Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 26.augusta 370.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 26.oktobra 459.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 23.martāNr. 112

protokols Nr. 6, 21. punkts

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas valstspilsētas stadiona)
maksas pakalpojumiem

Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 370.lēmumu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikuma Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.1. un 28.3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.marta Jaunatnes un sporta lietu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-27/3) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Sporta servisa centra, reģistrācijas Nr.90010478153, apsaimniekotā Jūrmalas valstspilsētas stadiona (adrese: Skolas iela 5, Jūrmala) maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 370.lēmumu

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta pirmajā daļa noteikto nodokļa likmi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Sporta servisa centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Jūrmalas Sporta servisa centra direktoru slēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem.

5. No šī lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

5.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi pamatojoties uz iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi; Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 370.lēmumu

5.3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu organizētās sporta grupas. Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 370.lēmumu

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanas brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11. jūnija lēmums Nr.229 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.112

(protokols Nr.6, 21.punkts)

 

Jūrmalas valstspilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojumi
Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 370.lēmumu

Nosaukums

Mērv.

Maksa (EUR) bez PVN

Maksa (EUR) ar PVN

1. Noma

1.1. Zaļais laukums (110 m x 66 m) ** Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 459.lēmumu

1.1.1.

Latvijas mēroga sacensības

60 min.

109,92

133,00

1.1.2.

Starptautiskā mēroga sacensības

60 min.

117,36

142,00

1.1.3.

Treniņš (viss laukums)

60 min.

105,78

128,00

1.1.4

Treniņš (puse laukuma)

60 min.

52,89

64,00

1.2. Sintētiskais laukums (90 m x 58 m)** Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 459.lēmumu

1.2.1.

pieaugušie (viss laukums)

60 min.

60,33

73,00

1.2.2.

pieaugušie (puse laukuma)

60 min.

30,17

36,50

1.2.3.

bērni līdz 18 gadiem (viss laukums)

60 min.

30,17

36,50

1.2.4.

bērni līdz 18 gadiem (puse laukuma)

60 min.

14,88

18,00

1.3 Vieglatlētikas arēna ** Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 459.lēmumu

1.3.1.

Latvijas mēroga sacensības

60 min.

79,34

96,00

1.3.2.

starptautiskā mēroga sacensības

60 min.

86,78

105,00

1.3.3.

treniņš

60 min.

75,62

91,50

1.3.4.

1.sektors

60 min.

12,40

15,00

1.4. Vieglatlētikas arēnas skrejceliņi Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotājiem Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 370.lēmumu

0,00

1.5.

Ģērbtuves telpa (23.3 m2)

60 min.

0,41

0,50

1.6. Inventāra noliktavas nišas noma

1.6.1.

Inventāra noliktavas nišas noma (5.2 m2)

mēnesis

8,68

10,50

1.6.2.

Inventāra noliktavas nišas noma (7 m2)

mēnesis

11,57

14,00

1.7.

Vispārēja telpas noma ( 1 m2)

1.7.1.

Vispārēja telpas noma (1 m2)

60 min

0,83

1,00

1.7.2.

Vispārēja telpas noma (1 m2)

1 mēnesis

7,11

8,60

1.8.

Masiera telpu noma (18.7 m2)

1 mēnesis

31,40

38,00

1.9.

Trenažieru zāles noma (58.3 m2)

60 min

19,83

24,00

2.

Apmeklējums

2.1.

Trenažieru zāle – 60 min.

2.1.1.

Pieaugušie

1 persona

2,48

3,00

2.1.2.

Skolēni, dienas nodaļas studenti, pensionāri, visu grupu invalīdi*

1 persona

1,24

1,50

3. Abonementi

3.1.

Abonementa cena 10 nodarbībām

3.1.1.

Trenažieru zāle - pieaugušie

1 persona/60min

12,40

15,00

3.1.2.

Trenažieru zāle - skolēni, dienas nodaļas studenti, pensionāri, visu grupu invalīdi*

1 persona/60min

6,20

7,50

* uzrādot apliecinošu dokumentu

** Sabiedriskā labuma organizācijas, kas reģistrējušās Jūrmalas pilsētā un kuru pārstāvji un komandas piedalās Latvijas čempionāta sporta sacensībās, ar mērķi veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu – atlaide 50%.

4. Reklāmas izvietošana

4.1.

reklāmas izvietošana laukuma malās

1 m2 mēnesī

9,92

12,00

4.2.

reklāmas izvietošana laukuma malās
futbola kluba sponsoriem bez maksas saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi.

1 m2 mēnesī

0,00