Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.februārīNr. 51

protokols Nr. 2, 5. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364
“Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta
“PROTI un DARI” īstenošanā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.385 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” 17.2.apakšpunktu un 46.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumu Nr.603 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”” 15.pielikumu, un saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2016.gada 22.jūnijā noslēgto līgumu “Par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI” NR. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā” Nr.6-13/16, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” (turpmāk -Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Projekta kopējās izmaksas 187 782.38 EUR (viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi euro un 38 centi), saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu, t.sk.:

5.1. pieejamā Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma, kas 100% apmērā tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem ir 143 762.38 EUR (viens simts četrdesmit trīs tūkstotis septiņi simti sešdesmit divi euro un 38 centi), no tās:

5.1.1. Projekta mērķa grupas jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai pieejamais finansējums ir 8 925.84 EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro un 84 centi);

5.1.2. Projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pieejamais finansējums ir 134 836.54 EUR (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši euro un 54 centi).

5.2. neattiecināmās izmaksas Projekta administratīvajai ieviešanai un Projekta mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitāšu īstenošanai 44 020.00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši divdesmit euro un 00 centi), kas 100% apmērā tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.”

2. Aizstāt Lēmuma 2.pielikumu ar šī Lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF