Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 31.marta 159.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 29.jūlija 300.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 21.maija 217.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 26.septembra 481.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 29.augusta 405.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 18.decembra 612.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 20.jūlija 333.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 27.aprīlīNr. 207

protokols Nr. 8, 7. punkts

Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi

Pamatojoties uz Likuma par ostām 26.pantu, kas nosaka, ka ostas valdi izveido attiecīgās pašvaldības dome, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumu Nr.32 “Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums” 10.punktu, ņemot vērā Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu 2017.gada 19.aprīļa komitejas protokolu Nr.1.2-25/3, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas ostas pārvaldes valdi šādā sastāvā:

1.1. Arturs Grants – Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītājs, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs, Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 159.lēmumu

1.2. Jānis Lagūns – SIA “Jūraslīča zvejnieki” valdes loceklis; Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 405.lēmumu

1.3. Rita Sproģe – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece; Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 300.lēmumu

1.4. Kaspars Lore – Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktors; Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 300.lēmumu

1.5. Andris Maldups – Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors;

1.6. Normunds Riekstiņš – Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors;

1.7. Madars Laurs – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Juridiskā departamenta direktors; Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 159.lēmumu

1.8. Jānis Lediņš – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos, Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja vietnieks; Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 300.lēmumu

1.9. Aivars Vētra – SIA “Jahtu serviss” īpašnieks, Biedrības “Jūrmalas Zaļais jahtklubs” valdes loceklis. Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 405.lēmumu

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.196 “Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe