Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 21

protokols Nr. 10, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2017.gadam 100 782 709 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

Ieņēmumi

79 213 848

euro

303

euro

Izdevumi

93 858 035

euro

6 016

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-14 644 187

euro

-5 713

euro

Finansēšana

14 644 187

euro

5 713

euro

Atlikums gada sākumā

10 080 291

euro

5 713

euro

Atlikums gada beigās

1 365 660

euro

0

euro

Aizņēmumi

11 482 554

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 402 383

euro

Pamatkapitāla palielinājums

150 615

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.punkta 1., 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1., 2.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.7. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 3. un 24.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.2.1., ar šo saistošo noteikumu 65.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.2., ar šo saistošo noteikumu 66.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.04.1.3., ar šo saistošo noteikumu 67.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.-2019.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.11., ar šo saistošo noteikumu 63.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.-2019.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.12 ar šo saistošo noteikumu 64.pielikumu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 68.pielikumu.

10. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6. un 17.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. un 25.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5. un 24.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.6.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” tāmi Nr.07.1.4., ar šo saistošo noteikumu 69.pielikumu.

14. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 24.pielikumu.

15. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8. un 26.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veidu attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9. un 26.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.12. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 24.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 70.pielikumu.

19. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 28.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 27.pielikumu.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.3. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12. un 24.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 13. un 24.pielikumu.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14. un 24.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.1.13., ar šo saistošo noteikumu 71.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.3.apakšpunkta Jūrmalas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, projekta “Exploring Nature and Environmental Issues” tāmi Nr.09.6.3., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 72.pielikumu.

27. papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.9.3.apakšpunktu šādā redakcijā::

“2.8.9.3. projekta “Vēro, dalies, audz” tāmi Nr.09.9.3.;”.

28. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.9.3.apakšpunktam Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, projekta “Vēro, dalies, audz” tāmi Nr.09.9.3., ar šo saistošo noteikumu 73.pielikumu.

29. Izteikt saistošo noteikumu 2.8.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.12. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, tajā skaitā:

2.8.12.1. programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1.;

2.8.12.2. projekta “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana un audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana” tāmi Nr.09.12.2.;”.

30. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.12.1.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

31. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.12.2.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, projekta “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana un audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana” tāmi Nr.09.12.2., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 74.pielikumu.

33. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 75.pielikumu.

34. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.28.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 76.pielikumu.

35. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 77.pielikumu.

36. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.9000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20. un 24.pielikumu.

38. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 78.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” tāmi Nr.10.2.10., ar šo saistošo noteikumu 79.pielikumu.

40. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

41. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.9.3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.9.3.8. programmas “ Pansionāta pakalpojumu sniegšana “ tāmi Nr.10.3.8.;”.

42. Pievienot saistošo noteikumu 2.9.3.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.8., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

43. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.4.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

44. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 32.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

45. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 197 251 euro;

21.3.9.9. 1 euro;

21.4.9.9. 6 390 euro;

F22010000 2 euro;

F22010000 (ziedojumi) 3 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

04.120.7230 1 euro;

04.520.7230 1 euro;

06.600.7230 1 177 euro;

08.620.7230 350 euro;

09.100.7230 4 411 euro;

09.210.7230 7 816 euro;

09.510.7230 678 euro;

10.910.7230 81 euro;

Atlikums gada beigās 184 911 euro.”

46. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Noteikt, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 2016.gada pašvaldības dotācijas līdzekļu pārsniegums 28 513.80 EUR apmērā, kas pēc pārskata iesniegšanas konstatēts sabiedrības kontos, izlietojams palielinot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 2017.gadā organizēto pasākumu izmaksas, atbilstoši Izglītības un Kultūras jautājumu komitejā nolemtajam (2017.gada 12.aprīļa protokols Nr.1.2-34/6)”.

47. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.maija, 19.maija, 24.maija, 30.maija, 6.jūnija rīkojumu Nr.1.1-14/177, Nr.1.1-14/183, Nr.1.1-14/191, Nr.1.1-14/194, Nr.1.1-14/196, Nr.1.1-14/207 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 80., 81., 82.pielikumu.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikumi Nr.3-28 un Nr.63-79 XLSX

Pielikumi Nr.29-62 un Nr.80-82 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF