu;

7. Saistošo noteikumu 14.punktu izteikt šādā redakcijā:

„14. Topogrāfiskās informācijas pārbaudei Nodaļa pieņem tikai ģeodēziskajos darbos sertificētas personas izstrādātos topogrāfiskos plānus un izpildmērījumu plānus, kas sagatavoti digitālā formā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai”;

8. Svītrot saistošo noteikumu 15.1.apakšpunktu;

9. Saistošo noteikumu 18.punktu izteikt šādā redakcijā:

„18. Nodaļa saskaņo un attiecīgi reģistrē iesniegto darbu ievadīšanai datu bāzē tikai pēc visu konstatēto nepilnību novēršanas izsniedzot saskaņoto topogrāfisko plānu mērniecības darbu izpildītājam.

18.1. Informācijas apmaiņa starp datu bāzi un centrālo datu bāzi notiek atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes jomu”;

10. Svītrot saistošo noteikumu 20.3.apakšpunktu;

11. Svītrot saistošo noteikumu 2.pielikuma 3.2.apakšpunktu;

12. Svītrot saistošo noteikumu 2.pielikuma 4.punktu;

13. Svītrot saistošo noteikumu 2. pielikuma 5.5.-5.10 apakšpunktus.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 12.jūnja saistošajiem noteikumiem Nr.16
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1 . Grozījumu projekta nepieciešamības pamatojums

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) tiek izdarīti pēc Valsts zemes dienesta (turpmāk - VZD) 2013.gada 5.novembra vēstulē Nr.2-04/4931 un 2014.gada 27.marta vēstulē Nr.2-04/288 izteiktajiem iebildumiem par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.73 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk –Saistošie noteikumi) un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 13.12.2013. vēstules Nr.-17.18-le/12181, 03.04.2014. vēstules Nr.17.18-le/3003.

2. Īss grozījumu projekta satura izklāsts

Grozījumi saistošajos noteikumos sagatavoti pamatojoties uz 2012.gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, likumu „Par pašvaldībām” un Ģeotelpiskās informācijas likuma prasībām, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošos noteikumus Nr.42 (protokols Nr.17, 55.punkts) „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Saistošie noteikumi ir vajadzīgi visām juridiskām un fiziskām personām, kas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā veic gan visa veida būvju un inženierkomunikāciju projektēšanu, būvniecību vai ekspluatēšanu gan ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

3. Informācija par plānoto grozījumu projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav

4. Informācija par plānoto grozījumu projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumi ir obligāti visām juridiskām un fiziskām personām, kas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā veic: 1) visa veida būvju un inženierkomunikāciju projektēšanu, būvniecību un ekspluatēšanu; 2)ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbus.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Administratīvais procedūras netiek mainītas.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē un publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā sadaļā – Attīstība un būvniecība/Noderīga informācija – paliek nemainīgi.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav veiktas

Priekšsēdētājs

G.Truksnis