Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem
Atvērt sākotnējo redakciju

2018.gada 26.jūlijāNr. 3

protokols Nr. 10, 10. punkts

Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā
no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 10.punktu, 41.panta 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek īstenoti īslaicīgas (līdz diviem mēnešiem) nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) Pašvaldības līdzfinansētās darba vietās vasaras brīvlaikā no 1.jūnija līdz 31.augustam. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. Izglītojamie – personas, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un ir vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

2.2. Darba devējs – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiska vai fiziska persona vai arī tiesībspējīga personālsabiedrība, kura veic komercdarbību Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, kura noslēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu ar Pašvaldību par jauniešu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, apņemoties segt visus nepieciešamos nodokļu maksājumus. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

2.3. Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – Administrācija), kura veic Pašvaldības līdzfinansēto jauniešu nodarbinātības pasākumu uzraudzību, līdzfinansēšanu un kontroli. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

2.4. Jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā – noteiktu Izglītojamo zināšanu un prasmju apguves process, kas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajiem Izglītojamo darba ierobežojumiem, kas nav kaitīgi Izglītojamā drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

2.5. Līdzfinansējuma līgums – līgums par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu jauniešu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā īstenošanai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas tiek noslēgts starp Darba devēju un Administrāciju. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

3. Izglītojamo nodarbinātības mērķis ir veicināt Izglītojamo, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Pašvaldības līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju apgūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi uzņēmumos.

4. Darba devējs vienlaicīgi nevar saņemt līdzfinansējumu par Izglītojamo, par kuru jau saņem līdzfinansējumu darba algai no citiem finanšu avotiem.

II. Jauniešu nodarbinātības pasākuma īstenošanas un finansēšanas nosacījumi

5. Pašvaldības līdzfinansējumu Izglītojamo nodarbinātībai vasaras brīvlaikā Administrācija piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr.1407/2013 par Līguma ar Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr.L 352/1) nosacījumiem un Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 715). Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

6. Jauniešu nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā tiek finansēts no Pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem apstiprinātā budžeta ietvaros, kas ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir piešķirti Administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas budžetā, kas ir atbildīga par nodarbinātības veicināšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – Struktūrvienība). Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

7. Administrācija Darba devējam, kas nodarbina Izglītojamo vasaras brīvlaikā, piešķir līdzfinansējumu Izglītojamā darba algai vai Ministru kabineta noteiktai minimālai stundas tarifa likmei 50 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra (ieskaitot darba ņēmēja (Izglītojamā) valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes apmēru un algas nodokli) atbilstoši proporcionāli nostrādātajam laikam. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

8. Ja Izglītojamo skaits pārsniedz apstiprinātā budžeta apjomu, kas ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir piešķirti Struktūrvienībai, tad prioritāte ir tam Darba devējam, kurš iesniedzis pieteikuma anketu (1.pielikums) ātrāk vai vasaras brīvlaikā nodarbinās maksimāli vairāk Izglītojamo.

III. Darba devēja pienākumi

9. Darba devējs noslēdz darba līgumu ar Izglītojamo, saskaņā ar Darba likumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā ievērojot tajos noteiktos ierobežojumus nepilngadīgo personu nodarbināšanai.

10. Darba devējs saņem apliecinājumu no Izglītojamā (2.pielikums) vai, ja Izglītojamais ir nepilngadīga persona vecumā līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, no viņa vecāka vai likumiskā pārstāvja (3.pielikums), par to, ka Izglītojamais vai Izglītojamā likumiskais pārstāvis ir informēts, ka Darba devējs nodod personas datus Pašvaldībai ar mērķi izvērtēt Darba devēja pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai un administrēt Pašvaldības līdzfinansēto projektu. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

11. Darba devējs, Līdzfinansējuma līguma (4.pielikums) sagatavošanai, iesniedz Administrācijai šādus dokumentus: Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

11.1. pieteikuma anketu (1.pielikums) ar uzņēmuma kontaktinformāciju, piedāvāto darba vietu skaitu un datiem par Izglītojamajiem to deklarētās dzīvesvietas adreses pārbaudei;

11.2. apliecinājumu no Izglītojamā (2.pielikums) vai, ja Izglītojamais ir nepilngadīga persona vecumā līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, no viņa vecāka vai likumiskā pārstāvja (3.pielikums), par to, ka Darba devējs ir informējis Izglītojamo vai tā likumisko pārstāvi par personas datu nodošanu Administrācijai apstrādei Administrācijas noteiktā mērķa īstenošanai: Pašvaldības līdzfinansēto projektu administrēšana; Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

11.3. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas identifikācijas numuru vai iesniedz tās izdruku (.pdf formātā), kā noteikts MK noteikumu Nr.715 21.punktā. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

12. Šo Noteikumu 11.1. un 11.3.apakšpunktā minētos dokumentu oriģinālus Darba devējs iesniedz Administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai elektroniski parakstītus nosūta uz e-pastu: pasts@jurmala.lv. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

13. Šo Noteikumu 11.2. apakšpunktā minētā/o dokumenta/u kopiju/as Darba devējs iesniedz Administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai elektroniski nosūta uz e-pastu: pasts@jurmala.lv kopā ar 11.1. un 11.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

14. Darba devējs apņemas samaksāt Izglītojamajam darba līgumā nolīgto darba algu saskaņā ar noslēgto darba līgumu, Darba likumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

15. Darba devējs piecu darba dienu laikā pēc Struktūrvienības atbildīgā speciālista uzaicinājuma paraksta līdzfinansējuma līgumu.

16. Darba devējs ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30.augustam iesniedz Struktūrvienībai visus Līdzfinansējuma līgumā (4.pielikums) minētos dokumentus Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.

IV. Struktūrvienības pienākumi

17. Struktūrvienība pēc Noteikumu 11.punktā uzskaitīto dokumentu saņemšanas izvērtē Darba devēja un Izglītojamā atbilstību Noteikumu prasībām un sagatavo Līdzfinansējuma līgumu noslēgšanai starp Administrāciju un Darba devēju. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

18. Struktūrvienība 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 17.punktā minētās izvērtēšanas nodrošina Līdzfinansējuma līguma parakstīšanu no Administrācijas puses un elektroniski uz Darba devēja e-pastu nosūta uzaicinājumu Darba devējam parakstīt Līdzfinansējuma līgumu. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

19. Struktūrvienība organizē finanšu izlietojuma dokumentu (Izglītojamā darba samaksas aprēķinu saskaņā ar Darba likuma 71.pantu, maksājuma uzdevumu par izmaksāto darba algu kopijas un apliecinājumu (5.pielikums) par samaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba ņēmēja un Darba devēja daļu un algas nodokli) un darba laika uzskaites tabeles saņemšanu no Darba devēja, kā arī nodrošina iesniegto dokumentu pārbaudi.

20. Struktūrvienība pārbauda finanšu izlietojuma dokumentus un darba laika uzskaites tabeles atbilstību Līdzfinansējuma līguma noteikumiem piecu darba dienu laikā no to saņemšanas dienas.

21. Ja Darba devēja iesniegtajos finanšu izlietojuma dokumentos un darba laika uzskaites tabelē konstatē nepilnības, Struktūrvienība divu darba dienu laikā elektroniski par to paziņo Darba devējam nosūtot informāciju uz Līdzfinansējuma līgumā norādīto e-pasta adresi.

22. Darba devējam papildus pieprasītie dokumenti jāiesniedz vai konstatētās nepilnības finanšu izlietojuma dokumentos vai darba laika uzskaites tabelē jānovērš un jāiesniedz atkārtoti Struktūrvienībai piecu darba dienu laikā no šo noteikumu 21.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas.

23. Pēc precizētu dokumentu saņemšanas Struktūrvienība divu darba dienu laikā pārbauda to atbilstību ar Darba devēja noslēgtā Līdzfinansējuma līguma noteikumiem.

24. Pēc Darba devēja iesniegto finanšu izlietojuma dokumentu un darba laika uzskaites tabeles pārbaudes, Struktūrvienība, atbilstoši pārbaudes rezultātiem, pieprasa Darba devējam iesniegt rēķinu par samaksājamo līdzfinansējuma summu un iesniedz to Administrācijas Centralizētajai grāmatvedībai (turpmāk – Grāmatvedība) norēķinu veikšanai. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

25. Grāmatvedība piecu darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas veic norēķinus uz Darba devēja norādīto kontu.

26. Svītrots ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

27. Struktūrvienībai iesniegtie un apstiprinātie Darba devēja finanšu izlietojuma dokumenti tiek glabāti Struktūrvienības telpās piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām.

28. Struktūrvienība sagatavo priekšlikumus jauniešu nodarbinātības pasākuma īstenošanas ilgtspējībai un pilnveidošanai, vajadzības gadījumā organizējot Izglītojamo apmācības, kā arī tikšanos starp Izglītojamajiem un Darba devējiem.

V. Noslēguma jautājums

29. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.2 “Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1-5 DOCX PDF Grozīti ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem