Stājas spēkā 29.01.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu
un likumu “Par pašvaldību budžetiem”
16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2019.gadam 109 032 477 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

88 852 924

euro

kārtējā gada izdevumi

103 193 526

euro

538

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-14 340 602

euro

-538

euro

Finansēšana

14 340 602

euro

538

euro

Atlikums gada sākumā

10 628 884

euro

538

euro

Atlikums gada beigās

519 711

euro

0

euro

Aizņēmumi

9 550 131

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 245 096

euro

Pamatkapitāla palielinājums

73 606

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1.1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.1.1.9. projekta "Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta" tāmi Nr.01.1.9.”

1.4. Pievienot saistošo noteikumu 3.1.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta" tāmi Nr.01.1.9., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2018” tāmi Nr.04.1.12., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

1.6. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3.1.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.1.17. projekta "Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai" tāmi Nr.04.1.17.”

1.7. Pievienot saistošo noteikumu 3.3.1.17.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai" tāmi Nr.04.1.17., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

1.8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

1.9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Apropriācijas rezerve” tāmi Nr.04.3.3., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

1.10. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.5.1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.5.1.9. projekta "Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA" tāmi Nr.06.1.9.”

1.11. Pievienot saistošo noteikumu 3.5.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA" tāmi Nr.06.1.9., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

1.12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” tāmi Nr.08.1.4. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 30. un 33.pielikumu.

1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 31. un 32.pielikumu.

1.14. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.1.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.1.20. projekta "Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai" tāmi Nr.09.1.20.”

1.15. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.1.20.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai" tāmi Nr.09.1.20., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

1.16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

1.17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

1.18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

1.20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

1.21. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

1.22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

1.23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

1.24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.20.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu.

1.25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

1.26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

1.27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

1.28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.26.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

1.29. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.27.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

1.30. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.28.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

1.31. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.30.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.30.1., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

1.32. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.30.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.30.4. projekta "Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām" tāmi Nr.09.31.4.”

1.33. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.30.4.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, projekta "Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām" tāmi Nr.09.30.4., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

1.34. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.31.1.apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

1.35. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.6.2.apakšpunkta Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka", vienotais reģistrācijas Nr.50003220021, programmas “Iepriekšējo gadu pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.10.6.2., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

1.36. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 35.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

1.37. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 052 821 euro;

21.4.9.9. 5 452 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 1 110 euro;

09.210.7230 19 422 euro;

09.510.7230 582 euro;

Atlikums gada beigās 1 032 959 euro;”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” 12.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.1.1-14/18 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 26-28. pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstājot saistošo noteikumu 3.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

2.2. Aizstājot saistošo noteikumu 3.8.29.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.29.2.un 28.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27. un 28.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLS

Pielikums Nr.3-25, 29-36 XLS

Pielikums Nr.26-28 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF