Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 14

protokols Nr. 6, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2017.gadam 103 367 032 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

Ieņēmumi

79 290 133

euro

303

euro

Izdevumi

96 286 638

euro

6 016

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-16 996 505

euro

-5 713

euro

Finansēšana

16 996 505

euro

5 713

euro

Atlikums gada sākumā

10 080 291

euro

5 713

euro

Atlikums gada beigās

1 521 380

euro

Aizņēmumi

13 990 592

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 402 383

euro

Pamatkapitāla palielinājums

150 615

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.punkta 1., 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1., 2.pielikumu;

3. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu;

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu;

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu;

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizētie pasākumi” tāmi Nr.04.1.3., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu;

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības autobusa uzturēšanas izdevumi” tāmi Nr.04.1.4., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu;

8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.7. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8. un 79.pielikumu;

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.9. un 12.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9. un 81.pielikumu;

10. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu;

11. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu;

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6. un 17.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12. un 82.pielikumu;

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 13. un 80.pielikumu;

14. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.5.1.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.5.1.11. projekta “SUNShINE paātrināšana (Accelerate SUNShINE)” tāmi Nr.06.1.11.;”;

15. Pievienot saistošo noteikumu 2.5.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “SUNShINE paātrināšana (Accelerate SUNShINE)” tāmi Nr.06.1.11., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu;

16. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu;

17. Aizstāt saistošo noteikumu 2.6.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.900000594245, programmas “Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.3. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16. un 84.pielikumu;

18. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.3.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu;

19. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu;

20. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 28.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 19. un 85.pielikumu;

21. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu;

22. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Jūrmalas pilsētas stadiona “Sloka” uzturēšana” tāmi Nr.08.5.2., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu;

23. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halles uzturēšana” tāmi Nr.08.5.3., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu;

24. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.4.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Majoru sporta laukuma uzturēšana” tāmi Nr.08.5.4., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu;

25. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.5.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Sporta nama ''Taurenītis'' uzturēšana” tāmi Nr.08.5.5., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu;

26. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.6.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Jūrmalas pludmales centra uzturēšana” tāmi Nr.08.5.6., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu;

27. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu;

28. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūrizglītības un vides izglītības pasākumi” tāmi Nr.09.1.5. un 22.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27. un 83.pielikumu;

29. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 22.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 28. un 83.pielikumu;

30. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 29. un 80.pielikumu;

31. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu;

32. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu;

33. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.3.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.2., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu;

34. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.3.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, projekta “Eiropas galda klāšana” tāmi Nr.09.3.3., ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu;

35. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu;

36. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.3.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Be prepared” tāmi Nr.09.4.3., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu;

37. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu;

38. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.3., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu;

39. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu;

40. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.2.apakšpunkta Jūrmalas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.2., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu;

41. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu;

42. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu;

43. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.8.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.2., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu;

44. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu;

45. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.10.1.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas “Iestādes uzturēšana interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu;

46. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.10.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.10.3. projekta “Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas stundu mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” tāmi Nr.09.10.3.;”;

47. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.10.3.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, projekta “Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas stundu mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” tāmi Nr.09.10.3., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu;

48. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu;

49. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.12.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “ Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu;

50. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.13.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu;

51. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.14.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 49.pielikumu;

52. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.15.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 50.pielikumu;

53. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.16.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 51.pielikumu;

54. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.17.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1., ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu;

55. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.18.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 53.pielikumu;

56. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.19.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1., ar šo saistošo noteikumu 54.pielikumu;

57. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.20.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu;

58. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.21.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 56.pielikumu;

59. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.22.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 57.pielikumu;

60. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 58.pielikumu;

61. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu;

62. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.25.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 60.pielikumu;

63. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.25.2.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.2., ar šo saistošo noteikumu 61.pielikumu;

64. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestāžu uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 62.pielikumu;

65. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.2.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.2., ar šo saistošo noteikumu 63.pielikumu;

66. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 64.pielikumu;

67. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.2.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.2., ar šo saistošo noteikumu 65.pielikumu;

68. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.28.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas internātpamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 66.pielikumu;

69. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 67.pielikumu;

70. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.29.2. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 68. un 86.pielikumu;

71. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.9000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 69.pielikumu;

72. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.2.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.9000783949, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.2., ar šo saistošo noteikumu 70.pielikumu;

73. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.32.1.apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.1., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 71.pielikumu;

74. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.33.apakšpunkta “LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA”, vienotais reģistrācijas Nr.40008006745, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.33.1., ar šo saistošo noteikumu 72.pielikumu;

75. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.900000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 73.pielikumu;

76. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.900000594245, programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4., ar šo saistošo noteikumu 74.pielikumu;

77. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.900000594245, projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” tāmi Nr.10.2.10., ar šo saistošo noteikumu 75.pielikumu;

78. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.9.2.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.9.2.11. projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” tāmi Nr.10.2.11.;”;

79. Pievienot saistošo noteikumu 2.9.2.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.900000594245, projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” tāmi Nr.10.2.11., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 76.pielikumu;

80. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 77.pielikumu;

81. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas, vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas “Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” tāmi Nr.10.5.1., ar šo saistošo noteikumu 78.pielikumu;

82. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 32.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 87.pielikumu;

83. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 314 021 euro;

21.3.9.9. 1 euro;

21.4.9.9. 6 069 euro;

F22010000 2 euro;

F22010000 (ziedojumi) 3 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

04.120.7230 1 euro;

04.520.7230 1 euro;

06.600.7230 1 177 euro;

08.620.7230 350 euro;

09.100.7230 4 411 euro;

09.210.7230 7 816 euro;

09.510.7230 375 euro;

10.910.7230 81 euro;

Atlikums gada beigās 301 681 euro.”;

84. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 31.janvāra, 7.februāra, 14.februāra, 16.februāra, 21.februāra, 27.februāra, 10.marta, 17.marta rīkojumu Nr.1.1-14/43, Nr.1.1-14/53, Nr.1.1-14/58, Nr.1.1-14/59, Nr.1.1-14/64, Nr.1.1-14/69, Nr.1.1-14/78, Nr.1.1-14/92, Nr.1.1-14/98 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 126., 127., 128., 129. pielikumu;

85. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 21.februāra rīkojumā Nr.1.1-14/69 izdarītos grozījumus, papildinot saistošos noteikumus ar 2.3.1.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3.1.16. pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017” tāmi Nr.04.1.16.;”;

86. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.6. un 6.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 123. un 125.pielikumu;

87. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.7.6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.7.6.4. projekta “Izstādes “Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības veicināšana” tāmi Nr.08.6.4.;”;

88. Pievienot saistošo noteikumu 2.7.6.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, projekta “Izstādes “Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības veicināšana” tāmi Nr.08.6.4., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 124.pielikumu;

89. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.1.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.1.13. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.1.13.;”;

90. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.1.13., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 130.pielikumu;

91. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.5.5. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.5.5.;”;

92. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.5.5.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.5.5., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 131.pielikumu;

93. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.11.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.11.3. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.11.3.;”;

94. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.11.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.11.3., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 132.pielikumu;

95. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.27.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.27.3. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.27.3.;”;

96. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.27.3.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.27.3., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 133.pielikumu.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikumi Nr.3-87, 123-125, 130-133 XLSX

Pielikumi Nr.88-122, 126-129 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF