Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 318

protokols Nr. 13, 24. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā,
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.557 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā” uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2015.gada 25.jūnijā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts ar būvniecības ieceres dokumentāciju, un ir sagatavots ziņojums par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu, 111.punktu un 114.punktu, izskatot detālplānojuma projektu, ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību un Domes 2015.gada 8.jūlija Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma projektu zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 2903.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma projekta zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 2903, publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 2903, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē par detālplānojuma projekta zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 2903, publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma projekta zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 2903, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, un ievietot informāciju par sanāksmes laiku Sistēmā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma projekta zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 2903, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF