Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2018.gada 26.aprīlīNr. 169

protokols Nr. 6, 19. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumuNr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumu Nr.19 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) 36.pielikumā šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 36.pielikumā (Jūrmalas Kultūras centra darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

18.

Jauniešu deju kolektīva “Zālīte” vadītājs

0,5

797

399

1.1.2. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

24.

Bērnu vokālā ansambļa “Varavīksne” vadītājs

0,3

797

239

1.1.3. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

36.

Repetitors

0,5

797

399

1.1.4. Izteikt 56.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

56.

Uzveduma un saimniecības daļas vadītājs

1,00

874

874

1.1.5. Izteikt 61.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

61.

Skaņu operators, tehniskais darbinieks

0,75

642

482

1.1.6. Izteikt 69.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

69.

Jauktā kora “Lira” diriģents

0,425

797

339

1.1.7. Svītrot 73.punktu.

1.1.8. Izteikt 75.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

75.

Vidējās paaudzes deju kolektīva “Vēlreiz” repetitors

0,325

797

259

1.1.9. Izteikt 84.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

84.

Koncertmeistars (tradīciju kopa “Skance”)

0,225

797

179

1.2. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas dome darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Izteikt 4.1.sadaļu un 53.-55.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

4.1.PROJEKTU NODAĻA

53.

Nodaļas vadītājs

1,00

1917

1917

54.

Vadītāja vietnieks

1,00

1647

1647

55.

Projektu vadītājs

1,00

1174

1174

Kopā

3,00

4738

1.2.2. Izteikt 4.5.sadaļu un 65.-71.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

4.5.INFRASTRUKTŪRAS INVESTĪCIJU PROJEKTU NODAĻA

65.

Nodaļas vadītājs

1,00

2038

2038

66.

Vecākais projektu vadītājs

2,00

1382

3764

67.

Projektu vadītājs

2,00

1287

2574

68.

Vecākais finansists

1,00

1287

1287

4.5.1.Būvniecības daļa

69.

Daļas vadītājs

1,00

1917

1917

70.

Vecākais eksperts būvniecības jautājumos

1,00

1318

1318

71.

Eksperts būvniecības jautājumos

1,00

1174

1174

71.1

Vecākais būvinženieris

1,00

1174

1174

71.2.

Būvinženieris

1,00

994

994

Kopā

11,00

16240

2. Lēmuma 1.1.punkts stājas spēkā 2018.gada 2.maijā.

3. Lēmuma 1.2.punkts stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis