Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 30

protokols Nr. 13, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra
saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas
pašvaldības 2015.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu „Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2015.gadam 111 900 891 euro apmērā, tajā skaitā:

1.1. ieņēmumus 69 924 882 euro apmērā, atlikumu gada sākumā 13 859 746 euro apmērā un saņemtajiem aizņēmumiem 28 116 263 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. izdevumus 106 323 730 euro apmērā, atlikumu gada beigās 650 363 euro apmērā un aizņēmumu atmaksu 4 926 798 euro apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.”

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.1.apakšpunkta 1.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 1.2.apakšpunkta 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.4.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.4., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu;

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.12. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. un 13.pielikumu.

6. Izteikt 2.3.1.21.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.3.1.21. programmas „Ostas būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.04.1.21. un 10.pielikumu;”

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.4. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5. un 14.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.13. un 17.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6. un 15.pielikumu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

10. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.25.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas „Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.1.apakšpunkta Sākumskolas „Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.2.apakšpunkta Sākumskolas „Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.2., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

14. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.3.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, ERASMUS+ Projekta „Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni” tāmi Nr.09.31.3., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

15. Pamatojoties uz 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar sekojošiem Jūrmalas pilsētas domes rīkojumiem izdarītos grozījumus:

15.1. apstiprināt ar 2015.gada 15.jūlija, 16.jūlija, Jūrmalas pilsētas domes rīkojumiem Nr.1.1-14/222, Nr.1.1-14/229, izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 17., 18., 19., 20., 21., 22.pielikumu;

15.2. saskaņā ar 2015.gada 16.jūlija rīkojumu Nr.1.1-14/229 papildināt saistošos noteikumus ar 2.1.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.1.1.7. projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” tāmi Nr.01.1.8.;”

15.3. saskaņā ar 2015.gada 16.jūlija rīkojumu Nr.1.1-14/229 pievienot saistošo noteikumu 2.1.1.7.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” tāmi Nr.01.1.8., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.-2017.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” 3.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.-2017.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” 3.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1.-2. XLS

Pielikumi Nr.3.-15. un 23. XLS

Pielikumi Nr.16.-22. XLS


Lejupielāde: DOC un PDF