Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 18.decembra 605.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 26.jūlija 337.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 9.jūnija 295.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2016.gada 21.aprīlīNr. 140

protokols Nr. 5, 7. punkts

Par Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu
līdzfinansēšanas komisijas sastāvu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikuma Nr.14 „Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikums” 3.punktu un nepieciešamību noteikt Jūrmalas pilsētas domē saņemto līdzfinansējuma pieteikumu izskatīšanas un vērtēšanas procesu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumam Nr.13 “Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisiju (turpmāk –komisija) šādā sastāvā:

1.1. Komisijas priekšsēdētājs - Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors;

1.3. Komisijas locekļi:

1.3.1. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītājs;

1.3.2. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājs;

1.3.3. Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļas vadītājs;

1.3.4. Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas vadītājs;

1.3.5. Attīstības pārvaldes vadītājs; Grozīts ar domes 2018.gada 26.jūlija 337.lēmumu

1.3.6. Mārketinga pārvaldes Ārējo sakaru un protokola nodaļas vadītājs; Papildināts ar domes 2018.gada 26.jūlija 337.lēmumu;

1.3.7. Svītrots ar domes 2018.gada 18.decembra 605.lēmumu;

1.3.8. Izglītības pārvaldes vadītājs. Papildināts ar domes 2018.gada 26.jūlija 337.lēmumu;

2. Gadījumā, ja lēmuma 1.punktā minētais komisijas loceklis ir prombūtnē, tad viņa pienākumus komisijā ar balss tiesībām pilda darbinieks, kas aizvieto attiecīgo komisijas locekli.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis