Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 29

protokols Nr. 1, 36. punkts

Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226
pagarināšanu (Tirgoņu iela 29, Jūrmalā)

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 17.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 4106, 71/100 domājamām daļām 1824 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals) nostiprinātas Vārds Uzvārds (personas kods) zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3693.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 17.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz ½ domājamo daļu no dzīvojamās mājas Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra apzīmējumu 1300 009 4106 001, nostiprinātas Vārds Uzvārds zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3693.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 4.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 4106, 29/100 domājamām daļām nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3693.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 4.jūnija lēmumu īpašumu tiesības uz pamatēku – muzeja ēku Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 509 4108, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000069885.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) 2013.gada 24.janvāra lēmumu Nr.42 „Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no V.Uzvārds” starp Jūrmalas pilsētas muzeju un Zemesgabala īpašnieku Vārds Uzvārds 2013.gada 4.martā noslēgts zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/226 (turpmāk – Līgums) par Zemesgabala daļas 1300 m2 platībā nomu līdz 2013.gada 31.decembrim Jūrmalas pilsētas muzeja ēkas uzturēšanai. Saskaņā ar domes 2014.gada 20.februāra lēmumu Nr.92 „Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 ar Vārds Uzvārds pagarināšanu” 2014.gada 4.aprīlī noslēgto Vienošanos Nr.1.2-16.3.1/522 par grozījumiem 2013.gada 4.marta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/226 Līguma termiņš pagarināts līdz 2014.gada 31.decembrim un saskaņā ar domes 2015.gada 22.janvāra lēmumu Nr.27 „Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu” 2015.gada 2.februārī noslēgto Vienošanos Nr.1.2-16.3.1/153 par grozījumu 2013.gada 4.marta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/226 Līguma termiņš pagarināts līdz 2015.gada 31.decembrim.

Dome 2015.gada 23.decembrī ir saņēmusi Zemesgabala īpašnieka Vārds Uzvārds 2015.gada 23.decembra iesniegumu (reģistrēts domē ar lietas Nr.1.1-39/5477-K) ar lūgumu pagarināt Līgumu.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu zemes īpašniekam ir tiesības saņemt no ēku un būvju īpašnieka nomas maksu.

Pamatojoties uz Civillikuma 2120.pantu, 2123.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu un, Vārds Uzvārds iesniegumu, kā arī ņemot vērā domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt starp Jūrmalas pilsētas muzeju un Vārds Uzvārds, noslēgto Līgumu līdz 2016.gada 31.decembrim Jūrmalas pilsētas muzeja ēkas uzturēšanai.

2. Noteikt Zemesgabala nomas maksu 5% apmērā no Zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, nosakot, ka maksājumi tiek veikti no 2016.gada 1.janvāra.

3. Uzdot domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 1.punktā minēto Līguma termiņa pagarināšanu, noslēdzot vienošanos saskaņā ar paraugu šī lēmuma pielikumā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.janvāra lēmumam Nr.29

(protokols Nr.1, 36.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2013.gada 4.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/226

Jūrmalā, 2016.gada ___. ______________

Zemesgabala Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, 71/100 domājamās daļas īpašnieks Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – Iznomātājs) , un Jūrmalas pilsētas muzejs, reģistrācijas Nr.90000056409, tās direktores Intas Baumanes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumu Nr.23 ”Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums” (turpmāk – Nomnieks), no otras puses, kopā vai atsevišķi turpmāk sauktas - Puses , pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ____________ lēmumu Nr. _____ “Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu (Tirgoņu iela 29, Jūrmalā)” vienojas par šādiem grozījumiem starp PUSĒM 2013.gada 4.martā noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/226 (turpmāk – Līgums):

1. PUSES atzīst un vienojas, ka no 2015.gada 31.decembra līdz šīs vienošanās noslēgšanas brīdim Līgums un tajā noteiktās PUŠU saistības ir uzskatāmas par spēkā esošām.

2. Izslēgt Līguma 3.3.punktu.

3. Grozīt Līguma 4.1.punktu, pirmajā teikumā aizstājot vārdus un ciparus “uz laiku līdz 2015.gada 31.decembrim” ar vārdiem un ciparus “uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim.”

4. Izteikt Līguma 4.3.punktu šādā redakcijā:

“4.3. Līgums izbeidzas, ja:

4.3.1. NOMNIEKS ir zaudējis īpašuma tiesības uz būvi (ēku), kas atrodas uz Līguma 1.punktā noteiktā zemesgabala. NOMNIEKAM ir pienākums informēt IZNOMĀTĀJU par ēku/būvju (domājamo daļu) atsavināšanu 5 (piecu) dienu laikā pēc atsavināšanas līguma noslēgšanas;”

4.3.2. ēka (būve) gājusi bojā;

4.3.3.NOMNIEKS ir ieguvis īpašuma tiesības uz Līguma 1.punktā noteikto zemesgabalu.”

5. Līguma 5.3.punktu izteikt šādā redakcijā:

“5.3. NOMNIEKS ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot 3 (trīs) mēnešus iepriekš. Šādā gadījumā NOMNIEKAM ir pienākums nojaukt visas viņam piederošās būves (ēkas), ja līgumslēdzējas puses nevienojas citādi. Viss, kas atradīsies uz Līguma 1.punktā noteiktā zemesgabala pēc Līguma izbeigšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā, tiks uzskatīts par bezīpašnieka mantu, kuru IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt.”

6. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

7. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

8. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs pie IZNOMĀTĀJA. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9. Šai vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa pievienots pielikums - Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ____________ lēmuma Nr. _____ “Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu (Tirgoņu iela 29, Jūrmalā) ” noraksts uz __ (________) lapām.

10. PUŠU rekvizīti:

IZNOMĀTĀJS

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds ,

personas kods ,

adrese

Jūrmalas pilsētas muzejs,

Reģistrācijas Nr.90000056408,

Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā,LV-2015

___________________

(V.Uzvārds)

__________________________

(I.Baumane)


Lejupielāde: DOC un PDF