Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 329

protokols Nr. 10, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra
lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda
finansētā projekta „PROTI un DARI”
īstenošanā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.385 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” 9.punktu, 17.2.apakšpunktu un 46.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumu Nr.603 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”” 15.pielikumu, un saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2016.gada 22.jūnijā noslēgto līgumu “Par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI” NR. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā” Nr.6-13/16, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” (turpmāk -Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Projekta kopējās izmaksas 150 688.74 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi euro un 74 centi), saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu, t.sk.:

5.1. pieejamā Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma, kas 100% apmērā tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem ir 106 668.74 EUR (viens simts seši tūkstoši seši simti sešdesmit astoņi euro un 74 centi), no tās:

5.1.1. Projekta mērķa grupas jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai pieejamais finansējums ir 6 193.44 EUR (seši tūkstoši viens simts deviņdesmit trīs euro un 44 centi);

5.1.2. Projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pieejamais finansējums ir 100 475.30 EUR (viens simts tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci euro un 30 centi).

5.2. neattiecināmās izmaksas Projekta administratīvajai ieviešanai un Projekta mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitāšu īstenošanai 44 020.00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši divdesmit euro un 00 centi), kas 100% apmērā tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.”

2. Aizstāt Lēmuma 2.pielikumu ar šī Lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 25.jūlija lēmumam Nr.329

(protokols Nr.10, 12.punkts)

Projekta
"Proti un dari"
finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu (EUR): 150 688,74 EUR, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas 106 668,74 EUR, kas tiek 100% finansētas no ESF finanšu līdzekļiem. Projekta neattiecināmās izmaksas 44 020,00 EUR, kas 100% tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

Pozīcija / gads

2015.-2018.gads

2019.gads

2020.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

55 605

14 810

17 737

20 606

20 025

71 041

26 212

150 689

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

2 169

1 752

385

0

2 169

0

no pašvaldības budžeta

131

419

131

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

2 038

1 333

385

0

2 038

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

24 504

2 667

2 255

2 899

2 802

10 623

8 893

44 020

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

31 101

9 974

13 730

17 322

17 223

58 249

17 319

106 669

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

55 605

14 810

17 737

20 606

20 025

71 041

26 212

150 689

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

53 436

13 058

17 352

20 606

20 025

71 041

26 212

150 689

Atlikums perioda beigās, t.sk:

2 169

1 752

385

0

0

0

0

0

kases apgrozības līdzekļi

2 169

1 752

385

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF